Vesihuolto

Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla pääasiallisena vesihuoltolaitoksena toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (jäljempänä HSY). Vantaalla vesihuoltoa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä HSY:n ja kaupungin kesken.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien avulla Vantaa ottaa kantaa siihen, missä ja millä aikataululla järjestetty vesihuolto laajentuu eri alueille. Kehittämissuunnitelmissa keskitytään yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien vesihuollon muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella sijaitsevien ja vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kunnan vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet.

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty toukokuussa 2013. Samanaikaisesti Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa on laadittu HSY-alueen seudullinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, jotta varmistetaan suunnitelmien vuorovaikutteisuus ja alueellinen tasapuolisuus.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on kymmenen vuotta ja päivitysväli neljä vuotta.

Vesihuollon toiminta-alue

Vesilaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. HSY:n vesihuollon toiminta-alue on esitetty kaupungin karttapalvelussa. Kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus vesihuoltoon toiminta-alueella.

Liittymisvelvollisuudesta vapautuksesta on tietoa sivulla talous- ja jätevedet. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta (vesihuoltolaki 6 §).

Vesihuollon toiminta-alue ennakoi verkostojen laajentumista, ja sen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi.

Päivittäinen asiointi ja häiriöt vesihuollossa

Vesihuollon liittymisasioissa, muissa päivittäiseen vesihuoltoon liittyvissä asioissa ja mm. vedenjakelun häiriöistä saa lisätietoa HSY:n internet-sivuilta www.hsy.fi.

Hulevesien hallinta

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet johdetaan Vantaalla avo-ojissa ja hulevesiviemäreissä. Kiinteistöjen välisten rajaojien ja ajoliittymärumpujen kunnossapito on kiinteistöjen vastuulla. Hulevesien hallinnasta on lisätietoa sivulla hulevedet.

Vestran alueen vesihuollon rakentaminen - kysely liittymishalukkuudesta

Vestran alueen vesihuollon liittymishalukkuuskyselyyn saatiin vastauksia vielä syksyllä 2016, mutta liittymishalukkuus ei noussut riittävän korkeaksi vesihuollon toteuttamiseksi.

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa on päivitetty syksyllä 2016 – keväällä 2017. Kehittämissuunnitelma päivitetään noin neljän vuoden välein. Suunnitelmaluonnoksessa esitetään, että Vestra jäisi vesihuollon selvitysalueeksi eli vesihuoltoa ei toteuteta tarkastelujaksolla, vaan ennen seuraavaa suunnitelman päivitystä selvitetään liittymishalukkuus uudelleen. Alueelle on kuitenkin mahdollista toteuttaa vesihuolto esimerkiksi osuuskuntamuotoisena.

Aiempi tiedote:

Kesällä 2016 Vantaan kaupunki selvittää Vestran alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta vesihuoltoverkostoihin. Kysely liittymishalukkuudesta lähetettiin kiinteistönomistajille 9.6.2016. Kysely pyydettiin palauttamaan 28.6.2016 mennessä, mutta tämänkin jälkeen liittymishalukkuudesta voi ilmoittaa alla mainitulle yhteyshenkilölle.

Kyselyyn vastaaminen ei ole sitova liittymisilmoitus, vaan sillä kartoitetaan onko alueella halua liittyä vesijohtoon ja viemäriin.

Vestra on mukana Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2013-2022 kehittämistarvealueena. Alueelle laaditaan vesihuollon yleissuunnitelma, jos liittymishalukkuutta on selvästi yli puolella alueen kiinteistöistä. Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen järjestämme hankkeesta asukasillan aikaisintaan keväällä 2017. Mahdollinen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2018-2020, mikäli ajoitus ei muutu parhaillaan päivitettävässä kehittämissuunnitelmassa.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen mukaiseksi maaliskuuhun 2018 mennessä. Ympäristöministeriössä valmistellaan ympäristönsuojelulain muutosta, jolla määräaikaa jatkettaneen. Asia tulee eduskunnan käsittelyyn alkusyksystä 2016. Kiinteistökohtaisista jätevedenkäsittelyjärjestelmistä on koottu tietoa Suomen ympäristökeskuksen sivuille.

Alustavasti runkolinjat sijoittuisivat Vestrantien, Länsi-Keimolan tien ja Vestran alueen pienempien teiden varsille tai alle. Tämä tarkentuu mahdollisen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Runkolinjat toteuttaisi kaupungin kanssa yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY.

Jos vesihuoltoverkosto päätetään toteuttaa, sille määritellään toiminta-alue, jolla vesihuoltoon liittyminen on pakollista. Toiminta-alue määritetään noin 100 metrin etäisyydelle runkolinjoista (vesihuoltolaitoksen putkista). Liittymisvelvollisuus ei koske tätä etäämpänä sijaitsevia kiinteistöjä. Vesihuoltolain mukaan Vantaan kaupungin ympäristöpäällikkö voi myöntää kiinteistön omistajan hakemuksesta vapautuksen liittymisvelvollisuudesta, jos laissa mainitut perusteet täyttyvät. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta voi anoa Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta vasta sitten, kun verkosto on rakennettu valmiiksi. Lisätietoa vesihuoltolaista saa internetistä www.finlex.fi.

Vesihuoltolaitoksen veloittamista maksuista ja taksoista saa tietoa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:n internetsivuilta.

Hinnaston 2016 mukaan HSY:n verkostoihin liityttäessä liittymismaksu, liitostyömaksu vesijohtoon ja viemäriin sekä tonttijohtojen rakentamismaksu ovat yhteensä noin:

omakotitalo 100 m2 6000 € (sis. alv)
omakotitalo 150 m2 7700 € (sis. alv)
omakotitalo 251 m2 10500 € (sis. alv)

Vesihuoltolaitoksen runkojohdosta eteenpäin kiinteistön putkien rakentaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Ohjeellisena arviona tonttijohdon rakentamiskustannuksille voidaan pitää noin 100 €/m, mutta muun muassa maaperäolosuhteet vaikuttavat kunkin tontin toteutuskustannuksiin.

Lisätietoa hankkeesta voi kysyä vesihuollon suunnittelupäällikkö Marika Oravalta
puh. 050 314 5088, marika.orava@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter