Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Tikkurilan ajankohtaisista kaavoista asukastilaisuus

Tilaisuudessa esitellään mm. seuraavia kaavoja: Tikkurilan kirkon kortteli, Kukkakedon päiväkoti ja Veturipolku. Tikkurilan kirjaston 2. kerros, Lummetie 4, keskiviikkona 17.1. klo 18.00-19.30

Vantaanlaaksontie 34 kohdalle päivittäistavarakauppa

Metsittyneen Koukkupuiston eteläosaan, osoitteeseen Vantaanlaaksontie 34, rakennetaan palveluitten parantamiseksi keskisuuri päivittäistavarakauppa. Asukastilaisuus järjestetään 16.1.2018 Kivimäen koulun monitoimitilassa, Lintukallionkuja 6, klo 18-20.00.

Asuinkerrostaloja Raappavuorentielle ja Uomatielle sekä Raappavuorentien päiväkoti

Kaavamuutosalueet sijaitsevat Myyrmäessä, Raappavuorentien länsipuolella. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa nykyisen Uomatien pohjois- ja eteläpuolelle asumista voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti sekä kaavoittaa päiväkoti Raappavuorentien länsipuolelle lisääntyneen päiväkotitarpeen johdosta. Mielipiteet 9.2.2018 mennessä. Kaavanrot 002049, 002156 ja 002329.
Asukastilaisuus järjestetään ti 23.1.2018 Uomarinteen koulun ruokalassa, Uomarinne 2, klo 18 – 19:30.

Martinlaaksossa Raappavuorentie oikaistaan ja rakennetaan kiertoliittymä

Raappavuorentien ja Martinlaaksontien risteyksen liikennejärjestelyt edellyttävät Raappavuorenreunan siirtämistä ja viereisen pysäköintitontin uudelleenjärjestelyjä sekä Laajametsä-nimisen viheralueen osan muuttamista katualueeksi. Samalla ajantasaistetaan muiden läheisten viheralueiden kaavamerkintöjä. Suunnittelija paikalla keskiviikkona 17.1. klo 17-17:30.

Martinlaaksossa toimistohuoneistoja muutetaan asunnoiksi

Toimistorakennukselle osoitteessa Vihertie 44-46 haetaan kaavamuutosta, jolla toimistohuoneistoja voitaisiin tarpeen mukaan muuttaa asunnoiksi. Rakennuksessa on nykyisellään kaksi asuntoa. Suunnittelija paikalla keskiviikkona 17.1. klo 18-18:30

Vantaan Yleiskaava 2020 -työ käynnistyy

Vantaan uuden yleiskaavan valmistelutyö on alkamassa. Yleiskaava 2020:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa on kuvattu yleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suunnittelun aikataulu. Uusi yleiskaava on tarkoitus laatia kuluvan valtuustokauden aikana 2017–2020. Suunnittelualueena on koko kaupunki ja uudella yleiskaavalla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Luhtitien katulinjaus ja lähivirkistysalue

Kaupunki asemakaavoittaa Luhtitien Varistosta Myyrmäkeen Uomatielle, Vapaalanmetsän virkistysalueen ja Myyrmäen huoltotontin.
Vuolutie 21 tontin omistaja hakee tonttitehokkuutta e = 0,25 ja tontin laajennusta puistoon ajoyhteyden järjestämiseksi takatontille.

Viinikklassa Katriinantielle teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaa

Alue sijaitsee Suokalliontien eteläpuolella rajoittuen Katriinantiehen sen itäpuolella.

Yksityinen maanomistaja hakee alueen käyttötarkoitukseksi teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaa sekä niihin liittyvää toimisto- ja näyttelytilaa sisältävää toimintaa. Tavoiteltu rakennusoikeus olisi 5600 k-m² kahteen kerrokseen.

Vantaa kaupungin tavoitteena on liittää osa Katriinan tietä mukaan tontin kohdalta etelään sisältäen kaavoittamattoman tiealueen.

Kivistössä Paasitiellä lisää rakennusoikeutta

Paasitie 7B tontin rakennusoikeutta nostetaan. Käyttötarkoitus pysyy samana.

Hämevaarassa Viikatepuiston pohjoisosaan pientaloasumista ja päiväkodin laajennus

Hämevaaran Viikatepuiston pohjoisosaan kaavaillaan päiväkotitontin laajennusta ja pientalorakentamista.

Hämevaarassa Vipupuisto osittain tonttimaaksi

Hämevaaran Vipupuistoon kaavaillaan viittä omakotitonttia Viputien varteen.

Hämevaarassa Koivuvaaranpuiston alueelle osittain pientaloja ja yleisiä rakennuksia

Hämevaaran Koivuvaaranpuistoon kaavaillaan yleisten rakennusten tonttia päiväkotia varten ja neljää omakotitonttia. Kaavatilaisuus Viisaritie 23 - 25:n kohdalla torstaina 5.10. klo 17. 00.

Virtakujalle kerrostalo

Myyrmäkeen Virtakujalle suunnitellaan kahdeksankerroksista kerrostaloa ja jalankulkukatua Virtakujalta Uomarinteelle.

Kivistössä Spinellikujan pysäköintilaitos

Keskustan korttelin 23183 asemakaavaa muutetaan siten, että mahdollistetaan myös osan läheiseen korttelin 23188 tonteille 1 ja 3 rakennettavien asuinkerrostalojen autopaikkojen sijoittaminen korttelin 23183 pysäköintilaitokseen

Martinlaaksossa kehitetään tehdastiloja Voimalantiellä

Osoitteessa Voimalantie 5 / Myllynkivenkuja 6 sijaitsevan kiinteistön tuotanto- ja tuotekehityksen puhdastilojen rakennusoikeuden määrää halutaan lisätä n. 8 500 -10 000 k-m2. Kiinteistön uusi pysäköintialue toteutettaisiin Voimalantie 6:n tontille. Myllymäenpolulle lisätään pyöräilyn sallivat merkinnät.

Kivistössä Zirkonipolulle asumista ja keskustatoimintoja

Kivistön keskustan korttelin 23190 asemakaavaa tarkistetaan, jotta kortteliin saataisiin toiminnallisesti parempi kokonaisratkaisu. Rakennusoikeuden määrää tai käyttötarkoitusta ei muuteta merkittävästi.

Tikkurilassa Asematie 1 uudistuu

Kaavatyö koskee Asematien, Männistönpolun ja Ratatien väliin jäävää aluetta. Alustavassa suunnitelmassa ensimmäisen kerroksen muodostaa liikekeskus. Ylempiin kerroksiin tulee toimistoja, asuntoja ja mahdollisesti hotelli. Pysäköinti sijoittuu kellarikerrokseen, jonne ajetaan Tikkurin pysäköintitilojen kautta. Uuden liikekeskuksen tavoitteena on linkittää toimisto- ja liikekeskus Dixin ja Kauppakeskus Tikkurin nykyistä paremmin toisiinsa. Luonnosten mukainen rakennusoikeus on noin 27 000 kerrosneliömetriä ja kerrosluku V─XI.

Tikkurilan Kukkaketoon päiväkoti

Kukkakedon päiväkodin kaavamuutosalue sijaitsee osoitteissa Neilikkatie 3 ja Vehkapolku 4─6. Suunnittelualueella toimivat tällä hetkellä Tikkurilan nuorisotalo ja Neilikkatien pajatalo sekä Kukkakedon päiväkoti. Rakennukset puretaan ja uusi, kolmikerroksinen päiväkoti rakennetaan niiden paikalle.

Tikkurilassa Niittytielle teollisuus- ja varastorakennus

Niittytie 25:n kaavaa tarkistetaan ja tontille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta 1250 k-m². Uusi kaava mahdollistaa uuden teollisuus- ja varastorakennuksen rakentamisen tontilta purettavan rakennuksen paikalla.

Tammistossa Sähkötielle vähittäiskauppa

Osoitteessa Sähkötie 8 kaava muutetaan liikerakennusten kortteliksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö. Kiinteistöä korjataan siten, että rakennukseen tulee useita liiketiloja ja niitä yhdistävä kauppakuja.

Veromiehen Mantaalitielle kerrostaloasumista

Osoitteeseen Manttaalitie 10-14 suunnitellaan kerrostaloasumista ja pysäköintitalo. Rakennusten maantasokerroksiin suunnitellaan townhouse-tyyppistä asumista tai työskentelytiloja. Alueelle tulee asuntoja noin viidellesadalle henkilölle.

Vapaalantielle päivittäistavarakauppa

Vihdintien ja Vapaalantien välissä oleva kaupungin työpaikkatontti osoitteessa Vapaalantie 4 halutaan muuttaa päivittäistavarakaupan tontiksi.

Vantaanlaaksontielle päivittäistavarakauppa

Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien liittymän itäpuolella Vantaanlaaksontie 34 alueella sijaitseva Koukkupuiston eteläosa halutaan muuttaa päivittäistavarakaupan tontiksi. Lisätietoja: nro 002320. Jukka Köykkä, 09 8392 2261

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Alue sijaitsee Vantaalla Hakunilan keskustassa rajautuen lännessä Hakunilantiehen, pohjoisessa Raudikkokujaan, idässä ja etelässä Hevoshaan puistoon sekä lounaassa Hevoshaanpolkuun.

Jokiniemeen kolmiotontille toimisto- ja liikerakennus

Suunnittelualue sijaitsee vastapäätä Tikkurilan Asemakeskusta, Jokiniemen puolella. Kaavoitettava alue on Väritehtaankatu 8 ympäröivine katualueineen. Tontille rakennetaan parhaillaan toimisto- ja liikerakennusta, mutta rakennustyön toinen vaihe vaatii kaavamuutoksen. Rakennukseen tulee mm. hotelli ja siitä avataan suora yhteys asemasillalle.

Veturipolulla vanhojen rakennusten tilalle uusia asuntoja

Tikkurilan kirjaston sekä Esikkopuiston pohjoispuolelle, Esikkopolun ja Rataraitin väliin on suunnitteilla uusi päiväkoti sekä uusia asuinkerrostaloja. Uudet kerrostalot ovat keskimäärin kuusikerroksisia ja kaavamuutos tulee mahdollistamaan noin 250 uutta asuntoa. Asemakaavamuutokseen liittyy tonttijako.

Ajankohtaista

Twitter