Päätöskäsittelyssä

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Asolanväylä 48 - 50:een asuinkerrostaloja

Asemakaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen (8 700 k-m²) rakentamisen kortteliin. Lisäksi Asolanväylän varteen sijoittuu maantasokerrokseen vähintään 150 k-m² liiketilaa. Pysäköinti sijoittuu pääosin kannen alle.

Vaisalan pysäköintialue laajenee virkistysalueelle

Vaisala Oyj:n kiinteistöä laajennetaan sen eteläpuoleisen virkistysalueen osalle, jolla sijaitsevaa ulkoilureittiä siirretään etelämmäksi. Kiinteistön rakennusoikeuden määrää lisätään 15 000 km2.

Vantaanlaaksontie 34 kohdalle päivittäistavarakauppa

Metsittyneen Koukkupuiston eteläosaan, osoitteeseen Vantaanlaaksontie 34, rakennetaan palveluitten parantamiseksi keskisuuri päivittäistavarakauppa.

Kivistössä lisää rakennusoikeutta Paasitielle

Asemakaavan muutoksella voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan siten, että noin 1112 m2:n suuruinen osa asuinpientalojen korttelialuetta (AP-2) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tontin rakennusoikeutta nostetaan tehokkuudesta 0.15 tehokkuuteen 0.30.

Vapaalantie 10

Vapaalantie 10c:n kohdalle kaavoitetaan kuusi omakotitonttia puiston ja tarpeettoman leveän katualueen paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen. Vapaalantien itäpuolella on laajempi Ilpolanpuisto. Asia poistettiin listalta.

Raspitielle ja Vuolutielle omakotitontteja

Raspitielle (Kaavintie 26:n kohdalle) ja Vuolutie 9:n kohdalle kaavoitetaan seitsemän omakotitonttia kahden puiston paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen. Asia poistettiin listalta.

Hämevaarassa Vipupuisto osittain tonttimaaksi

Hämevaaran Vipupuistoon kaavaillaan viittä omakotitonttia Viputien varteen.

Uusimaa-kaava 2050 / Vantaan kaupungin lausunto valmisteluaineistosta

Veromiehen verkot 052700

Asemakaavamuutosluonnos (selvitys) nro 052500, 52. Veromies / AUB-alue / TLA

Kaupunginvaltuustossa 5.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Yleiskaava 2020 tavoitteiden hyväksyminen
www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Tikkurilassa Niittytielle teollisuus- ja varastorakennus

Kaavamuutos mahdollistaa uuden kaksikerroksisen teollisuus-, varasto- ja/tai toimistorakennuksen rakentamisen purettavan rakennuksen paikalle osoitteessa Niittytie 25.

Kaupunginhallituksessa 5.3. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2018

Ohjelma sisältää keskeiset maankäytön suunnitelmat aikatauluineen sekä mitoitusarvioineen ja ennusteen 5 – 10 vuoden asemakaavoituksesta. Kaupunkisuunnittelu keskittyy eri keskustojen vahvistamiseen tukemalla joukkoliikennevyöhykkeitä.

Tämän vuoden keskeisimpiä maankäytön suunnittelutehtäviä on koko kaupungin yleiskaavan päivittäminen. Asemakaavoituksen painopiste on keskustojen kehittämisessä, ja asemakaavoituksesta noin 30 prosenttia sijoittuu mahdollisuuksien mukaan kaupungin omistamille maille.

Hiekkaharjun Kulleropuistoon asuinkerrostaloja

Kulleropuiston kaavamuutoksella muutetaan eteläisintä osaa Hiekkaharju 5-kaavan alueesta tehokkaammaksi. Kaupunkikuvallisesti kaava pyrkii noudattamaan Hiekkaharju 5- kaava-alueen tyyliä. Kaavalla suunnitellaan omakotitaloja, 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja 4-5 kerroksisia kerrostaloja. Pysäköinti toteutetaan maantasoratkaisuna. Alueen rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 11 009 kerrosneliömetristä 22 702 kerrosneliömetriin.

Myyrmäessä Virtakujalle kerrostalo

Autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi , jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m2 suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle.

Hakunilaan Lahdenväylän vaihtopysäkki

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan pitkän matkan linja-autojen pysäkkien sekä niihin liittyvien kaistojen ja meluseinien rakentaminen. Asemakaavamuutoksen alueella ei ole suunniteltua rakennusoikeutta. Alue sijaitsee Valtatie 4:n ja Kyytitien eritasoristeysalueella ja Kehä III:n ja Koivukylänväylän liikenneympyrän välisen maantienalueella Lahdentiellä. Idässä alue rajautuu Pelto-ojan puistoon.

Tikkurilan Kukkaketoon päiväkoti

Kaavamuutos mahdollistaa uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen kahden purettavan rakennuksen paikalle Vehkapolun varteen. Purettavat rakennukset ovat Kukkakedon päiväkoti sekä Neilikkatien pajatalo. Tontille kaavoitetaan 1 400 k-m2 lisärakennusoikeutta, jolloin tontin uusi kerrosala on 3 000 k-m2. Tontin käyttötarkoitukseksi tulee YL = Yleisten lähipalvelujen korttelialue.

Kaupunginhallituksessa 22.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Puu-Kivistö

Vantaan kaupunki järjestää Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelusta kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jossa etsitään toteuttajia kahdelle asuinkorttelille. Tavoitteellinen asumisen kerrosala kilpailualueella on yhteensä vähintään 15 000 k-m2 , joka jakautuu kahteen kilpailukohteeseen. Kilpailun erityisenä tavoitteena on puurakentamisen edistäminen.

Martinlaaksossa kehitetään tehdastiloja Voimalantiellä

Voimalantie 5 ja 6 toimitilakiinteistöjen rakennusoikeuksia lisätään yhteensä 11 236 k-m2 Murata Electronics Oy:n tarpeisiin. Pysäköintiä keskitetään Voimalantie 6:en, jolta poistetaan vähittäiskaupan suuryksikön rakentamismahdollisuus. Osa Myllymäenpolun katualueesta muutetaan Martinkylänsarka-nimiseksi lähivirkistysalueeksi.

Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 920300 ja tonttijako, 92. Ojanko / Ojangon erityisalueet, osittaisen voimaantulon määrääminen

Kaavan sivuille

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 29.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Päivittäistavarakauppa Vapaalantielle

Kaupungin omistama tontti Vapaalantie 4:ssä myydään Lidl Suomi Ky:lle päivittäistavarakaupan rakentamista varten. Lidl Suomi Ky valittiin kaupan toimijoiden haussa ja kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi suunnitteluvarauksen 21.8.2017. Naapuritonttiin liitetään määräala.

Hämevaarassa Koivuvaaranpuistoon pientaloja

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen hakee Koivuvaaranpuistoon yleisten rakennusten tontin kaavoittamista päiväkotia varten ja neljän omakotitontin kaavoittamista nykyisten katujen ja kunnallistekniikan yhteyteen. Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta. Enin osa Koivuvaaranpuistoa jää puistoksi.

Kaupunginvaltuustossa 22.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Linnaisten omakotitaloalueen laajennus

Asemakaavalla mahdollistetaan Linnaisten omakotialueen laajentaminen Linnaistenmetsään nykyisen omakotialueen itäpuolelle. Kaava mahdollistaa 70 erillispientalotonttia ja enintään 81 kaksikerroksista erillispientaloa.Osa lähivirkistysalueesta merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeäksi (luo) alueiksi.

Ruskeasantaan kaksi asuinpientalotonttia

Voimassaolevan kaavan mukaista lähivirkistysaluetta (VL) ja Mistelinsiemen-nimistä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta muutetaan asuinpientaloalueeksi (AP).

Kaupunginhallituksessa 8.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilan kirkon kortteli

Muutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Käyttötarkoitus muuttuu keskustatoimintojen korttelialueeksi, C. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 33 050 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on noin 28 000 kerrosneliömetriä.

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Ajankohtaista

Twitter