Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä ´Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö´ -asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Kielotie 13, 1. krs. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävilläoloaikana on varauduttu Kielotie 13:ssa, jossa esittelijöinä toimivat suunnitelman laadinnassa mukana olleet asiantuntijat.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista.

PUISTO- JA KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 9.5. – 23.5.2018 maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Kielotie 13, Tikkurila, katutaso. Suunnitelmat ovat tällöin myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Kadut ja viheralueet -> Asiakaspalvelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmat


KATUSUUNNITELMAT

MYYRMÄKI

Uomapolku välillä Virtakuja – Kuohupuisto

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluinsinööri
Jarmo Lagstedt, p. 050 302 7640
Sähköposti: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi


TAMMISTO

Tammistonkatu välillä Rosendalinrinki – Tammiston Kauppatie, linja-autopysäkki V5015

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluassistentti
Martti Rautiainen, p. 050 302 7692
Sähköposti: martti.rautiainen(at)vantaa.fi


JOKINIEMI

Valkoisenlähteentie välillä Teatteripolku – Viljo Sohkasen katu, pysäkkien V6227 ja V6231 muutokset

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluinsinööri
Jarmo Lagstedt, p. 050 302 7640
Sähköposti: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi


ILOLA

Alppitie välillä Karpaattientie – Altaintie
Altaintie välillä Alppitie – Altainkuja
Altainpolku

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluinsinööri
Mikko Valkonen, p. 043 825 3684
Sähköposti: mikko.valkonen(at)vantaa.fi


HAVUKOSKI

Kiulukuja Karjopolusta etelään

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluinsinööri
Jarmo Lagstedt, p. 050 302 7640
Sähköposti: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi


KORSO

Kisatie välillä Kisatie 27 – Tavitie
Tavitie

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Alueinsinööri
Mariika Lehto, p. 040 867 6306
Sähköposti: mariika.lehto(at)vantaa.fiPUISTOSUUNNITELMA


KIVISTÖ

Punakivenpuisto

Lisätietoja:

Viheraluesuunnittelija
Satu Nätynki, p. 040 083 9762
Sähköposti: satu.natynki(at)vantaa.fiMahdolliset muistutukset on toimitettava viimeistään 23.5.2018 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella:
Tekninen lautakunta, KIRJAAMO, Asematie 7, 01300 Vantaa tai sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo (at) vantaa.fi


Vantaan kaupunki

Kuntatekniikan keskus


Kaupungininsinööri

Henry Westlin

Puistopäällikkö vs.

Sanna Ervasti

Vantaan vesihuollon HSY:n toiminta-alueen 2018 hyväksyminen


Vantaan kaupungin 1.6.2017 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta tehtäväalueellaan päättää kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmista ja toiminta-alueesta. Kaupungininsinööri on 4.5.2018 päätöksellään 84/2018 päättänyt asettaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n pyynnön mukaisesti HSY:n vesihuollon toiminta-alue-ehdotuksen 2018 julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Vesihuoltolain (2014/681) mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä. Ennen päätöksentekoa kunnan tulee tiedottaa asiasta riittävässä laajuudessa, pyytää toiminta-alueen muutoksesta lausunto valvontaviranomaiselta ja antaa muutoksen kohteina olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Päivityksen lähtökohtana on ollut voimassa oleva vuoden 2017 HSY:n vesihuollon toiminta-alue, siinä esitetyt laajentumisehdotukset vuodelle 2018 ja kaupungeilta saadut tiedot toiminta-alueen laajentumisesta vuosille 2019-2020 .

Samalla vuoden 2017 toiminta-alueeseen on tehty tarkistuslaajennuksia ja tarkistussupistuksia. Muutokset eivät edellytä vesihuollon palveluiden järjestämisen uudelleen arviointia. Supistettavilla alueilla sijaitsevat HSY:n vesihuoltoverkostoihin liittyneet kiinteistöt jatkavat HSY:n toiminta-alueen ulkopuolisina asiakkaina.
Vuoden 2018 HSY:n vesihuollon toiminta-alue muodostuu pääasiassa kiinteistöistä, jotka sijaitsevat alle 20 metrin päässä liittymiskelpoisesta vesijohdosta ja jätevesiviemäristä. Toiminta-aluekartalla on esitetty myös yli 20 m etäisyydellä vesijohdosta tai jätevesiviemäristä sijaitsevia kiinteistöjä. Näiden toiminta-alueeseen kuulumisen arvioinnissa ja liittämiskohdan osoittamisessa noudatetaan sanallisessa määrittelyssä esitettyjä periaatteita.

Toiminta-alue 2018 on rajattu 6.2.2017 voimassa olleiden kiinteistörajojen mukaan ja se koskee kyseisenä ajankohtana kiinteistörekisterissä olleita kiinteistöjä. Toiminta-alueeseen kuuluminen tulkitaan pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti karttatarkasteluna. Mikäli kiinteistörajat ovat muuttuneet kyseisen ajankohdan jälkeen tai uusia kiinteistöjä on rekisteröity, kyseisten kiinteistöjen kuuluminen toiminta-alueeseen arvioidaan erikseen sanallisen määrittelyn mukaan. Tulkintatilanteessa sanallinen määrittely toiminta-alueeseen kuuluvista kiinteistöistä on suhteessa karttaan määräävä.

Osa kiinteistöistä on rajattu kuulumaan toiminta-alueeseen vain osittain. Toiminta-aluepäätös koskee näiden kiinteistöjen osalta vain sitä osaa kiinteistöstä, joka on rajattu kuuluvaksi toiminta-alueeseen.

Toiminta-alueeseen kuuluvista kiinteistöistä on laadittu digitaalisessa muodossa oleva karttaesitys, joka on päätöksenteon jälkeen tarkasteltavissa HSY:n karttapalvelussa.

Ehdotus vesihuollon toiminta-alueeksi on yleisesti nähtävillä Tikkurilan, Korson ja Myyrmäen Vantaa-infoissa sekä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Kielotie 13, ajalla 9.5.-27.5.2018 .

Ehdotukseen voi tutustua myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Asiakaspalvelu > Nähtävillä olevat suunnitelmat

Toiminta-aluetta koskevat mielipiteet ja huomautukset on toimitettava nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä osoitteella:
Vantaan kaupunki, kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa tai kirjaamo (at) vantaa.fi

HSY Liitteet:

Kartta Vantaan kaupungin vesihuollon toiminta-alueesta 2018 (HUOM.: 22.2 Mb)

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

Kartta HSY:n vesihuollon toiminta-alue 2018-2020, muutokset (HUOM.: 22.8 Mb)

Kartta HSY:n vesihuollon toiminta-alueen alustavista muutoksista 2018-2026 (HUOM.: 22.8 Mb)

Kartta Vantaan vesihuollon toiminta-alueista ja vedenjakelualueista

Ajankohtaista

Twitter