Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Myyrmäen aseman kortteleihin asumista ja palveluja

Nykyiset ostoskeskusrakennukset ja pysäköintilaitos on esitetty purettaviksi ja tilalle rakennetaan asumista sekä liike-, palvelu- ja toimitiloja. Kaavatyön aikana tutkitaan myös ostarin säilyttävä ja osin säilyttävä suunnitteluvaihtoehto.

Asukastilaisuus pidetään Kilterin koulun auditoriossa 22.8. klo 17.30 (Iskostie 8).

Viertolassa Peltolantie 9:än uusi kerrostalo

Sinirikonpuiston naapuriin käynnistyy kaavamuutos, joka mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen Keltamotien varteen. Kuusikerroksinen rakennus sijoittuu nykyisen pysäköintialueen paikalle. Autot sijoitetaan jatkossa korttelin sisälle, pihakannen alle.

Motonet laajenee Ylästössä

Motonetin kiinteistölle (Ansatie 1) halutaan toteuttaa autojen korjaamo-, pesula- ja rengaspalvelut sekä keskittää konttoritoimintoja. Osa Ansatiestä liitettäisiin tonttiin ja rakennusoikeutta lisättäisiin n. 1 100 k-m2.

Viinikkalaan uusi liittymä Vasamakujalle

Tavoitteena on mahdollistaa tonttiliittymän rakentaminen Vasamakujan päässä olevalle tontille (Vasamakuja 14), mikä edellyttää pieniä muutoksia katualueen ja naapuritonttien rajoihin. Asemakaavan määräykset päivitetään samalla

Tikkurilantie 84 b:n kortteliin asuinkerrostalo Koivuhaassa

Tikkurilantie 84b:n kaavaa tarkistetaan. Kaavamuutosalueen käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalotontiksi ja sille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta. Uusi kaava mahdollistaa asuinkerrostalon ja liiketilojen rakentamisen. Lisäksi kaavatyössä tarkastellaan mahdollisuutta sijoittaa palveluita tontille.

Louhelaan täydennysrakentamista

Haltiantielle haetaan kerrostalojen ja huoltorakennuksen rakentamista ja Eräkujalle kerrostalojen ja päiväkodin rakentamista. Samalla Louhelan kaava ajantasaistetaan.

Martinlaaksoon purkavaa saneerausta

Kivivuorenkuja 1 – 3 tonteille haetaan kolmen 3-kerroksisen kerrostalon purkamista ja uusien 4 – 13 -kerroksisten kerrostalojen rakentamista.

Laajaniitynkuja 5:n tontille haetaan viiden 3-kerrosisen kerrostalon purkamista ja uusien 6 – 13 -kerroksisten kerrostalojen rakentamista.

Rekolan keskustaan asuinkerrostaloja ja liiketilaa

Kaava-alue sijaitsee Rekolantien, Laurintien ja Ilkantien rajaamalla alueella Rekolan keskustassa. Alueelle on tarkoitus rakentaa asuinkerrostaloja ja liiketiloja.

Virkistysaluetta kehitetään Vaaralanlampien lähialueella

Vaaralanlampien sekä Slåttmossenin suon virkistyskäyttöä ja ulkoilureittiverkostoa kehitetään. Kaavatyön aikana selvitetään, onko Vaaralan lampia mahdollista käyttää virallisena uimapaikkana. Pohjavesien suojelu asettaa pohjavesialueella rajoitteita toiminnoille ja toimintojen sijoittumiselle. Lampien aluetta kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Kerrostaloja Korutielle

Myyrmäkeen Korutie 1 – 3:n tontille ja Korupuistoon alkaa hoitokodin laajennuksen ja kolmen kerrostalon kaavoitus.

Havukoskelle uusia asuintaloja

Koivukylänväylän ja Hanabölentien liittymän tuntumaan rakentuu Piippalakin asuinalue. Tavoitteena on asemakaavoittaa alueelle lähiym¬pä¬ristöön soveltuvia kytkettyjä asuinrakennuksia. Alueelle tulee uusia asuntoja arviolta noin 200.

Vehkalaan hyötyajoneuvokeskus

Vehkalan aseman länsipuolelle kaavoitetaan Vehkalan hyötyajoneuvokeskus, johon tulee myymälä, ja huoltopiste. Lisäksi osoitetaan pysäköintijärjestelyt ja alueelle johtavat kadut.

Tikkurilassa Neilikkatie 17:ään kerrostalo

Neilikkatie 17:ään käynnistyy kaavamuutos, joka mahdollistaa seitsemänkerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen pysäköintialueen paikalle. Tontin nykyinen toimistorakennus (mm. Destian toimitiloja) säilyy ennallaan. Kaikki autopaikat (asuntojen ja toimistojen) sijoittuvat suunnitelmassa asuinkerrostalojen väliin rakennettavan pihakannen alle. Rakennusoikeus kasvaisi nykyisen asemakaavan 12 000 kerrosneliömetristä 18 400 kerrosneliömetriin, josta asuinrakennusten osuus olisi noin 11 000 kerrosneliömetriä.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja ja liiketilaa

Kaavamuutos koskee Kuohukujan ostoskeskuksen tontin kehittämistä Uomatien varrella. Ostoskeskuksen tilalle esitetään asuinrakentamista sekä liiketilaa rakennuksen kivijalkaan.

Kerrostaloja Myyrmäentie 2:en

Myyrinhalmeen toimistorakennus ja pysäköintilaitos puretaan ja tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja, liike- ja palvelutiloja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty, siihen on lisätty mm. korttelisuunnitelmat.

Lehmustontielle täydennysrakentamista

Lehmustontien, Korppipuisto ja Kirvisenkujan välille alueelle uusia pientaloja.

Varistoon pysäköintialueelle asuintontti

Varistontie 2:n pysäköintialueelle haetaan muutosta asuintontiksi. Kaavatilaisuus paikalla keskiviikkona 14.2. klo 17.00.

Koivuhakaan Tikkurilantielle asuinkerrostalo

Tikkurilantie 88:n käyttötarkoitusta muutetaan siten, että mahdollistaa rakentamattomalle kiinteistölle asuinkerrostalon ja liiketiloja.

Vantaanlaaksontie 34 kohdalle päivittäistavarakauppa

Metsittyneen Koukkupuiston eteläosaan, osoitteeseen Vantaanlaaksontie 34, rakennetaan palveluitten parantamiseksi keskisuuri päivittäistavarakauppa.

Asuinkerrostaloja Raappavuorentielle ja Uomatielle sekä Raappavuorentien päiväkoti

Kaavamuutosalueet sijaitsevat Myyrmäessä, Raappavuorentien länsipuolella. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa nykyisen Uomatien pohjois- ja eteläpuolelle asumista voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti sekä kaavoittaa päiväkoti Raappavuorentien länsipuolelle lisääntyneen päiväkotitarpeen johdosta.

Martinlaaksossa Raappavuorentie oikaistaan ja rakennetaan kiertoliittymä

Raappavuorentien ja Martinlaaksontien risteyksen liikennejärjestelyt edellyttävät Raappavuorenreunan siirtämistä ja viereisen pysäköintitontin uudelleenjärjestelyjä sekä Laajametsä-nimisen viheralueen osan muuttamista katualueeksi. Samalla ajantasaistetaan muiden läheisten viheralueiden kaavamerkintöjä.

Martinlaaksossa toimistohuoneistoja muutetaan asunnoiksi

Toimistorakennukselle osoitteessa Vihertie 44-46 haetaan kaavamuutosta, jolla toimistohuoneistoja voitaisiin tarpeen mukaan muuttaa asunnoiksi. Rakennuksessa on nykyisellään kaksi asuntoa.

Luhtitien katulinjaus ja lähivirkistysalue

Kaupunki asemakaavoittaa Luhtitien Varistosta Myyrmäkeen Uomatielle, Vapaalanmetsän virkistysalueen ja Myyrmäen huoltotontin.
Vuolutie 21 tontin omistaja hakee tonttitehokkuutta e = 0,25 ja tontin laajennusta puistoon ajoyhteyden järjestämiseksi takatontille.

Viinikklassa Katriinantielle teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaa

Alue sijaitsee Suokalliontien eteläpuolella rajoittuen Katriinantiehen sen itäpuolella.

Yksityinen maanomistaja hakee alueen käyttötarkoitukseksi teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaa sekä niihin liittyvää toimisto- ja näyttelytilaa sisältävää toimintaa. Tavoiteltu rakennusoikeus olisi 5600 k-m² kahteen kerrokseen.

Vantaa kaupungin tavoitteena on liittää osa Katriinan tietä mukaan tontin kohdalta etelään sisältäen kaavoittamattoman tiealueen.

Hämevaarassa Viikatepuiston pohjoisosaan pientaloasumista ja päiväkodin laajennus

Hämevaaran Viikatepuiston pohjoisosaan kaavaillaan päiväkotitontin laajennusta ja pientalorakentamista.

Kivistössä Spinellikujan pysäköintilaitos

Keskustan korttelin 23183 asemakaavaa muutetaan siten, että mahdollistetaan myös osan läheiseen korttelin 23188 tonteille 1 ja 3 rakennettavien asuinkerrostalojen autopaikkojen sijoittaminen korttelin 23183 pysäköintilaitokseen

Kivistössä Zirkonipolulle asumista ja keskustatoimintoja

Kivistön keskustan korttelin 23190 asemakaavaa tarkistetaan, jotta kortteliin saataisiin toiminnallisesti parempi kokonaisratkaisu. Rakennusoikeuden määrää tai käyttötarkoitusta ei muuteta merkittävästi.

Tikkurilassa Asematie 1 uudistuu

Kaavatyö koskee Asematien, Männistönpolun ja Ratatien väliin jäävää aluetta. Alustavassa suunnitelmassa ensimmäisen kerroksen muodostaa liikekeskus. Ylempiin kerroksiin tulee toimistoja, asuntoja ja mahdollisesti hotelli. Pysäköinti sijoittuu kellarikerrokseen, jonne ajetaan Tikkurin pysäköintitilojen kautta. Uuden liikekeskuksen tavoitteena on linkittää toimisto- ja liikekeskus Dixin ja Kauppakeskus Tikkurin nykyistä paremmin toisiinsa. Luonnosten mukainen rakennusoikeus on noin 27 000 kerrosneliömetriä ja kerrosluku V─XI.

Tammistossa Sähkötielle vähittäiskauppa

Osoitteessa Sähkötie 8 kaava muutetaan liikerakennusten kortteliksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö. Kiinteistöä korjataan siten, että rakennukseen tulee useita liiketiloja ja niitä yhdistävä kauppakuja.

Veromiehen Mantaalitielle kerrostaloasumista

Osoitteeseen Manttaalitie 10-14 suunnitellaan kerrostaloasumista ja pysäköintitalo. Rakennusten maantasokerroksiin suunnitellaan townhouse-tyyppistä asumista tai työskentelytiloja. Alueelle tulee asuntoja noin viidellesadalle henkilölle.

Veturipolulla vanhojen rakennusten tilalle uusia asuntoja

Tikkurilan kirjaston sekä Esikkopuiston pohjoispuolelle, Esikkopolun ja Rataraitin väliin on suunnitteilla uusi päiväkoti sekä uusia asuinkerrostaloja. Uudet kerrostalot ovat keskimäärin kuusikerroksisia ja kaavamuutos tulee mahdollistamaan noin 250 uutta asuntoa. Asemakaavamuutokseen liittyy tonttijako.

Ajankohtaista

Twitter