Päätöskäsittelyssä

Kaupunginvaltuustossa 24.4. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Korsotalo

Kaavamuutosalue tulee muodostamaan Korson keskustan läntisen sisääntuloportin.Purettu Korsotalo ja Korsontie 9:ssä sijaitseva Korson keskustan viimeinen omakotitalo korvataan IX-kerroksisilla asuintaloilla. Niiden yhteinen rakennusoikeus on 6 700 k-m2, mikä tarkoittaa noin 170 asukasta.

Åbyntielle tuotanto- ja varastorakennuksia

Piispankylässä osoitteessa Åbyntie 5 aiemmin elementtitehtaan käytössä olleelle tontille halutaan rakentaa tuotanto- ja varastorakennuksia. Asemakaavan muutosta on edellyttänyt Vantaan kaupunki, koska voimassa oleva asemakaava on vanhentunut eikä sellaisenaan sovellu rakentamisen lähtökohdaksi maisemallisesti arvokkaalle joenvarsivyöhykkeelle. Samalla hakijan omistamaa asemakaavatonta aluetta liitetään tonttiin. Vantaan kaupungin omistaman Åbynranta – nimisen lähivirkistysalueen yleiskaavan mukainen virkistyskäyttö ratkaistaan asemakaavaa muuttamalla.

Kaupunginhallituksessa 24.4. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Hakunilan kaavarunko

Kaavarungossa visioidaan tulevaa Hakunilan keskustaa ja etsitään kehityksen suuntia. Suunnitelman toteutuminen voisi merkitä noin 6000 uutta asukasta Hakunilaan. Kaavarungossa esitetään uuden ostarin rakentamista ja uutta toria nykyistä näkyvämmälle paikalle Hakunilantien ja Kyytitien risteyksen laajentumana.

Jokiniemessä asumista Gammelkullaan

Ohratien ja Valkoisenlähteentien risteyksen kaakkoispuolelle suunnitellaan 2-kerroksisia luhtitaloja ja 1-kerroksisia erillispientaloja.

Tikkurilassa Kielotielle kerrostaloasumista, Kielotie 34-36

Kaavamuutoksella uusitaan osa asuinkorttelia aivan Tikkurilan keskustan kupeessa. Kaksi kerrostaloa puretaan ja tilalle rakennetaan tehokkaampaa asuinrakentamista. Korttelista muodostuu Tikkurilan jalankulkualuetta, jota katutasossa reunustaa liiketilat ja joka luo uusia asuntoja hyvälle paikalle kävelyetäisyydelle Tikkurilan keskustan palveluista ja juna-asemasta. Uudet rakennukset ovat korkeimmillaan Kielotien ja Lummetien kulmassa seitsemän kerrosta ja korttelin sisällä viisi kerrosta. Pysäköinti sijoittuu pihakannen alle. Alueen rakennusoikeus nousee nykyisestä 3800 kerrosneliömetristä 8000 kerrosneliömetriin. Asuinkerrosalaa on 7750 kerrosneliömetriä, lisäksi on kielotien ja Lummetien kulmassa liiketilaa 250 kerrosneliömetriä.

Myyrmäessä kerrostaloasumista Kilterinkujalle

Kilterinkujalle, purettavan toimitilarakennuksen tilalle suunnitellaan 4-12 kerroksista asuinkerrostalorakentamista 10 700 k-m2. Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle suunnitellaan uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, Bräntilänpolku ja uusi aukio, Bräntilänaukio.

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta

Rajatorpan / Hämeenkylän koulujen toteutusmalli /HP

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.4. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Myyrmäen kaavarunko

Myyrmäen kaavarungon suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Martinlaakson Viherpuistoon ja etelässä Helsingin rajaan. Idässä alueen tarkastelu rajoittuu Mätäojanlaaksoon ja lännessä Raappavuorenpuistoon ja Myyrmäen urheilupuistoon. Visiossa on nostettu esiin kolme alueen kannalta tärkeää aihetta: keskustojen elinvoimaisuus, vahva paikallisidentiteetti ja paikanhenki sekä mieleenpainuva kaupunkikuva.

Kivistössä Linnan kartanon alue

Linnan kartanon kaavoituksen lähtökohtana on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa ratsastuskeskuksen ja siirtolapuutarhan rakentamisen sekä kartanoalueen palvelutoiminnan ja liikenneyhteyksien toteuttamisen alueelle. Kaavatyön yhteydessä käydään läpi alueen kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät suojelukysymykset.

Lavangossa mootorirata laajenee

Vantaan vauhtikeskus tarvitsee lisäaluetta. Moottorirata ja meluvalli laajenevat koilliseen päin. Myllykyläntien eteläpuolelle kaavoitetaan teollisuus- ja varastotontteja. Katriinantien länsipuolelle kaavoitetaan huoltoasema. Katriinantie ja Myllykyläntie kaavoitetaan kaduiksi.

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Lautakunnassa päätettiin jättää pöydälle Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jota käsitellään uudelleen lautakunnan huhtikuun kokouksessa.

Hakunilan urheilupuiston viereen Kormuniityn alueelle on tavoitteena luoda omaleimainen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä perheasuntopainotteinen alue. Tavoitteena on rakentaa alueelle erityisesti kohtuuhintaisia perheasuntoja, kolmioita tai sitä suurempia asuntokokoja. Alue on kaupungin omistuksessa ja asumiskäyttöön muuttuva alueen pinta-ala on n. 50 000m2. Alueelle tulisi sijoittumaan kaupungin päiväkoti, jonka suunnittelu ja toteutus eivät kuulu kilpailuun. Kilpailualueella sijaitsee purettava Hevoshaan koulurakennus. Kilpailulla on tarkoitus valita toteuttajat alueelle.

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta / HP

Kivistön yhteisöllisen korttelin 23151 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / KK

Pientalotonttien tonttienluovutuskilpailu yhtiömuotoiseen tuotantoon vuonna 2017

Kaupunginhallituksessa 20.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Veromiehessä asuinkerrostaloja Rälssipuistoon

Rälssipuiston tulee asuntoja noin 1 450 uudelle asukkaalle sekä toimisto- ja liiketilaa. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat. Rälssipuiston pinta-ala hieman pienenee. Asuinrakentamisen määrä on 58 000 k-m2 ja liike- ja toimistorakentamisen 8 000 k-m2. Lisäksi päiväkodille varataan vähintään 800 k-m2.

Valtuustokauden strategisten päämäärien mittarien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien raportti 2016

Kaupunginhallituksessa 20.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Myyrmäen keskustaa kehitetään

Asemakaavan muutosluonnoksessa esitetään tehokkaiden, korkeatasoisten ja omaleimaisten keskustakortteleiden rakentamista Myyrmäen keskustaan Paalutorin pohjoispuolelle ja Paalukylänpuiston reunalle. Kolmeen kortteliin sijoittuu asuntoja sekä liike- ja palvelutiloja. Kilterin koulun ja päiväkodin sekä Myyrmäkitalon tonttien asemakaavat ajantasaistetaan. Asemakaavan yhteydessä laaditaan julkisen ulkotilan yleissuunnitelma keskusta-alueelle.

Länsimäessä Pallas-koulurakennuksen tilalle asuntoja

Purettavaksi suunnitellun Pallas-koulurakennuksen tilalle on ensisijaisesti tarkoitus rakentaa asuntoja. Samassa yhteydessä on selvitetty, tarvitaanko Länsimäen muutosalueella aluevarausta esimerkiksi julkisten lähipalvelu- tai liikerakennusten korttelialueelle. Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa uutta asuntokerrosalaa 11 000 k-m2 (n. 160 - 180 asuntoa).

Hämeenkylässä kerrostalo Lammasrinteelle

Pähkinärinteentien ja Lammaslammentien kulmauksessa olevalle pysäköintitontille kaavoitetaan kahdeksankerroksinen asuintalo (4 015 k-m2), jossa pysäköinti sijoittuu osin talon sisään ja ulko-oleskelutila seitsemännen kerroksen terassille. Lähellä on Autioniityn leikkipaikka. Pähkinärinteentie 33:n pysäköintitontille rakennetaan pysäköintitalo.

Viinikkalassa Suokallionkuja

Suokallionkujan itäinen osuus ja sen alle rakennettu kunnallistekniikka siirretään n. 15 m pohjoisemmaksi, jotta Suokalliokuja 2:en rakenteilla olevan elintarvikkeiden logistiikkavaraston rekkojen ajopihat saadaan riittävän isoiksi ja liikennöitävyydeltään sujuviksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilan kirkon korttelin kaavoitus luonnosvaiheessa

Asemakaavamuutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä noin 450 asuntoa.

Kaavatyö tulee nähtäville ensin kaavaluonnoksena, jolloin saadaan selville kaikkien viranomaisten kanta suojellun kirkkorakennuksen purkamiseen. Rakennus on käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupunkisuunnittelun kanta on, että paras tapa turvata alkuperäinen idea kaupungintalon, torin ja kirkon muodostamasta kokonaisuudesta, on rakentaa uusi kirkko kävelykadun ja torin reunaan. Kirkon lisäksi puretaan myös seurakunnan toimistorakennus ja Bethanian toimistotalo.

Lähdepuistosta osa muutetaan matalaksi ja tiiviiksi asuinalueeksi

Asemakaavamuutoksessa esitetään uusia kerrostalo- ja rivitalokorttelialuetta Vaaralaan vanhan asuntoalueen itäpuolelle. Rakennettava alue on tällä hetkellä metsittynyttä niittyä ja kynnettyä peltoaluetta. Alueen eteläosa, jossa on virkistyskäytössä olevaa metsää ja joka kuuluu osaksi Fazerilan pohjavesialueeseen, esitetään säilytettäväksi virkistyskäytössä. Yhteys Vaaralan katuverkkoon tapahtuu uuden Lähdepuistonpolun kautta.

Hakkilassa Metsolle tuotantotilaa

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoiteessa Vanha Porvoontie 229 Vantaan Akselin yritysalueen keskellä, nk. Honkatalon ympäristössä. Tuotannon toimintaedellytykset kiinteistöllä on haluttu varmistaa kehittämällä kiinteistöstä monipuolinen myös teollisuustoiminnan salliva työpaikka-alue. Tonttia on laajennettu Honkakallionkujan ja Lahdenväylän väliselle alueelle.

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta

Kaupunginvaltuustossa 23.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkuraitin rakennuskanta uudistuu

Kävelykadun varrelle nousee uusi liike- ja asuinrakennus osoitteeseen Tikkuraitti 18 / Unikkotie 11. Osoitteessa on mm. Suomalainen kirjakauppa. Nykyisen rakennuksen perustukset ovat pettäneet ja se puretaan. Tilalle rakennetaan uusi 3-8-kerroksinen asuin- ja liikerakennus, jonka matala osa liikkeineen sijoittuu Tikkuraitin varteen ja korkein osa Unikkotien puolelle. Rakennusoikeudeksi tulee noin 9 700 kerrosneliömetriä. Mielipiteet 5.8.2016 mennessä.

Veromäessä pientaloja Johdinpuistoon

Yksityisessä maanomistuksessa oleva puisto muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi osoitteessa Veromäentie 3. Alue jaetaan kahdeksi tontiksi, joista toiselle saa rakentaa yhden ja toiselle kaksi asuntoa. Rakennusoikeutta on yhteensä 480 k-m².

Nikinmäen Korennontien pientaloalueella lisätään rakennusoikeutta

Tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta nykyisestä e=0.25(1 701 k-m2) siten, että uusi rakennusoikeus olisi 2 560 k-m2. Asemakaavamuutoksen yhteydessä levennetään Mehiläisentien katualuetta muun muassa liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ja lumitilan leventämiseksi. Asemakaavamuutos tehdään maanomistajan aloitteesta. Alue on rakentamaton. Alue sijaitsee Korennontien eteläpuolelle Mehiläisentien molemmin puolin. Vanha Lahdentie on lännessä noin 350 metrin etäisyydellä, pohjoisessa Sipoontie noin 750 metrin etäisyydellä

Kivistössä Rubiinikehä 7:ään erillispientaloja

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa omatonttisten erillispientalojen rakentamisen kytkettyjen kaupunkipientalojen sijaan.

Kivistössä uusi tonttijako osoitteessa Marmoritie 5

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontin 92-23-17-4 jakaminen kahdeksi tontiksi ja tonttien tehokkuuden nostaminen. Kaavamuutos nostaa rakennusoikeuden määrää 287 k-m2

Lapinkylässä Runkokujalla lähivirkistysaluetta pientaloille

Alue sijaitsee Koivupään pientaloalueella noin 2 kilometrin etäisyydellä Kivistön keskustasta. Tonttiin liitetään noin 443 m2 kaupungin omistamaa puistoa. Kaavamuutos nostaa rakennusoikeuden määrää 66 k-m2.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.2. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilan kirkon korttelin kaavoitus käynnistyy

Muutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Käyttötarkoitus muuttuu keskustatoimintojen korttelialueeksi. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 35 500 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on noin 30 000 kerrosneliömetriä. Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginvaltuustossa 23.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tontille ajo Lintukallionpolulle ja tontin laajennus

Tontille sallitaan ajoyhteys kevyen liikenteen kadulta ja tonttiin liitetään suojaviheraluetta.

Koivukylässä Leinelä 1 pohjoisosa

Kaupunginhallituksessa 12.12. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Kaivokselan yleiskaavan muutos käynnistyy

Yleiskaavaa suunnitellaan muutettavan Kaivokselan itäosassa siten, että nykyinen vajaakäyttöinen työpaikka-alue voisi muuntua osin asuinalueeksi. Aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkimaisena alueena, joka tukeutuu Kaivokselan nykyiseen palveluverkkoon, Myyrmäen keskukseen sekä uuteen poikittaiseen joukkoliikenteen runkolinjaan. Suunnittelualue rajautuu etelässä Vantaan ja Helsingin rajaan, idässä Vantaanjokeen, pohjoisessa Viherkummun siirtolapuutarha-alueeseen ja lännessä Kaivokselan kerrostaloalueeseen.

Ajankohtaista

Twitter