Kestävä kehitys Vantaalla

Kestävän kehityksen periaatteet on kirjattu Vantaan kaupungin toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Kuntatasolla on kestävän kehityksen tavoitteena turvata nykyisille ja tuleville asukkaille hyvät elämisen edellytykset. Taloudellinen toiminta pyritään toteuttamaan niin, ettei luonnon kantokyky vaarannu. Kestävään kehitykseen kuuluu myös, että tuetaan ja edistetään asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Ympäristöpolitiikka

Vuonna 1995 hyväksyttiin Vantaan kaupungin ympäristöpolitiikka, joka nosti kestävän kehityksen kaupungin talous- ja yhteiskuntakehityksen perustaksi. Asetettujen ympäristöperiaatteiden toteuttamiseksi Vantaan kaupunki aloitti ympäristöpoliittisen toimenpideohjelman laatimisen. Ohjelman rungon muodostavat kaupungin ympäristöpolitiikka ja kaupungin eri toimialojen omat ympäristöohjelmat. Toimialojen ympäristöohjelmien sisältöön kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa internetkyselyn kautta. Tarvittaessa ympäristöohjelmia tarkistetaan.

Ympäristöraportointi

Kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelutyön etenemistä seurataan Vantaalla vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa. Raportin pohjana on niin sanottujen kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) kehittämä raporttimalli.

Ympäristöraportti

Ympäristöraportissa on kolme osiota:

  1. Hyvät toimintamallit, joita kaupungin eri yksiköt ovat kehittäneet ja toteuttaneet edistääkseen kestävää kehitystä ja ympäristön hyvinvointia
  2. Indikaattorit, joiden avulla kuvataan kaupungin ekologista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä
  3. Ympäristötilinpidon, joka kertoo ympäristötalouden tilasta ja muutoksista ja joka myös liitetään kaupungin vuosittaiseen tilinpitoon.

Ympäristökatsaus

Vuoden päätteeksi julkaistavan ympäristöraportin ohella on vuodesta 2012 alkaen julkaistu alkusyksyllä Vantaan ympäristökatsaus, jossa on muutamia keskeisiä indikaattoritietoja tai siinä vaiheessa vuotta vielä ennakkotietoja.

Ympäristön tila

Ympäristön tila Vantaalla -raportti julkaistaan muutaman vuoden välein. Raportissa keskitytään ympäristön senhetkiseen tilaan sekä muutoksiin ja niihin vaikuttaneisiin tekijöihin.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamisen keskeinen tavoite on ekologisen kestävyyden ylläpitäminen ja edistäminen. Siihen tarvitaan kokonaisvaltaista ympäristöasioiden hallintaa ja ennaltaehkäisevää luonnonsuojelutyötä. Tavoitteiden toteutuminen ja arviointi sekä jatkuvan parantamisen periaate ovat tärkeä osa ympäristöjohtamista.

Ajankohtaista

Twitter