Kilterin koulu (luokat 7. - 9.)

Iskostie 8, 01600 Vantaa
Kartta

Rehtori, puh. 8393 5581
Koulusihteeri, puh. 8393 5582
Opettajat, puh. 8393 5583
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Kilterin koulun omille sivuille pääset tästä

Oppilas on kaiken alku

Kilterissä työskentelemme siten, että meistä kehittyy yhteistyökykyisiä, oppimishaluisia ja vastuuntuntoisia ihmisiä. Suhtaudumme avoimesti ja rakentavasti ympäristöömme.

Oppiva ihminen

Koulumme työntekijöiden ihmiskäsityksen keskeisiä piirteitä ovat myönteinen ja konstailematon suhtautuminen oppilaisiin, erilaisuuden huomioon ottaminen ja kunnioittaminen sekä usko siihen, että jokainen meistä on kehittyvä yksilö. Niinpä Kilterissä myös aikuiset kouluttautuvat jatkuvasti. Ihmiskäsityksestä johdetaan oppimiskäsitys eli tapa lähestyä oppimista ja opetuksen järjestelyjä. Nuorten kanssa työskenneltäessä on vapauden ja vastuun tasapainon etsiminen tärkeää: ilman vapautta ei kehity vastuuta, mutta ilman vastuuta ei voi antaa vapauksia. Rajoja pyritään etsimään keskusteluin, joita käydään lasten kesken, opettajien kesken sekä oppilaiden ja opettajien kesken unohtamatta tietenkään vanhempien tärkeää osuutta.

Oppilas opiskelee, opettaja ohjaa

Työtavat ovat mahdollisimman oppilaskeskeisiä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajat eivät ole koko ajan äänessä vaan ohjaavat töiden tekemistä. Ryhmissä työskennellään paljon, koska ryhmätyötaidot nähdään tärkeinä. Viimeisten vuosien aikana on keskitytty erityisesti arvioinnin kehittämiseen, koska pelkkä numeroiden antaminen ei paljon kerro oppilaan tietojen ja taitojen edistymisestä. Sanallisen arvioinnin ja itsearvioinnin tavoitteena on ollut nimenomaan opiskelun kehittäminen. Jotta opettajalla itsellään olisi taidot toimia ryhmässä, on opettajien koulutuksessa ja työmuodoissa harjoiteltu aikuisten tiimeissä toimimista.

Oppilas valitsee koulussa - ei koulua

Nuorten erilaiset taipumukset ja kiinnostuksen kohteet on pyritty ottamaan huomioon siten, että koulun sisällä voi varsin pitkälle erikoistua esimerkiksi ilmaisutaitoon, media ja viestintätaitoon, kuvaamataitoon, musiikkiin, liikuntaan, kotitalouteen, tekstiili- ja tekniseen työhön, tietotekniikkaan ja matematiikkaan.

Laitteet ovat opiskeluvälineitä

Kilterissä käytettävät työtavat edellyttävät toimivaa oppimisympäristöä. Kaksikerroksinen koulurakennuksemme on viihtyisä ja siisti. Talossa on asianmukaiset erikoisluokat ja hyvä tekninen varustus. Kilterissä on myös yli 120 tietokonetta, joista on Internet-yhteydet. Tekninen varustus on pyritty pitämään laadukkaana, jotta sen tarjoamat mahdollisuudet olisivat opetuksen ja oppimisen käytössä.

Koulu on monessa mukana

Koulu on mukana eTwinning hankkeessa, joka on osa Euroopan komission eLearning-hanketta. Sen tarkoituksena on solmia yhteyksiä ja toteuttaa yhteishankkeita eurooppalaisten koulujen kesken. Tavoitteena on samalla kehittää pedagogisesti mielekkäitä virtuaaliopiskelun menetelmiä kansainvälisissä yhteyksissä. Olemme valmiit osallistumaan nopeallakin aikataululla käynnistettäviin kunnallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

Vantaan Matikkamaan toiminta alkoi koulussamme huhtikuun alussa 2001. Matikkamaatoiminnan tavoitteena on mm. kehittää matemaattista ajattelua ja pyrkiä vahvaan matematiikan perusosaamiseen, ja tällöin käytetään apuna matematiikan havaintovälineitä.

Koulussa on yleis- ja erityisopetusta

Koulussa on 431 oppilasta, jotka opiskelevat 23 eri luokalla. Yleisopetuksen luokilla on yleensä 20-22 oppilasta ja pienluokilla noin 10 oppilasta. Viidellä pienluokalla opiskellaan oppiaineita yksilöllisten oppimäärien mukaan. Näillä luokilla pienen opetusryhmän mahdollistama erityinen huomio on kiinnitetty oppilaan kykyjen ja taitojen mukaiseen opiskeluun. Koulussa toimii myös kaikilla luokka-asteilla ruotsin kielikylpyluokka.