Myyrmäen kaavarunko


Myyrmäen kaavarungon suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Martinlaakson Viherpuistoon ja etelässä Helsingin rajaan. Idässä alueen tarkastelu rajoittuu Mätäojanlaaksoon ja lännessä Raappavuorenpuistoon ja Myyrmäen urheilupuistoon.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan maapoliittisten linjausten (2014) mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan täydennysrakentamiseen. Tavoitteena on keskittää täydennysrakentamista olemassa oleville alueille, erityisesti radanvarsien keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille, joissa infrastruktuuri on valmiina. Maapolitiikalla pyritään monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen.

Myyrmäessä on suunnitteilla runsaasti uutta asuntorakentamista. Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja keinot ohjaamaan alueen kokonaissuunnittelua. Työllä varmistetaan elinvoimaisen keskustan tulevaisuus ja eri tekijöiden hyvä yhteensovittaminen. Työssä esitetään ideoita siitä, miten kaupunkikeskusta voidaan tiivistää ja samalla kehittää parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaavarunkotyössä tutkitaan koko Myyrmäen kaupunginosaa. Tarkastelualue mm. palveluiden ja liikenteen osalta tulee olemaan tätä laajempi. Myyrmäelle tyypilliset erityispiirteet kuten kaupunkimaisuus ja yhteisöllisyys tuodaan suunnittelussa esiin. Erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi tornirakentaminen, palveluiden riittävyys, kivijalkaliiketilat, työpaikkojen pysyminen alueella ja vihreän infrastruktuurin kehittäminen. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia kartoitetaan alueella. Uudelle rakentamiselle pyritään löytämään myös kaupunkikuvalliset perusteet.

Kaavarunkotyössä tullaan tekemään yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, asukkaiden sekä erilaisten sidosryhmien, kuten asukas- ja monikulttuuristen yhdistysten sekä yrittäjien kanssa.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

  • teoriapohjaa suunnittelulle: mitä kaupunkisuunnittelussa tapahtuu nyt Suomessa ja maailmalla? Mihin Myyrmäki sijoittuu?
  • kaupunkikulttuuri, paikanhenki, yhteisöllisyys, kaupunkiaktivismi, monikulttuurisuus
  • kauppa ja työpaikat, tilojen väliaikaiskäyttö

Kaupunkikuva ja täydennysrakentaminen, asuminen

  • täydennysrakentaminen ja tehokkuus, toimintojen mitoitus, kaavatalous, kaupunkikuva, arkkitehtuuri, rakennusperintö, asumisen kehittäminen, rakennetun ympäristön ympäristövaikutusten arviointi, energia-asiat, kierrätys, ym.

Vihreä infrastruktuuri (ympäristö, viheralueet, hulevedet, liikenne)

  • Vihreän infran kehittäminen Myyrmäessä
  • Viihtyisä ulkotila tiivistyvässä kaupungissa: Julkinen ulkotila ja pihat
  • ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus, ilmastovaikutukset
  • liikenne, katutilojen luonne, melu ja pienhiukkaset,
  • hulevesien hallinta, muut yhdyskuntatekniset verkostot

Palvelut

  • koulut, päiväkodit, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, muut julkiset ja yksityiset palvelut

Lähtötiedot

Myyrmäki sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla Kehäradan varrella ja lähellä Hämeenlinnanväylää. Yhteydet Helsingin keskustaan, lentoasemalle ja muualle pääkaupunkiseudulle ovat sujuvat. Myyrmäen suuralueella asuu tällä hetkellä lähes 53 000 asukasta. Varsinaisessa Myyrmäen kaupunginosassa on asukkaita lähes 16 000. Myyrmäki on osa Kuninkaankolmion aluetta, johon kuuluu alueita myös Espoosta ja Helsingistä. Alueell suunnitellaan maankäyttöä, liikenneratkaisuja ja palvelutarjontaa yhteistyössä naapurikuntien kanssa kuntarajoista riippumatta.

Myyrmäki on läntisen Vantaan aluekeskus, josta löytyy runsaasti myös julkisia ja kaupallisia palveluita. Kaupallisen ytimen muodostavat Isomyyrin ja Myyrmannin kauppakeskukset. Myyrmannin vieressä sijaitsee kulttuuri- ja monitoimikeskus Myyrmäkitalo, jossa on kirjasto, yhteispalvelupiste, elokuvateatteri, Vantaan taidemuseo sekä kuvataidekoulun ja aikuisopiston tiloja. Kaupunginosassa on erinomaiset vapaa-ajan palvelut. Alueella sijaitsee urheilutalo, uimahalli ja urheilupuisto. Myyrmäki on myös Länsi-Vantaan koulutuspalveluiden keskus. Myyrmäessä toimii lukuisia yhdistyksiä ja harrasteryhmiä, muun muassa Myyrmäki-liike. Se on toiminut aktiivisesti esimerkiksi kaavoitusasioissa ja erilaisissa kaupunkikulttuurin projekteissa. Erityisteemana Myyrmäessä on katutaide.

Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet

Myyrmäessä on ollut asutusta jo esihistoriallisella ajalla. Varsinainen Myyrmäen kaupunginosa on rakentunut 1960-luvulta lähtien kerrostalovaltaisena. Nauhakaupunki-ajatteluun perustunut Myyrmäen ja naapurikeskusten suunnittelu tukeutui Martinlaakson junarataan. Rakentaminen alkoi Myyrmäen koillisosasta ja vähitellen alue rakentui pohjoisesta etelään päin. Keskustan vuonna 1975 vahvistettu asemakaava perustuu arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Myyrmäen asuinalueet ovat tunnistettavia eri vuosikymmeniltä. Uusin asuinalue on aivan Myyrmäen eteläosaan rakentunut värikäs ja omaleimainen Kilterinmäki. Nykyään Myyrmäki on Vantaan tiiveimmin rakennettu ja kaupunkimaisin keskusta. Alueen rakennuskanta on paikoin jopa 12-kerroksista.

Maisema, luonto ja hulevedet

Kaupunginosaa reunustaa runsas viheralueiden verkosto. Itäpuolella sijaitsee Mätäojan laakson laajat puistoalueet sekä lännessä Myyrmäen urheilupuisto. Asuinalueiden sisällä on korttelipuistoja. Työn lähtöaineistoksi kootaan Myyrmäen kaupunginosan viheralueita ja ulkotiloja koskevat suunnitelmat ja ohjelmat.

Liikenne

Myyrmäen alueella on valmis auto- ja kevyenliikenteenverkko, jonka kehittämisehdotuksia on esitetty Teemu Vihervaaran tekemässä diplomityössä Liikennesuunnittelusta liikkumisen suunnitteluun caseosiossa. Parannusehdotusten liikenteellisenä tavoitteena on, että Myyrmäessä yhä useampi matka tehtäisiin kävellen, polkupyörällä tai joukkoliikenteellä kaikissa ikäryhmissä. Diplomityön aineisto on lähtötietona kaavarunkotyön yhteydessä tehtävälle liikenneselvitykselle.

Myyrmäen keskustan asemakaavamuutos vireille

Myyrmäen keskustan suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 käydyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun pohjalta kumppanuuskaavoituksena. Tavoitteena on korkeatasoinen ja toimiva kaupunkikeskus, joka sisältää n. 35.000 k-m2 asuntorakentamista ja liiketiloja 3.000 k-m2 sekä laadukkaat julkiset ulkotilat.

Ajankohtaista

Twitter