Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Nikinmäen Korennontien pientaloalueella lisätään rakennusoikeutta

Osoitteissa Korennontie 48-52 asuinpientalokorttelissa lisätään rakennusoikeutta.

Veturipolulla vanhojen rakennusten tilalle uusia asuntoja

Tikkurilan kirjaston sekä Esikkopuiston pohjoispuolelle, Esikkopolun ja Rataraitin väliin on suunnitteilla uusi päiväkoti sekä uusia asuinkerrostaloja. Uudet kerrostalot ovat keskimäärin kuusikerroksisia ja kaavamuutos tulee mahdollistamaan noin 250 uutta asuntoa. Asemakaavamuutokseen liittyy tonttijako.

Navethalian kesäteatterin ympäristön uutta toimintaa

Navethalian kesäteatterin ympäristöön, Jokiniemen kaupunginosaan on suunnitteilla asemakaavamuutos. Muutos sijoittuu Valkoisenlähteentien eteläpuolelle, Urheilutien ja Tuiterinkujan välille. Muutostyössä tutkitaan tonttijakoa sekä olemassa olevien suojeltujen rakennusten käyttötarkoituksen muutosta myyntiä varten. Alueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa uusi pientalotontti.

Suokallionkujaa siirretään

Suokallionkuja 2:n logistiikkakiinteistöä laajennetaan Viinikkalassa siten, että Suokallionkujan itäosa ja sen alla olevat kunnallistekniikan putket ja johdot siirretään sijansa verran pohjoisemmaksi. Rakennusoikeuksien määrät eivät muutu.

Helsingin pitäjän kirkonkylällä osoitteisiin Kuriiritie 10B-12 talousrakennuksia

Helsingin pitäjän kirkonkylälle, Kehä III:n ja Tuusulanväylän liittymän kaakkoispuolelle sijoittuva kaavamuutostyö, jossa tutkitaan jo rakennetun ympäristön täydentämistä kahdella tai kolmella talousrakennuksella. Suunnittelualueen asuinrakentamisoikeus ei muutu kaavamuutoksessa. Alueelle sijoittuvan asuinrakennuksen suojelumääräykset tarkistetaan kaavamuutoksessa. Samalla tutkitaan mahdollisuutta purkaa suojelumerkintä huonokuntoisilta, vaatimattomiksi luokitelluilta talousrakennuksilta.

Vaaralan teollisuusalue 2

Vaaralan asuntoalueen itäpuolelle Fazerilan, Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän sekä Ojankoon rakenteilla olevan lumenkaatopaikan ympäristöön halutaan kaavoittaa mm. virkistysalueita, toimitilaa, varastoja, rekkaparkki, huoltoasema, yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä Itä-Vantaan linja-autovarikko.

Länsimäessä Pallas-koulurakennuksen tilalle asuntoja

Länsimäen koulun eteläpuolelta puretun Pallas-koulurakennuksen tilalle on tarkoitus rakentaa uusia asuinrakennuksia. Kaavatyö kohdistuu lähes yksinomaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle. Asemakaavassa pyritään sijoittamaan alueelle uutta asuntokerrosalaa n. 20 000 k-m². Viheralueita ei ole tarkoitus pienentää. Vanha terveydenhuollon rakennus pyritään osoittamaan asukkaille yhteiskäyttörakennukseksi. Kaava-alueessa on mukana Länsimäen koulutontti sitä koskevien määräysten ajanmukaisuuden arvioimiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitetty.

Viertolaan Osmankäämintien päiväkoti

Viertolaan kaavoitetaan tontti uudelle päiväkodille. Sijoituspaikaksi ehdotetaan Osmankäämintie 41:ä, eli rakentamatonta niittyaluetta Tikkurilan urheilupuiston länsireunalla. Vaihtoehtoinen, kaupungin liikuntapalvelujen ehdottama alue on Tikkurilan urheilupuiston keskellä, nykyisten huoltorakennusten paikalla. Se kumpi sijainti palvelee paremmin päiväkotia ja urheilupuiston kehittämistä, ratkaisee sijoituksen.

Itä-Hakkilassa Rukinpyörä

Alue muodostuu olemassa olevasta puistoalueesta, joka rajoittuu lännessä Lahdentiehen, idässä Vyyhtitien pientalotontteihin ja etelässä olemassa olevaan asutukseen ja Palttinatiehen. Alueen länsilaidalla kulkee kevyen liikenteen reitti. Alueelle suunnitellaan asuinrakentamista sekä lähivirkistysaluetta. Lahdentien varteen tarkastellaan sijoitettavaksi alueen meluntorjuntana toimivaa kerrostalorakentamista. Olemassa olevan asuinalueen puolelle suunnitellaan sijoitettavaksi pien-, pari-, rivi- ja pienkerrostaloja.

Timanttikiteenkuja 1:een asuntoja

Pysäköintilaitoksen tontille Timanttikiteenkuja 1:ssä, tutkitaan mahdollisuutta rakentaa myös asuntoja. Työssä arvioidaan mm. kaupunkirakenteen muutoksen vaikutuksia viereisen Lippupuiston maankäyttöön tulevaisuudessa. Mielipiteet 26.8.2016 mennessä,

Kaavatyöhön liittyen pidetään kaavakävely keskiviikkona 17.8. klo 18:00 - 19:00. Kaavakävely alkaa Timanttikiteenkujan päästä.

Kivistössä Marmoritiellä tonttijako

Kivistössä osoitteessa Marmoritie 5 asuinpientalojen korttelialueella sijaitseva tontti jaettaisiin kahdeksi tontiksi ja lisäksi tonttien rakennusoikeutta nostettaisiin. Käyttötarkoitus pysyy samana.

Veromieheen Aviapolis Studios

Aviapolis-aseman läheisyyteen, Tikkurilantien eteläpuolelle on käynnistymässä Aviapolis Studios -niminen hanke. Hanke käsittää esiintymis- ja tapahtumatiloja sekä niihin liittyviä aputiloja. Hankkeen laajuus on alustavasti 70 000 k-m2. Alueelle tutkitaan myös asunto-, liike- ja työpaikkarakentamista sekä varausta uudelle kevyenliikenteen yhteydelle Lentoasemantien yli tai ali. Alueen asukasmääräksi tulisi noin 1200. Osa nykyisestä puistoalueesta jää puistoksi. Hanke on Aviapolis-kaavarungon (KV 18.4.2016) mukainen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa nro 002304 on tarkistettu. Aviapolis Studios -hankkeen asemakaava-alueen rajaus laajenee käsittämään myös osan Aviapolis-aseman eteläisen sisäänkäynnin korttelista pääasiassa kaavateknisten syiden takia.

Myyrmäen keskustan kaava ja Myyrmäen kaavarunko liikkeelle

Myyrmäen keskustan suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 käydyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun pohjalta kumppanuuskaavoituksena. Tavoitteena on korkeatasoinen ja toimiva kaupunkikeskus, joka sisältää n. 35.000 k-m2 asuntorakentamista ja liiketiloja 3.000 k-m2 sekä laadukkaat julkiset ulkotilat.

Myyrmäestä on tekeillä kaavarunko, jolla ohjataan koko kaupunginosan kehittymistä. Työssä määritellään tavoitteet ja keinot mm. elinvoimaiselle kaupunkikeskustalle, palveluille, täydennysrakentamiselle, viheralueille ja liikenteelle.

Ylästöön pientaloja ja ostoskeskus

Ylästöön suunnitellaan monipuolista ja värikästä pientaloaluetta Ylästöntien eteläpuolelle, molemmin puolin Isonmännyntietä ja Tolkinkyläntietä sekä Itäpellontien pohjoispuolelle. Alueelle tulisi kaksikerroksisia pienkerrostaloja, rivitaloja ja omakotitaloja sekä yksikerroksisia rivi-, pari- ja omakotitaloja. Lisäksi alueelle tulisi ostoskeskus, päiväkoti tai palvelutalo ja virkistysalueita.

Voutilaan asemakaava

Voutilan kylään ja Hakasuonkallioiden alueelle Ylästöntien ja Tuupakantien väliin laaditaan asemakaavaa, jonka tarkoituksena on Voutilan kylän suojelu ja vähäinen täydennysrakentaminen, Hommaksentien mahdollinen katkaiseminen ja Tulkintien jatkaminen Ylästöntielle osin tunnelissa.

Myyrmäkeen Virtakujalle kerrostalo

Myyrmäen Huolto ja Sato hakevat kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentamista Virtakuja 4:n pysäköintitontille. Talon sisään tulee pysäköintihalli. Samalla järjestellään pysäköintiä Virtakuja 2:n tontilla.

Linnaisten omakotialue laajenee

Linnaisten omakotialueen itäpuolelle suunnitellaan pientalotontteja.

Byändan alueelle pientaloja ja ulkoilureittejä

Asemakaavoitettava alue rajautuu luoteessa Lahdentiehen, koillisessa kunnan rajaan, kaakossa Palokallion luonnonsuojelualueeseen ja lounaassa Kuusijärven ulkoilualueeseen. Tarkka asemakaava-alueen rajaus määritellään kaavatyön kuluessa. Työn tarkoituksena on mahdollistaa alueelle pientalovaltaista asumista sekä varmistaa alueelle hyvät ulkoilureitit.

Nikinmäen Korennontien pientaloalueella lisätään rakennusoikeutta

Osoitteissa Korennontie 48-52 asuinpientalokorttelissa lisätään rakennusoikeutta.

Kielotien asuinrakennuskanta uudistuu

Osoitteeseen Kielotie 34-42 on suunnitteilla asemakaavan muutos. Alueelle suunnitellaan asumista ja olemassa olevien, rakennushistoriallisesti merkittävien rakennusten suojelua. Tikkurilan kaavarungon mukaisesti alueelle suunnitellaan kaupunkimaista kerrostaloasumista. Tällä hetkellä alueelle on suunnitteilla rakentaa noin 8000 uutta asuinkerrosneliömetriä. Toteutuessaan tämä mahdollistaisi noin 160 uuden asukkaan muuttamisen alueelle.

Rakennushistoriallisesti merkittävät As Oy Kultapyrstö, Tikkurilan neuvola ja Kiinteistö Kielotie 42 on tarkoitus suojella osana kaavamuutosta. Edellä mainituilla suojelualueilla rakennusoikeus ja käyttötarkoitus säilynevät entisellään.

Leinelän pohjoisosaan asuinkerrostaloja

Asemakaavaa muutetaan Koivukylän kaupunginosassa Leineläntien, Leinelänkaaren, Auringonkierron ja Leineläntapaleen katualueiden rajaamalla alueella. Alueelle halutaan rakentaa IV-VI-kerroksisia asuinkerrostaloja ja asukkaita alueelle tulisi n. 600-700.

Tikkurilan kirkon korttelin kaavoitus käynnistyy

Tikkurilan kirkon kortteli uudistuu. Kortteli rakennetaan merkittävästi nykyistä tehokkaammin. Seurakunnan tilojen lisäksi kortteliin kaavaillaan asumista ja liiketiloja. Nykyinen kirkko voidaan säilyttää tai purkaa ja korvata uudella. Molemmat vaihtoehdot tutkitaan.

Vantaan kaupunki ja seurakuntayhtymä valitsevat toteutukseen yhteistyökumppanin käynnissä olevan kilpailun perusteella.

Kivistössä Rubiinikehä 7:än erillispientaloja

Kaavoituksen lähtökohtana on muuttaa kytkettyjen kaupunkipientalojen kortteli omatonttisille erillispientaloille. Alue on osa Kivistön asuntomessualuetta ja keskustaa, joka tukeutuu Kehäradan Kivistön asemaan.

Kivistössä Mestarintien katualuetta jatketaan

Mestarintien katualuetta jatketaan noin 70 metrillä ja liitetään uudella risteyksellä Tikkurilantiehen. Mestarintien ja Tikkurilantien väliselle alueelle muodostetaan lisää korttelialuetta.

Asuntoja Rälssipuiston kortteliin Veromieheen

Perintötien itälaidalle Tikkurilantien ja Äyritien välille tuleekolme suojaisaa korttelia, joihin sijoittuu pääasiassa asuntoja, mutta myös toimisto- ja liiketiloja. Autopaikat sijoittuvat pysäköintitaloihin ja katumaisille pysäköintialueille. Äyritien pohjoislaidalle varataan lisätilaa jalkakäytävää ja pyörätietä varten. Uusia asukkaita alueelle muuttanee n. 1 650.

Hiekkaharjun Kulleropuistoon asuinkerrostaloja

Kaavamuutosalue sijaitsee Hiekkaharjun juna-asemasta puoli kilometriä pohjoiseen, radan länsipuolella. Suurin osa alueesta kaavoitetaan asuinkerrostaloille, osalle tutkitaan mahdollisuutta rakentaa asuinpientaloja. Alueella on valmis katuverkko, muilta osin alue on rakentamaton.

Logistiikkaa Hakkilan Rusokalliolle

GC Vantaa Logistics Oy sekä Vantaan kaupunki ovat hakeneet asemakaavan muutosta (nro 002280) rakentamattomana pitkään olleen toimitilakorttelin ja Rusokallion virkistysalueen välisten rajojen tarkistamiseksi. Rakennusten enimmäiskorkeutta halutaan nostaa noin viidellä metrillä, jotta tontin louhinnat pohjavesialueella voitaisiin minimoida. Rautatiealuevaraus poistetaan.

Kaksi uutta asuinpientalotonttia Ruskeasantaan

Maanomistaja on hakenut kaavamuutosta omistamansa lähivirkistysalueen osan muuttamiseksi asuinrakentamiseen. Alueeseen liitetään nykyisin rakentamaton, mutta asemakaavassa jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue (Mistelinsiemen).

Nedre Nybackalle tontteja

Vantaanlaaksoon Nybackankujalle kaavaillaan omakotitontteja. Päärakennus säilyy suojeltuna.

Kaavintielle tontteja

Vapaalaan kaavaillaan omakotitontteja Kaavintien pohjoispuolelle ja Vuolutien itäpuolelle.

Martinlaaksossa kaavan tarkistus

Osa suojaviheralueesta liitetään viereiseen tonttiin Kivimäentie 8:ssa ja ajo tontille sallitaan Lintukallionpolun jalankululle ja pyöräilylle varatun kadun kautta.

Kivistön keskustaan puurakentamista

Kivistön aseman läheisyyteen mahdollistetaan mm. asuin-, palvelu- ja autopaikka -korttelien sekä katu- ja puistoalueiden toteuttaminen. Lisäksi suunnittelualue sisältää Kehäradan rautatiealuetta ja sen eteläpuolelle tarvittavia katualueita. Työssä tutkitaan erityisesti puurakentamisen edistämistä keskustassa (nro 231 900). Suunnittelualue (n. 4 ha) rajautuu Ruusukvartsinkatuun ja Lumikvartsinkatuun

Gammelbackaan asumista Jokiniemessä

Satomäenrantaan, Ohratien ja Valkoisenlähteentien risteyksen kaakkoispuolelle on suunnitteilla kaksikerroksisia luhtitaloja ja yksikerroksia erillispientaloja. Alueen itäpuolella kulkevan Keravanjoen ja kaavamuutosalueen väliin varataan tilaa yleiselle puisto- ja lähivirkistysalueelle.