Haja-asutuksen jätevedet

Vantaalaisista noin 97 % on liittynyt yleiseen jätevesiviemäriverkostoon. Vantaan viemäröimättömällä alueella asuu kuitenkin noin 4000 asukasta ja alueella on noin 1500 kiinteistöä, joissa jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Myös viemäröidyllä alueella on noin 500 kiinteistöä, jotka eivät ole vielä liittyneet jätevesiviemäriverkostoon.

Jätevesien hyvä käsittely pitää kaivoveden ja lähirannat puhtaina

Huonosti käsitelty tai väärään paikkaan johdettu jätevesi pilaa kaivovesiä ja uimarantoja sekä kasveja. Jätevedestä aiheutuu hajuhaittoja. Jäteveden sisältämä eloperäinen aine kuluttaa vesistöjen happivaroja. Vesistöt rehevöityvät eli niissä esiintyy leväongelmia, rannat kaisloittuvat, ojat kasvavat umpeen ja kalakannat muuttuvat. Haja-asutusalueella olevien asuinkiinteistöjen ja teollisuuden jätevesien käsittelyä valvotaan ympäristönsuojelulain nojalla.

Jätevesiä koskevat määräykset

Haja-asutuksen talousjätevesiä koskevia määräyksiä on ympäristönsuojelulaissa ja lain nojalla annetussa uudessa valtioneuvoston asetuksessa, joissa on annettu kiinteistökohtaiselle jätevedenkäsittelylle puhdistusvaatimukset. Uudisrakennusten on täytettävä puhdistusvaatimukset heti, ja ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen pääsääntöisesti viimeistään 15.3.2018 mennessä.

Uudisrakennuksen jätevesijärjestelmän puhdistustehovaatimuksien täyttyminen varmistetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa lausunnon ympäristökeskukselta rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä esitetystä jätevesisuunnitelmasta. Rakennusvalvonta ja ympäristökeskus yhdessä opastavat rakentajia teettämään suunnitelman pätevällä suunnittelijalla. Rakentajan tulisi valita mahdollisimman hyvin juuri hänen kiinteistölleen sopiva järjestelmä. Tärkeää on sekä suunnitella että rakentaa järjestelmä huolellisesti. Rakennusta käyttöönotettaessa siellä on oltava myös jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on noudatettava.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen haltijoiden on tehtävä jätevesien käsittelyjärjestelmästään selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Jätevesiselvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä, ja järjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ympäristökeskus pyytää selvityksiä alueittain ja arvioi, miten olemassa olevaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää on uudistettava, että se täyttää uuden asetuksen vaatimukset. Järjestelmän uudistaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Rakennus- tai toimenpidelupalupahakemukseen on liitettävä jätevesiselvityslomake. Vastaava työnjohtaja täyttää asennuksen yhteydessä jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirjan (katso alla olevat liitteet).

Millaisen järjestelmän valitsen?

Lisätietoa erilaisista kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niistä tehdyistä tutkimuksista sekä kompostikäymälöistä saa Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilta sekä Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n haja-asutusalueen jätevesioppaasta. Kodissa ja vapaa-ajanasunnossa teetettävän jätevesijärjestelmän uudistamisen työkustannukset voi vähentää osittain verotuksessa. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä Veronmaksajain Keskusliitto ry:n internetsivuilta.

Ajankohtaista

Twitter