Etusivu  > Kaavoitus ja maankäyttö  > Asemakaavoitus  > Keski-Vantaan asemakaavayksikkö  > Ruskeasanta  > Sorttiasema asukkaille ja pienyrityksille (nro 670900)

670900_opas

KAUPUNGINVALTUUSTO ON 15.11.2010 HYVÄKSYNYT
Kaava voimaan 24.8.2011

Alue sijaitsee Tuusulanväylän ja lentokentän välisellä alueella Tuusulanväylän ylittävän Ruskeasannantien etelä- ja pohjoispuolella.

Alueelle suunnitellaan YTV:n sorttiasema. Sorttiasema on alueen asukkaille ja pienyrityksille tarkoitettu jätteen vastaanottopaikka. Tavoitteena on perustaa miehitetty sorttiasema Vantaalle. Muut asemakaavoitus- tai kaavamuutostarpeet selviävät kaavatyön edetessä.

Kaavailtu sorttiaseman paikka sijaitsee Ruskeasannan hautausmaan läheisyydessä sen pohjoispuolella, jonka vuoksi kaavatyön yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota hautausmaan maisemalliseen suojaukseen.

Sorttiasema tarvitsee selkeän ja toimivan ajoyhteyden. Tämä on mahdollista järjestää lentokenttäalueen itäpuolelle kaavailtua uutta Tuusulanväylän länsipuolista rinnakkaiskatua pitkin. Ko. katua on jo suunniteltu Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen toimesta.

Mikä on sorttiasema

YTV järjestää pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) asuinkiinteistöjen jätehuollon. YTV:n järjestämä jätehuolto hoitaa asuinkiinteistöjen sekajätteen ja biojätteen keräyksen ja kuljetuksen. Myös kotitalouksien ongelmajätteen keräys kuuluu YTV:lle.

Toiminnan tärkein päämäärä on turvata pääkaupunkiseudun jätehuolto siten, että jätteiden haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset minimoidaan ja näin osaltaan varmistetaan seudun säilyminen viihtyisänä kaupunkialueena.

Sortti vastaanottaa mm:

  • Sekajätettä
  • Puutarhajätettä
  • Metallijätettä
  • Puhdasta ja käsiteltyä puuta
  • Energiajätettä
  • Ongelmajätteitä (akut, öljyt, loisteputket, SER)

Sopimus

YTV ja Vantaan kaupunki tulevat tekemään jätehuollon järjestämistä koskevan sopimuksen

Aloite

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on 5.11.2008 päivätyllä hakemuksella esittänyt asemakaavan laatimista.

Kaavatyö voi sisältää myös kaupunginosien (Ruskeasanta/Ilola) rajan tarkistuksen sekä kaavamuutoksia. Suunnittelualue Kaupunginosat: Ruskeasanta (67) ja Ilola (71). Kaava-alueen rajaus on tässä vaiheessa alustava ja se voi työn edetessä muuttua. Tarvittaessa voidaan osia muista kaupunginosista liittää kaava-alueeseen. (Lentokenttä ja Koivuhaka)

Sortin suunnittelu- ja rakentamisaikataulu

Sorttiaseman suunnittelu on kaavailtu vuodelle 2011. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa maa-alueita Ruskeasannan hautausmaan pohjois- ja länsipuolella. Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat alueen suuria maanomistajia. Alueelle on myös yksityisiä maanomistajia.

Nykytilanne

Kaava-alueen länsipuolella on lentokenttä kiitoteineen sekä terminaalialueineen. Kaakkois- luoteissuuntainen sivukiitotie sijaitsee näköetäisyydellä kaava-alueesta.

Kaava-alue rajoittuu itäosaltaan Tuusulan moottoritiehen (-väylään). Tuusulanväylällä on rakennetut eritasoliittymät Junkersintien / läntisen Valkoisenlähteentien ja Koivukylänväylän kohdalla. Ajoyhteys alueelle on Ruskeasannan asuntoalueen suunnasta Tuusulanväylän ylittävän Ruskeasannantien kautta. Ruskeasannantie liittyy Tuusulantiehen. Toinen ajoyhteys on eteläsuunnasta Junkersintieltä alkavaa Tullimiehentietä. Pohjoissuunnasta on vanha hiekkatieyhteys hautausmaan länsipuolelle.

Kaava-alue on pääasiassa rakentamaton.

Ruskeasannan hautausmaa ja siunauskappeli sijaitsevat Ruskeasannantien pohjoispuolella. Seurakunan toimisto-/huoltorakennus on Ruskeasannantien eteläpuolella. Hautausmaan pohjoispuolella on entinen hiekkakuoppa. Aluetta on käytetty myös varastoalueena. Hautausmaan/Ruskeasannantien eteläpuolinen alue on luonnontilassa. Alue on kallioinen ja siellä kasvaa pääasiassa mäntyjä.

Mahdollisesti pilaantuneet maat

Alueella olleesta aikaisemmasta toiminnasta on saattanut aiheutua maaperän likaantumista. Alueella on toiminut mm. asfalttiasemia, tynnyripesula, romuliikkeitä ja motocrossrata. Lisäksi alueella on ollut pitkään maanläjitystä eikä läjitetyn maan puhtaudesta ole varmuutta.

Pohjavesi

Pääosa Tuusulanväylän länsipuolen alueista kiitoradoille asti kuuluu Ruskeasannan pohjavesialueeseen. Pohjaveden säilyminen on lentoaseman vedenhankinnan kannalta tärkeää.

Lisätietoa

Asemakaavasuunnittelija Teuvo Kuparinen,puh. 8392 2673

Kaupunginvaltuusto 15.11.2010

MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 11.08.-09.09.2010
Kaupunginhallitus 25.10.10
Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2010
Kaupunginhallitus 21.6.2010
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2010

Esityslistat ja Pöytäkirjat: http://192.49.193.12/ktweb/