Vesihuolto

Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla pääasiallisena vesihuoltolaitoksena toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (jäljempänä HSY). Vantaalla vesihuoltoa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä HSY:n ja kaupungin kesken.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien avulla Vantaa ottaa kantaa siihen, missä ja millä aikataululla järjestetty vesihuolto laajentuu eri alueille. Kehittämissuunnitelmissa keskitytään yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien vesihuollon muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella sijaitsevien ja vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kunnan vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet.

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty marraskuussa 2017 . Samanaikaisesti Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa on laadittu HSY-alueen seudullinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, jotta varmistetaan suunnitelmien vuorovaikutteisuus ja alueellinen tasapuolisuus.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on kymmenen vuotta ja päivitysväli neljä vuotta.

Vesihuollon toiminta-alue

Vesilaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. HSY:n vesihuollon toiminta-alue on esitetty kaupungin karttapalvelussa. Kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus vesihuoltoon toiminta-alueella.

Liittymisvelvollisuudesta vapautuksesta on tietoa sivulla talous- ja jätevedet. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta (vesihuoltolaki 6 §).

Vesihuollon toiminta-alue ennakoi verkostojen laajentumista, ja sen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi.

Päivittäinen asiointi ja häiriöt vesihuollossa

Vesihuollon liittymisasioissa, muissa päivittäiseen vesihuoltoon liittyvissä asioissa ja mm. vedenjakelun häiriöistä saa lisätietoa HSY:n internet-sivuilta www.hsy.fi.

Hulevesien hallinta

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet johdetaan Vantaalla avo-ojissa ja hulevesiviemäreissä. Kiinteistöjen välisten rajaojien ja ajoliittymärumpujen kunnossapito on kiinteistöjen vastuulla. Hulevesien hallinnasta on lisätietoa sivulla hulevedet.

Alustava kysely Kiilan alueen vesihuollon rakentamisesta ja liittymishalukkuudesta

Vantaan kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) selvittävät Kiilan alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta vesihuoltoverkostoihin. Kiilan alue on Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 ensimmäiseksi aikataulutettu kehittämisalue.

Suunnittelun lähtötiedoiksi kartoitamme alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta vesihuoltoverkostoon kirjeitse lähetetyllä liittymishalukkuuskyselyllä, jonka tuloksista tiedotamme loppukeväästä. Jos liittymishalukkuus on riittävä, alueelle tai sen osalle laaditaan vesihuollon yleissuunnitelma, pidetään asukasilta syksyllä 2018 ja tehdään uusi sitova liittymishalukkuuskysely. Hankkeen arvioitu rakentamisen aloitusvuosi on 2019, mikäli liittymishalukkuus on riittävän korkea hankkeen edistämiseksi.

Alla olevassa kuvassa on karttaote kehittämisalueesta. Mikäli asut tai omistat kiinteistön aluerajauksen sisällä, etkä ole saanut kyselyä postissa, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä, niin toimitamme teille kyselyn.

Liittymishalukkuuskyselyn aluerajaus

Jos vesihuoltoverkosto päätetään toteuttaa, sille määritellään toiminta-alue, jolla vesihuoltoon liittyminen on pakollista. Toiminta-alue määritetään 100 metrin etäisyydelle vesihuoltolaitoksen runkolinjoista (putkista). Liittymisvelvollisuus ei koske tätä etäämpänä sijaitsevia rakennuksia. Vapautus liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää, jos vesihuoltolaissa mainitut perusteet täyttyvät. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta voi anoa Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta vasta sitten, kun verkosto on rakennettu valmiiksi.

Vesihuoltolaitoksen veloittamista maksuista ja taksoista saa tietoa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:n internetsivuilta https://www.hsy.fi/fi/asiointi/uudelle-asiakkaalle/vesihuolto/Sivut/default.aspx. Hinnaston 2018 mukaisesti HSY:n verkostoihin liityttäessä peritään liittymismaksu, liitostyömaksu vesijohtoon ja jätevesiviemäriin sekä tonttijohtojen rakentamismaksu 0-3 metriä, jotka ovat esimerkkitapauksissa yhteensä noin:

omakotitalo 100 m2 6000 € (sis. alv)
omakotitalo 150 m2 7700 € (sis. alv)
omakotitalo 251 m2 10500 € (sis. alv)

Vesihuoltolaitoksen runkojohdosta eteenpäin kiinteistön putkien rakentaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Ohjeellisena arviona tonttijohdon rakentamiskustannuksille voidaan pitää noin 100 €/m, mutta muun muassa maaperäolosuhteet vaikuttavat kunkin tontin toteutuskustannuksiin. Lisäkustannuksia saattaa tulla mahdollisesti tarvittavasta kiinteistökohtaisesta jätevedenpumppaamosta.

Kyselyyn vastaaminen ei ole sitova ilmoittautuminen. Toivomme, että kyselyn saaneet ystävällisesti palauttaisivat liittymishalukkuuskyselyn 30.03.2018 mennessä. Kyselyyn voi vastata kirjeen mukana tulleella vastauskuorella tai vastaamalla verkkokyselyyn, johon on annettu linkki kyselykirjeessä.

Lisätietoja: https://www.hsy.fi/fi/asiointi/Sivut/default.aspx

HSY:n liittymispalvelut: ma-pe 8.30-15.30 puh. 09 1561 2110 tai asiakaspalvelu@hsy.fi

HSY:n yhteyshenkilö: Minna Järvenpää, puh. 050 375 7375, minna.jarvenpaa@hsy.fi

Vantaan kaupungin yhteyshenkilö: Elina Kettunen, puh. 050 302 4296, elina.kettunen@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter