Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Poikkeamispäätös

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeaminen edellyttää erityisiä syitä. Erityisen syyn tulee olla tontin tai alueen käyttöön liittyvä syy, ei hakijan henkilökohtainen syy. Tällöin ei riitä, että pyritään esim. tinkimään hyvästä rakentamistavasta kustannus- tai muista syistä. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön, suojelutavoitteiden tai liikenneolojen kannalta, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella

Poikkeamisesta päättää asemakaavayksikkö tai kaupunkisuunnittelulautakunta. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Vähäinen poikkeaminen:

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen rakennusluvan yhteydessä edellyttäen, että poikkeaminen on vähäinen. Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä.

Suunnittelutarveratkaisu

Vantaan rakennusjärjestyksen mukaan koko kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle.

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen. Suunnittelutarveratkaisut päättää yleiskaavapäällikkö. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeamispäätös- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksista on ehdottomasti neuvoteltava etukäteen alueen kaavoitusinsinöörin tai kaavoitusteknikon kanssa. Yhteystiedot sivun oikeassa laidassa.

Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta.

Päätöstä voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan kaupunkisuunnittelun asiakaspalveluun. Hakemuslomakkeita saa asiakaspalvelusta tai niitä voi tulostaa tästä linkistä.

Sekä Lupapisteen kautta jätettävään hakemukseen että kirjalliseen hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat (kirjallinen hakemus liitteineen 2 kappaleena, joista toinen sarja kopiona):

  • Valtakirja, jos hakijana ei ole tontin/tilan/määräalan omistaja tai vuokraoikeuden haltija
  • Asemapiirros

Asemapiirros tulee tehdä ajantasaiselle pohjakartalle yleensä mittakaavaan 1:500 ja siinä tulee näkyä vähintään:

  • rakennusten etäisyydet rajoista
  • rakennusten kerrosluku
  • rakennusten käyttötarkoitus (esim. asuinrakennus, talousrakennus)
  • tonttiliittymä
  • lisämateriaalina voi esittää asian arvioimista edesauttavia havainnollistavia piirustuksia, valokuvia, rakennuspiirustuksia ym.
  • Selvitys naapurien kuulemisesta.

Naapurin kuulemisen suorittaa lupaviranomainen tai luvan hakija itse. Jos luvan hakija huolehtii itse naapurien kuulemisesta, luvan hakijan tulee tällöin liittää lupahakemukseen selvitys siitä, että naapureille on esitetty riittävät suunnitelmat hankkeesta sekä naapureiden kanta rakentamiseen. Tämä selvitys tulee esittää Naapurien kuuleminen -lomakkeella ja sen mahdollisilla liitteillä.

Naapurien kuuleminen –lomakkeen voi tulostaa internetistä tästä linkistä.

Naapurien kuulemista varten kannattaa etukäteen pyytää listaa kuultavista naapureista luvan käsittelijältä tai asiakaspalvelusta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Naapurikiinteistöllä voi olla useampi omistaja, joiden kaikkien allekirjoitukset tulee pyytää lomakkeeseen.

Luvan hakija voi myös jättää naapurien kuulemisen osittain tai kokonaan viranomaisen tehtäväksi. Tällöin naapurien kuulemisesta peritään kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukainen maksu.

Kirjalliset hakemukset toimitetaan käsiteltäviksi:

Vantaan kaupunki

Kaupunkisuunnittelu Asiakaspalvelu

Kielotie 28

01300 VANTAA

Ajankohtaista

Twitter