Päätöskäsittelyssä

Kaupunginvaltuustossa 28.5. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Hämevaarassa Koivuvaaranpuistoon pientaloja

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen hakee Koivuvaaranpuistoon yleisten rakennusten tontin kaavoittamista päiväkotia varten ja neljän omakotitontin kaavoittamista nykyisten katujen ja kunnallistekniikan yhteyteen. Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta. Enin osa Koivuvaaranpuistoa jää puistoksi.

Vapaalantie 10

Vapaalantie 10c:n kohdalle kaavoitetaan kuusi omakotitonttia puiston ja tarpeettoman leveän katualueen paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen. Vapaalantien itäpuolella on laajempi Ilpolanpuisto. Asia poistettiin listalta.

Päivittäistavarakauppa Vapaalantielle

Kaupungin omistama tontti Vapaalantie 4:ssä myydään Lidl Suomi Ky:lle päivittäistavarakaupan rakentamista varten. Lidl Suomi Ky valittiin kaupan toimijoiden haussa ja kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi suunnitteluvarauksen 21.8.2017. Naapuritonttiin liitetään määräala.

Raspitielle ja Vuolutielle omakotitontteja

Raspitielle (Kaavintie 26:n kohdalle) ja Vuolutie 9:n kohdalle kaavoitetaan seitsemän omakotitonttia kahden puiston paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Martinlaaksossa kehitetään tehdastiloja Voimalantiellä

Voimalantie 5 ja 6 toimitilakiinteistöjen rakennusoikeuksia lisätään yhteensä 11 236 k-m2 Murata Electronics Oy:n tarpeisiin. Pysäköintiä keskitetään Voimalantie 6:en, jolta poistetaan vähittäiskaupan suuryksikön rakentamismahdollisuus. Osa Myllymäenpolun katualueesta muutetaan Martinkylänsarka-nimiseksi lähivirkistysalueeksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.5. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilan kirkon kortteli

Muutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Käyttötarkoitus muuttuu keskustatoimintojen korttelialueeksi, C. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 33 050 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on noin 28 000 kerrosneliömetriä.

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Havukoskelle uusia asuintaloja

Koivukylänväylän ja Hanabölentien liittymän tuntumaan rakentuu Piippalakin asuinalue. Tavoitteena on asemakaavoittaa alueelle lähiym¬pä¬ristöön soveltuvia kytkettyjä asuinrakennuksia. Alueelle tulee uusia asuntoja arviolta noin 200.

Vantaan kaupungin lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Vantaan kaupunki järjesti Hakunilan urheilupuiston viereen kaksivaiheisen, Kormuniityn alueelle sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Ensimmäinen vaihe oli 9.8.2017 -13.10.2017 ja toinen vaihe 3.11.2017- 19.1.2018. Kaupunginhallitus päätti kilpailun järjestämisestä 8.5. 2017. Kilpailuun saatiin toisessa vaiheessa kaksi ehdotusta. Kilpailualue jakautui kahteen toteutusalueeseen: A ja B. Toteutusalueen A voittajaksi esitetään ehdotusta Saaga S. Toteutusalueelle B ei löytynyt sopivaa ehdotusta.

Kaupunginhallituksessa 23.4. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Myyrmäen kaavarunko

Myyrmäen kaavarungossa kehitetään kasvavaa ja tiivistyvää kaupunginosaa ja keskustaa laajaalaisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on viihtyisä ja vehreä asuinympäristö ja elinvoimaisena kehittyvä keskusta, jossa kohtaavat ihmiset, palvelut, työ ja sujuva liikkuminen. Kaiken tämän sitoo yhteen paikallinen elävä kaupunkikulttuuri sekä selkeä kaupunkikuva ja korkeatasoinen arkkitehtuuri.

Jokiniemeen kolmiotontille toimisto- ja liikerakennus

Tontille rakennetaan toimisto- ja liikerakennuksen ensimmäistä vaihetta voimassa olevan asemakaavan ja poikkeamispäätöksen perusteella. Kaavamuutos tarvitaan toista rakennusvaihetta varten. Muutoksessa rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 13 470:stä 16 000 kerrosneliömetriin. Samalla viereinen pysäköintitontti varataan Väritehtaankatu 8:n käyttöön. Kaavaan liittyy toteuttamissopimus.

Puu-Kivistö

Puu-Kivistön asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan monimuotoisten puurakenteisten asuinkortteleiden, yleisen rakennuksen (esim. päiväkodin), pysäköintilaitoksen, lähivirkistysalueiden, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 42 690 k-m2, josta asumisen osuus on 38 890 k-m2. Tämä mahdollistaa kodit noin 850 uudelle asukkaalle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16.4. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Vapaalan Talttapuistoon pientaloasumista

Talttapuistoon kaavoitetaan tontti erillispientaloille, yhteensä 735 k-m2. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan suunnitteluperiaatteiden mukainen

Vapaalan Uurrepuistoon pientaloasumista

Uurrepuistoon kaavoitetaan kolme omakotitonttia, yhteensä 503 k-m2. Pieni pala yksityisessä omistuksessa olevaa maata liitetään yksityiseen tonttiin. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Kaupunginvaltuustossa 9.4. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Hiekkaharjun Kulleropuistoon asuinkerrostaloja

Kulleropuiston kaavamuutoksella muutetaan eteläisintä osaa Hiekkaharju 5-kaavan alueesta tehokkaammaksi. Kaupunkikuvallisesti kaava pyrkii noudattamaan Hiekkaharju 5- kaava-alueen tyyliä. Kaavalla suunnitellaan omakotitaloja, 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja 4-5 kerroksisia kerrostaloja. Pysäköinti toteutetaan maantasoratkaisuna. Alueen rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 11 009 kerrosneliömetristä 22 702 kerrosneliömetriin.

Asolanväylä 48 - 50:een asuinkerrostaloja

Asemakaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen (8 700 k-m²) rakentamisen kortteliin. Lisäksi Asolanväylän varteen sijoittuu maantasokerrokseen vähintään 150 k-m² liiketilaa. Pysäköinti sijoittuu pääosin kannen alle.

Hakunilaan Lahdenväylän vaihtopysäkki

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan pitkän matkan linja-autojen pysäkkien sekä niihin liittyvien kaistojen ja meluseinien rakentaminen. Asemakaavamuutoksen alueella ei ole suunniteltua rakennusoikeutta. Alue sijaitsee Valtatie 4:n ja Kyytitien eritasoristeysalueella ja Kehä III:n ja Koivukylänväylän liikenneympyrän välisen maantienalueella Lahdentiellä. Idässä alue rajautuu Pelto-ojan puistoon.

Tikkurilan Kukkaketoon päiväkoti

Kaavamuutos mahdollistaa uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen kahden purettavan rakennuksen paikalle Vehkapolun varteen. Purettavat rakennukset ovat Kukkakedon päiväkoti sekä Neilikkatien pajatalo. Tontille kaavoitetaan 1 400 k-m2 lisärakennusoikeutta, jolloin tontin uusi kerrosala on 3 000 k-m2. Tontin käyttötarkoitukseksi tulee YL = Yleisten lähipalvelujen korttelialue.

Vaisalan pysäköintialue laajenee virkistysalueelle

Vaisala Oyj:n kiinteistöä laajennetaan sen eteläpuoleisen virkistysalueen osalle, jolla sijaitsevaa ulkoilureittiä siirretään etelämmäksi. Kiinteistön rakennusoikeuden määrää lisätään 15 000 km2.

Kivistössä lisää rakennusoikeutta Paasitielle

Asemakaavan muutoksella voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan siten, että noin 1112 m2:n suuruinen osa asuinpientalojen korttelialuetta (AP-2) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tontin rakennusoikeutta nostetaan tehokkuudesta 0.15 tehokkuuteen 0.30.

Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle

Ylästön kaupunginosaan kaavoitetaan kahdeksan pientalotonttia. Asuinrakentamisen määrä on yhteensä 1 830 k-m2, mikä sisältää kaavassa erikseen määriteltynä talousrakennuksille yhteensä 240 km2.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Vantaanlaaksontie 34 kohdalle päivittäistavarakauppa

Metsittyneen Koukkupuiston eteläosaan, osoitteeseen Vantaanlaaksontie 34, rakennetaan palveluitten parantamiseksi keskisuuri päivittäistavarakauppa.

Hämevaarassa Vipupuisto osittain tonttimaaksi

Hämevaaran Vipupuistoon kaavaillaan viittä omakotitonttia Viputien varteen.

Uusimaa-kaava 2050 / Vantaan kaupungin lausunto valmisteluaineistosta

Veromiehen verkot 052700

Asemakaavamuutosluonnos (selvitys) nro 052500, 52. Veromies / AUB-alue / TLA

Kaupunginhallituksessa 5.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2018

Ohjelma sisältää keskeiset maankäytön suunnitelmat aikatauluineen sekä mitoitusarvioineen ja ennusteen 5 – 10 vuoden asemakaavoituksesta. Kaupunkisuunnittelu keskittyy eri keskustojen vahvistamiseen tukemalla joukkoliikennevyöhykkeitä.

Tämän vuoden keskeisimpiä maankäytön suunnittelutehtäviä on koko kaupungin yleiskaavan päivittäminen. Asemakaavoituksen painopiste on keskustojen kehittämisessä, ja asemakaavoituksesta noin 30 prosenttia sijoittuu mahdollisuuksien mukaan kaupungin omistamille maille.

Myyrmäessä Virtakujalle kerrostalo

Autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi , jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m2 suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle.

Ajankohtaista

Twitter