Päätöskäsittelyssä

Kaupunginhallituksessa 27.2. seuraavat asemakaava-asiat:

Tikkuraitin rakennuskanta uudistuu

Kävelykadun varrelle nousee uusi liike- ja asuinrakennus osoitteeseen Tikkuraitti 18 / Unikkotie 11. Osoitteessa on mm. Suomalainen kirjakauppa. Nykyisen rakennuksen perustukset ovat pettäneet ja se puretaan. Tilalle rakennetaan uusi 3-8-kerroksinen asuin- ja liikerakennus, jonka matala osa liikkeineen sijoittuu Tikkuraitin varteen ja korkein osa Unikkotien puolelle. Rakennusoikeudeksi tulee noin 9 700 kerrosneliömetriä. Mielipiteet 5.8.2016 mennessä.

Lapinkylässä Runkokujalla lähivirkistysaluetta pientaloille

Alue sijaitsee Koivupään pientaloalueella noin 2 kilometrin etäisyydellä Kivistön keskustasta. Tonttiin liitetään noin 443 m2 kaupungin omistamaa puistoa. Kaavamuutos nostaa rakennusoikeuden määrää 66 k-m2.

Kivistössä uusi tonttijako osoitteessa Marmoritie 5

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontin 92-23-17-4 jakaminen kahdeksi tontiksi ja tonttien tehokkuuden nostaminen. Kaavamuutos nostaa rakennusoikeuden määrää 287 k-m2

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.2. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilan kirkon korttelin kaavoitus käynnistyy

Muutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Käyttötarkoitus muuttuu keskustatoimintojen korttelialueeksi. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 35 500 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on noin 30 000 kerrosneliömetriä. Asia jätettiin pöydälle.

Åbyntielle tuotanto- ja varastorakennuksia

Piispankylässä osoitteessa Åbyntie 5 aiemmin elementtitehtaan käytössä olleelle tontille halutaan rakentaa tuotanto- ja varastorakennuksia. Asemakaavan muutosta on edellyttänyt Vantaan kaupunki, koska voimassa oleva asemakaava on vanhentunut eikä sellaisenaan sovellu rakentamisen lähtökohdaksi maisemallisesti arvokkaalle joenvarsivyöhykkeelle. Samalla hakijan omistamaa asemakaavatonta aluetta liitetään tonttiin. Vantaan kaupungin omistaman Åbynranta – nimisen lähivirkistysalueen yleiskaavan mukainen virkistyskäyttö ratkaistaan asemakaavaa muuttamalla.

Kaupunginhallituksessa 23.1. seuraavat asemakaava-asiat:

Nikinmäen Korennontien pientaloalueella lisätään rakennusoikeutta

Tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta nykyisestä e=0.25(1 701 k-m2) siten, että uusi rakennusoikeus olisi 2 560 k-m2. Asemakaavamuutoksen yhteydessä levennetään Mehiläisentien katualuetta muun muassa liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ja lumitilan leventämiseksi. Asemakaavamuutos tehdään maanomistajan aloitteesta. Alue on rakentamaton. Alue sijaitsee Korennontien eteläpuolelle Mehiläisentien molemmin puolin. Vanha Lahdentie on lännessä noin 350 metrin etäisyydellä, pohjoisessa Sipoontie noin 750 metrin etäisyydellä.

Kivistössä Rubiinikehä 7:ään erillispientaloja

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa omatonttisten erillispientalojen rakentamisen kytkettyjen kaupunkipientalojen sijaan.

Kaupunginvaltuustossa 23.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tontille ajo Lintukallionpolulle ja tontin laajennus

Tontille sallitaan ajoyhteys kevyen liikenteen kadulta ja tonttiin liitetään suojaviheraluetta.

Kaupunginhallituksessa 23.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2017

Jokiniemessä asumista Gammelkullaan

Ohratien ja Valkoisenlähteentien risteyksen kaakkoispuolelle suunnitellaan 2-kerroksisia luhtitaloja ja 1-kerroksisia erillispientaloja.

Veromäessä pientaloja Johdinpuistoon

Yksityisessä maanomistuksessa oleva puisto muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi osoitteessa Veromäentie 3. Alue jaetaan kahdeksi tontiksi, joista toiselle saa rakentaa yhden ja toiselle kaksi asuntoa. Rakennusoikeutta on yhteensä 480 k-m².

Suunnitteluvaraus Tikkurilassa / Senaatti-kiinteistöt

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Yleiskaavojen ajantasaisuuden arviointi 2017

Kaupunginhallituksessa 9.1. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilassa Kielotielle kerrostaloasumista, Kielotie 34-36

Kaavamuutoksella uusitaan osa asuinkorttelia aivan Tikkurilan keskustan kupeessa. Kaksi kerrostaloa puretaan ja tilalle rakennetaan tehokkaampaa asuinrakentamista. Korttelista muodostuu Tikkurilan jalankulkualuetta, jota katutasossa reunustaa liiketilat ja joka luo uusia asuntoja hyvälle paikalle kävelyetäisyydelle Tikkurilan keskustan palveluista ja juna-asemasta. Uudet rakennukset ovat korkeimmillaan Kielotien ja Lummetien kulmassa seitsemän kerrosta ja korttelin sisällä viisi kerrosta. Pysäköinti sijoittuu pihakannen alle. Alueen rakennusoikeus nousee nykyisestä 3800 kerrosneliömetristä 8000 kerrosneliömetriin. Asuinkerrosalaa on 7750 kerrosneliömetriä, lisäksi on kielotien ja Lummetien kulmassa liiketilaa 250 kerrosneliömetriä.

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin kiviaines-toimintoja koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Koivukylässä Leinelä 1 pohjoisosa

Kaupunginhallituksessa 12.12. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Kaivokselan yleiskaavan muutos käynnistyy

Yleiskaavaa suunnitellaan muutettavan Kaivokselan itäosassa siten, että nykyinen vajaakäyttöinen työpaikka-alue voisi muuntua osin asuinalueeksi. Aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkimaisena alueena, joka tukeutuu Kaivokselan nykyiseen palveluverkkoon, Myyrmäen keskukseen sekä uuteen poikittaiseen joukkoliikenteen runkolinjaan. Suunnittelualue rajautuu etelässä Vantaan ja Helsingin rajaan, idässä Vantaanjokeen, pohjoisessa Viherkummun siirtolapuutarha-alueeseen ja lännessä Kaivokselan kerrostaloalueeseen.

Vantaan kaupungin muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta / HP

Kaupunginhallituksessa 28.11. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Kivistössä Linnan kartanon alue

Linnan kartanon kaavoituksen lähtökohtana on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa ratsastuskeskuksen ja siirtolapuutarhan rakentamisen sekä kartanoalueen palvelutoiminnan ja liikenneyhteyksien toteuttamisen alueelle. Kaavatyön yhteydessä käydään läpi alueen kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät suojelukysymykset.

Veromieheen asuinkerrostaloja

Uusi asuinkerrostalokortteli Huberin hallien eteläpuolelle Veromiehen kaupunginosaan. Osa toimistorakennusten ja autopaikkojen korttelialueesta muutetaan asuinkerrostalojen, palvelurakennusten ja liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kaavamuutoksen myötä alueen kokonaisrakennusoikeudeksi tulee noin 58 400 k-m² , josta asuinkerrostalojen korttelialueen kokonaisrakennusoikeus on 27 000 k-m².

Lavangossa mootorirata laajenee

Vantaan vauhtikeskus tarvitsee lisäaluetta. Moottorirata ja meluvalli laajenevat koilliseen päin. Myllykyläntien eteläpuolelle kaavoitetaan teollisuus- ja varastotontteja. Katriinantien länsipuolelle kaavoitetaan huoltoasema. Katriinantie ja Myllykyläntie kaavoitetaan kaduiksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.11. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Korsotalo

Osoitteessa Korsontie 14 oleva Korsotalo puretaan ja samoin Korsontie 9:ssä oleva omakotitalo. Molemmille tonteille halutaan rakentaa kahdeksankerroksiset asuinkerrostalot. Asukkaita alueelle tulisi yhteensä noin 150.

YK0047 Liito-oravaselvitys / Myyrmäki, Kivistö, Ylästö

Kaupunginhallituksessa 24.10. seuraavat asemakaava-asiat:

Myyrmäen keskustaa kehitetään

Asemakaavan muutosluonnoksessa esitetään tehokkaiden, korkeatasoisten ja omaleimaisten keskustakortteleiden rakentamista Myyrmäen keskustaan Paalutorin pohjoispuolelle ja Paalukylänpuiston reunalle. Kolmeen kortteliin sijoittuu asuntoja sekä liike- ja palvelutiloja. Kilterin koulun ja päiväkodin sekä Myyrmäkitalon tonttien asemakaavat ajantasaistetaan. Asemakaavan yhteydessä laaditaan julkisen ulkotilan yleissuunnitelma keskusta-alueelle.

Hakkilassa Metsolle tuotantotilaa

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoiteessa Vanha Porvoontie 229 Vantaan Akselin yritysalueen keskellä, nk. Honkatalon ympäristössä. Tuotannon toimintaedellytykset kiinteistöllä on haluttu varmistaa kehittämällä kiinteistöstä monipuolinen myös teollisuustoiminnan salliva työpaikka-alue. Tonttia on laajennettu Honkakallionkujan ja Lahdenväylän väliselle alueelle.

Ajankohtaista

Twitter