Päätöskäsittelyssä

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.11. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilan kirkon kortteli

Muutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Käyttötarkoitus muuttuu keskustatoimintojen korttelialueeksi, C. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 33 050 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on noin 28 000 kerrosneliömetriä.

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Ruskeasantaan kaksi asuinpientalotonttia

Voimassaolevan kaavan mukaista lähivirkistysaluetta (VL) ja Mistelinsiemen-nimistä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta muutetaan asuinpientaloalueeksi (AP).

Tikkurilan Kukkaketoon päiväkoti

Kaavamuutos mahdollistaa uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen kahden purettavan rakennuksen paikalle Vehkapolun varteen. Purettavat rakennukset ovat Kukkakedon päiväkoti sekä Neilikkatien pajatalo. Tontille kaavoitetaan 1 400 k-m2 lisärakennusoikeutta, jolloin tontin uusi kerrosala on 3 000 k-m2. Tontin käyttötarkoitukseksi tulee YL = Yleisten lähipalvelujen korttelialue.

Hiekkaharjun Kulleropuistoon asuinkerrostaloja

Kulleropuiston kaavamuutoksella muutetaan eteläisintä osaa Hiekkaharju 5-kaavan alueesta tehokkaammaksi. Kaupunkikuvallisesti kaava pyrkii noudattamaan Hiekkaharju 5- kaava-alueen tyyliä. Kaavalla suunnitellaan omakotitaloja, 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja 4-5 kerroksisia kerrostaloja. Pysäköinti toteutetaan maantasoratkaisuna. Alueen rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 11 009 kerrosneliömetristä 22 702 kerrosneliömetriin.

Kivistössä lisää rakennusoikeutta Paasitielle

Asemakaavan muutoksella voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan siten, että noin 1112 m2:n suuruinen osa asuinpientalojen korttelialuetta (AP-2) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tontin rakennusoikeutta nostetaan tehokkuudesta 0.15 tehokkuuteen 0.30.

Raspitielle ja Vuolutielle omakotitontteja

Raspitielle (Kaavintie 26:n kohdalle) ja Vuolutie 9:n kohdalle kaavoitetaan seitsemän omakotitonttia kahden puiston paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Vapaalantie 10

Vapaalantie 10c:n kohdalle kaavoitetaan kuusi omakotitonttia puiston ja tarpeettoman leveän katualueen paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen. Vapaalantien itäpuolella on laajempi Ilpolanpuisto.

Vaisalan pysäköintialue laajenee virkistysalueelle

Vaisala Oyj:n kiinteistöä laajennetaan sen eteläpuoleisen virkistysalueen osalle, jolla sijaitsevaa ulkoilureittiä siirretään etelämmäksi. Kiinteistön rakennusoikeuden määrää lisätään 15 000 km2.

Kaupunginvaltuustossa 11.12. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Hakunilan kaavarunko

Kaavarungossa visioidaan tulevaa Hakunilan keskustaa ja etsitään kehityksen suuntia. Suunnitelman toteutuminen voisi merkitä noin 6000 uutta asukasta Hakunilaan. Kaavarungossa esitetään uuden ostarin rakentamista ja uutta toria nykyistä näkyvämmälle paikalle Hakunilantien ja Kyytitien risteyksen laajentumana.

Pientaloja Ylästöntien eteläpuolelle

Ylästöön kaavoitetaan enintään kaksikerroksista pientalorakentamista, pienkerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja yhteensä 19 700 k-m². Näistä pienkerros- ja rivitaloja 7 315 k-m² ja erillispientaloja 8 710 k-m². Nyåkerin vanha päärakennus 1900-luvun alustasuojellaan. Kaava sisältää myös Y-tonttivarauksen 2 500 k-m² ja liiketonttivarauksen 1 500 k-m².

Ylästössä pientaloja Tolkinkylään

Alueelle tulee kaksikerroksisia pientaloasuntoja noin 230 uudelle asukkaalle. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävää ympäristöä sekä 1800-luvun lopulta peräisin olevat Tallbackan tilan päärakennus, sauna ja hirsirakenteinen aitta suojellaan.

Helsingin pitäjän kirkonkylällä osoitteisiin Kuriiritie 10B-12 talousrakennuksia

Kaavassa tutkitaan jo rakennetun ympäristön täydentämistä kahdella tai kolmella talousrakennuksella. Suunnittelualueen asuinrakentamisoikeus ei muutu kaavamuutoksessa.

Kaupunginhallituksessa 11.12. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Linnaisten omakotitaloalueen laajennus

Asemakaavalla mahdollistetaan Linnaisten omakotialueen laajentaminen Linnaistenmetsään nykyisen omakotialueen itäpuolelle. Kaava mahdollistaa 70 erillispientalotonttia ja enintään 81 kaksikerroksista erillispientaloa.Osa lähivirkistysalueesta merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeäksi (luo) alueiksi.

Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet 014300

Kaupunginhallituksessa 27.11. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilassa Niittytielle teollisuus- ja varastorakennus

Kaavamuutos mahdollistaa uuden kaksikerroksisen teollisuus-, varasto- ja/tai toimistorakennuksen rakentamisen purettavan rakennuksen paikalle osoitteessa Niittytie 25.

Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen tarveselvitys/hankesuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Hakunilaan Lahdenväylän vaihtopysäkki

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan pitkän matkan linja-autojen pysäkkien sekä niihin liittyvien kaistojen ja meluseinien rakentaminen. Asemakaavamuutoksen alueella ei ole suunniteltua rakennusoikeutta. Alue sijaitsee Valtatie 4:n ja Kyytitien eritasoristeysalueella ja Kehä III:n ja Koivukylänväylän liikenneympyrän välisen maantienalueella Lahdentiellä. Idässä alue rajautuu Pelto-ojan puistoon.

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintohallintovirastolle Rudus Oy Länsisalmen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä kiviaineksen murskauslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa

Lausunto Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskuksen koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle / Tikkurilankosken padon osittainen purku, padon ja kalatien vesitalouslupien rauettaminen sekä koskialueen kunnostus ja valmistelulupa

Kaupunginvaltuustossa 13.11. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Myyrmäessä kerrostaloasumista Kilterinkujalle

Kilterinkujalle, purettavan toimitilarakennuksen tilalle suunnitellaan 4-12 kerroksista asuinkerrostalorakentamista 10 700 k-m². Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle suunnitellaan uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, Bräntilänpolku ja uusi aukio, Bräntilänaukio.

Ojangon erityisalueet

Osa Ojangon lähivirkistysalueesta muutetaan noin 200 bussille mitoitetuksi Itä-Vantaanlinja-autovarikoksi.

Hämeenkylässä kerrostalo Lammasrinteelle

Pähkinärinteentien ja Lammaslammentien kulmauksessa olevalle pysäköintitontille kaavoitetaan kahdeksankerroksinen asuintalo (4 015 k-m²), jossa pysäköinti sijoittuu osin talon sisään ja ulko-oleskelutila seitsemännen kerroksen terassille. Lähellä on Autioniityn leikkipaikka. Pähkinärinteentie 33:n pysäköintitontille rakennetaan pysäköintitalo.

Kaupunginvaltuustossa 9.10. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilassa Kukkaketoon täydennysrakentamista

Uudet akennukset sijoittuvat Unikkotie 6:een, matalan liikerakennuksen paikalle ja Neilikkatie 4:ään, nykyisen parkkialueen kohdalle. Tiilimuuratuissa tai puuverhoilluissa rakennuksissa on kahdeksan kerrosta, Unikkotien varressa osittain seitsemän.

Kivistössä lisää rakennusoikeutta Marmorikujalle

Osoitteessa Marmorikuja 6 tontin rakennusoikeutta lisätään toisen omakotitalon rakentamista varten.

Kaupunginvaltuustossa 25.9. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Lähdepuistosta osa muutetaan matalaksi ja tiiviiksi asuinalueeksi

Asemakaavamuutoksessa esitetään uusia kerrostalo- ja rivitalokorttelialuetta Vaaralaan vanhan asuntoalueen itäpuolelle. Rakennettava alue on tällä hetkellä metsittynyttä niittyä ja kynnettyä peltoaluetta. Alueen eteläosa, jossa on virkistyskäytössä olevaa metsää ja joka kuuluu osaksi Fazerilan pohjavesialueeseen, esitetään säilytettäväksi virkistyskäytössä. Yhteys Vaaralan katuverkkoon tapahtuu uuden Lähdepuistonpolun kautta

Kaupunginhallituksessa 28.8. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Vantaan kaupungin lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle

Ylästöön kaavoitetaan kahdeksan pientalotonttia. Asuinrakentamisen määrä on yhteensä 1 830 k-m², mikä sisältää kaavassa erikseen määriteltynä talousrakennuksille yhteensä 240 km²

Kaupunginvaltuustossa 28.8. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Myyrmäen keskustaa kehitetään

Asemakaavan muutosluonnoksessa esitetään tehokkaiden, korkeatasoisten ja omaleimaisten keskustakortteleiden rakentamista Myyrmäen keskustaan Paalutorin pohjoispuolelle ja Paalukylänpuiston reunalle. Kolmeen kortteliin sijoittuu asuntoja sekä liike- ja palvelutiloja. Kilterin koulun ja päiväkodin sekä Myyrmäkitalon tonttien asemakaavat ajantasaistetaan. Asemakaavan yhteydessä laaditaan julkisen ulkotilan yleissuunnitelma keskusta-alueelle.

Länsimäessä Pallas-koulurakennuksen tilalle asuntoja

Purettavaksi suunnitellun Pallas-koulurakennuksen tilalle on ensisijaisesti tarkoitus rakentaa asuntoja. Samassa yhteydessä on selvitetty, tarvitaanko Länsimäen muutosalueella aluevarausta esimerkiksi julkisten lähipalvelu- tai liikerakennusten korttelialueelle. Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa uutta asuntokerrosalaa 11 000 k-m² (n. 160 - 180 asuntoa).

Nedre Nybackalle tontteja Vantaanlaaksoon

Nedre Nybackan kortteliin saa rakentaa nyt kaksi 150 k-m² suuruista omakotitaloa, kaavamuutoksen jälkeen yhteensä kuusi omakotitaloa (á 150 – 170 k-m²), näistä yksi kaupungin maalle.

Viinikkalassa Suokallionkuja

Suokallionkujan itäinen osuus ja sen alle rakennettu kunnallistekniikka siirretään n. 15 m pohjoisemmaksi, jotta Suokalliokuja 2:en rakenteilla olevan elintarvikkeiden logistiikkavaraston rekkojen ajopihat saadaan riittävän isoiksi ja liikennöitävyydeltään sujuviksi.

Kaupunginhallituksessa 28.8. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Asolanväylä 48 - 50:een asuinkerrostaloja

Asemakaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen (8 700 k-m²) rakentamisen kortteliin. Lisäksi Asolanväylän varteen sijoittuu maantasokerrokseen vähintään 150 k-m² liiketilaa. Pysäköinti sijoittuu pääosin kannen alle.

Ruskeasantaan kaksi asuinpientalotonttia

Voimassaolevan kaavan mukaista lähivirkistysaluetta Mistelinsiemen-nimistä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta muutetaan asuinpientaloalueeksi.

Kaupunginhallituksessa 8.5. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kaupunki aikoo järjestää Hakunilan urheilupuiston viereen Kormuniityn alueelle sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Tavoitteena on luoda Kormuniitystä omaleimainen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä perheasuntopainotteinen alue. Alueesta rakennetaan aurinkosähköenergian paikallisen tuottamisen, varastoinnin ja hyödyntämisen esimerkkikohde, jossa ratkaisuna on alueellinen sähköverkko sekä aurinkosähköenergian akkuvarastointi.

Kaupungin omistama suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 50 000 neliömetriä. Alueelle sijoittuu myös kaupungin päiväkoti, jonka suunnittelu ja toteutus eivät kuulu kilpailuun. Kilpailu käydään vuoden 2017 aikana ja se pyritään ratkaisemaan keväällä 2018.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.4. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Myyrmäen kaavarunko

Myyrmäen kaavarungon suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Martinlaakson Viherpuistoon ja etelässä Helsingin rajaan. Idässä alueen tarkastelu rajoittuu Mätäojanlaaksoon ja lännessä Raappavuorenpuistoon ja Myyrmäen urheilupuistoon. Visiossa on nostettu esiin kolme alueen kannalta tärkeää aihetta: keskustojen elinvoimaisuus, vahva paikallisidentiteetti ja paikanhenki sekä mieleenpainuva kaupunkikuva.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilan kirkon korttelin kaavoitus luonnosvaiheessa

Asemakaavamuutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä noin 450 asuntoa.

Kaavatyö tulee nähtäville ensin kaavaluonnoksena, jolloin saadaan selville kaikkien viranomaisten kanta suojellun kirkkorakennuksen purkamiseen. Rakennus on käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupunkisuunnittelun kanta on, että paras tapa turvata alkuperäinen idea kaupungintalon, torin ja kirkon muodostamasta kokonaisuudesta, on rakentaa uusi kirkko kävelykadun ja torin reunaan. Kirkon lisäksi puretaan myös seurakunnan toimistorakennus ja Bethanian toimistotalo.

Hakkilassa Metsolle tuotantotilaa

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoiteessa Vanha Porvoontie 229 Vantaan Akselin yritysalueen keskellä, nk. Honkatalon ympäristössä. Tuotannon toimintaedellytykset kiinteistöllä on haluttu varmistaa kehittämällä kiinteistöstä monipuolinen myös teollisuustoiminnan salliva työpaikka-alue. Tonttia on laajennettu Honkakallionkujan ja Lahdenväylän väliselle alueelle.

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta

Tikkuraitin rakennuskanta uudistuu

Kävelykadun varrelle nousee uusi liike- ja asuinrakennus osoitteeseen Tikkuraitti 18 / Unikkotie 11. Osoitteessa on mm. Suomalainen kirjakauppa. Nykyisen rakennuksen perustukset ovat pettäneet ja se puretaan. Tilalle rakennetaan uusi 3-8-kerroksinen asuin- ja liikerakennus, jonka matala osa liikkeineen sijoittuu Tikkuraitin varteen ja korkein osa Unikkotien puolelle. Rakennusoikeudeksi tulee noin 9 700 kerrosneliömetriä.

Veromäessä pientaloja Johdinpuistoon

Yksityisessä maanomistuksessa oleva puisto muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi osoitteessa Veromäentie 3. Alue jaetaan kahdeksi tontiksi, joista toiselle saa rakentaa yhden ja toiselle kaksi asuntoa. Rakennusoikeutta on yhteensä 480 k-m².

Nikinmäen Korennontien pientaloalueella lisätään rakennusoikeutta

Tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta nykyisestä e=0.25(1 701 k-m² siten, että uusi rakennusoikeus olisi 2 560 k-m². Asemakaavamuutoksen yhteydessä levennetään Mehiläisentien katualuetta muun muassa liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ja lumitilan leventämiseksi. Asemakaavamuutos tehdään maanomistajan aloitteesta. Alue on rakentamaton. Alue sijaitsee Korennontien eteläpuolelle Mehiläisentien molemmin puolin. Vanha Lahdentie on lännessä noin 350 metrin etäisyydellä, pohjoisessa Sipoontie noin 750 metrin etäisyydellä

Kivistössä Rubiinikehä 7:ään erillispientaloja

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa omatonttisten erillispientalojen rakentamisen kytkettyjen kaupunkipientalojen sijaan.

Kivistössä uusi tonttijako osoitteessa Marmoritie 5

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontin 92-23-17-4 jakaminen kahdeksi tontiksi ja tonttien tehokkuuden nostaminen. Kaavamuutos nostaa rakennusoikeuden määrää 287 k-m²

Lapinkylässä Runkokujalla lähivirkistysaluetta pientaloille

Alue sijaitsee Koivupään pientaloalueella noin 2 kilometrin etäisyydellä Kivistön keskustasta. Tonttiin liitetään noin 443 m² kaupungin omistamaa puistoa. Kaavamuutos nostaa rakennusoikeuden määrää 66 k-m².

Ajankohtaista

Twitter