Vantaan ilmastotyö

kaupungissa sataa

Vantaa käy energiatehokkuudella ja kaupunkisuunnittelulla ilmastonmuutosta vastaan

Vantaan tavoitteena on pienentää kasvihuonekaasuja 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästötavoitteen saavuttamiseksi tärkeimmät toimenpiteemme ovat

  • rakentamisen energiatehokkuuden parantaminen
  • kaupunkirakenteen eheyttäminen ja kehittäminen
  • joukkoliikenteen parantaminen
  • kestävien hankintojen tekeminen
  • tilojen ja laitteiden käytön energiatehokkuus

Ilmastotyötä ohjaa ilmastonmuutosjohtoryhmä

Ilmastonmuutosjohtoryhmän muodostavat kaupungin toimialajohtajat. Johtoryhmä ohjaa työryhmiä, jotka kehittävät kaupunkitasoisia toimenpide-ehdotuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Työryhmissä keskitymme muun muassa

  • rakennusten energiatehokkuuteen
  • liikenteeseen
  • suunnitteluun ja hankintoihin
  • jätteiden lajitteluun

Yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen hyödyntäminen

Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi oikeanlaisella yhdyskuntasuunnittelulla ja kaavoituksella, koska rakentamisen vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Vantaan yleiskaavan tavoitteiden mukainen eheä ja tiivis kaupunkirakenne parantaa joukkoliikenteen asemaa.

Julkisen ja kevyen liikenteen kehittäminen

Tulevaisuudessa arvioidaan 200 000 asukkaan asuvan ja 200 000 työpaikan sijaitsevan kilometrin säteellä Kehäradan asemista. Tämä tuo paljon mahdollisuuksia asuin- ja työpaikkarakentamiselle. Yhteys lentoasemalle tekee Kehäradasta merkittävän ratareitin kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kevyen liikenteen väylien laatua parannetaan keskustojen kehittämisen yhteydessä. Uusia kevyen liikenteen reittejä on suunniteltu rakennettavan lähes 50 kilometriä. Vuosittain tuosta määrästä valmistuu 1:stä 6:een kilometriä. Polkupyörien pysäköintipaikkoja tehdään juna-asemille lisää.

Kiinteistöjen energiakatselmoinneilla säästöä energiankulutukseen

Rakennusten lämmitys aiheuttaa lähes puolet pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä. Energiakatselmoinneissa seuraamme Vantaan kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen energiankulutuksen tasoa. Tarvittaessa investoidaan energiansäästöön. Lämmitysenergiantarve onkin alentunut. Uudisrakentamisessa lähtökohtana ovat matalaenergiaratkaisut.

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Asukkaille ja kaupungin työntekijöille välitetään tietoa ilmastonmuutoksesta muun muassa koulutusten ja internetin avulla. Kokoamme ympäristöraporttiin vuosittain kaupungin keskeiset ympäristöasioiden indikaattoritiedot ja hyvät käytännöt.

Ympäristöasioita käsitellään eri oppiaineiden yhteydessä kouluissa ja päiväkodeissa. Ne voivat lisäksi kääntyä Vantaan luontokoulun puoleen saadakseen lisää tietoa ja ideoita ympäristökasvatustyöhön esimerkiksi kummiluokkatoiminnan kautta.

Hulevesiohjelmasta sopeutumiskeinoja ilmastonmuutokseen

Ohjelman lähtökohtana on hulevesien käsittely syntypaikoillaan. Tulvariskien pienentämisen lisäksi hulevesien luonnonmukainen hallinta säilyttää säilytämme veden kiertokulun rakennetuilla alueilla mahdollisimman luontaisen kaltaisena.

Vantaan kaupungin seudulliset, kansalliset ja kansainväliset sitoumukset

Ajankohtaista

Twitter