Mikkolan koulu (luokat 1.- 9.)

"Lämminhenkinen ja turvallinen koulu"

Vega ja Tähdenlento
Venuksentie 2, 01480 Vantaa (luokat 0. - 9.)
Kartta

Rehtori, puh. 8393 2298
Apulaisrehtori, puh. 8393 2539
Koulusihteeri, puh. 8393 2274
Opettajat, puh. 8393 2248
Faksi 8393 2558

Lyyra
Lyyranpolku 2, 01480 Vantaa (luokat 3. - 9.)
Kartta

Rehtori, puh. 8393 229
Apulaisrehtori, puh. 8393 2410
Koulusihteeri, puh. 8393 2411
Opettajat, puh. 8393 2288
Faksi 8393 2254

Tästä pääset Mikkolan koulun omille kotisivuille

Meidän koulumme

Mikkolan koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee n. 820 oppilasta vuosiluokilla esi-9. Koulussamme on yleisopetuksen luokkia, integraatioluokkia, pienryhmiä sekä maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Luokka-asteilla 3-9 toimivat myös musiikkiluokat.

Koulu sijaitsee Korsossa Lahdenväylän ja pääradan välisellä alueella, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Luonto ja pururadat ovat aivan vieressämme. Koulumme toimii kahdessa nykyaikaisessa ja viihtyisässä koulurakennuksessa, joissa on ajanmukainen opetusvälineistö. Kaksi alkuopetuksen luokkaa toimii Saturnuksen päivähoitoyksikön Tähdenlennon kiinteistössä. Kaikki koulurakennukset sijaitsevat samassa viihtyisässä pihapiirissä.

Toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri

Toiminta-ajatuksenamme on, että Mikkolan koulu on turvallinen ja lämminhenkinen paikka kehittyä, kasvaa ja oppia. Toiminta-ajatuksemme konkretisoituu yhtenäiskoulun arjessa. Yhtenäiskoulussa eri-ikäiset lapset ovat luontevasti yhteistyössä, ja oppilaat mieltävät koulunkäynnin jatkumoksi. Mikkolan yhtenäiskoulussa oppilaalla on mahdollisuus opiskella koko perusopetuksen ajan, mikä takaa lapselle turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan asti.

Pyrimme luomaan oppilaille turvallisuuden tunteen antamalla selkeät rajat sekä luomalla ilmapiirin, jossa oppilas kunnioittaa ympäristöään, hyväksyy itsensä ja muut sekä oppii toimimaan yhteisön jäsenenä.

Rakennamme koulun toimintakulttuuria yhdessä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Työskentelyn perustana on oppilasta huomioiva toiminnan suunnittelu, oppilaan kuuntelu, havainnointi ja yksilöllisyyden tukeminen. Yhdessä huoltajien kanssa seuraamme lapsen kasvua ja kehitystä. Lukuvuoden tapahtumia ja teemoja suunniteltaessa kiinnitetään huomiota eri-ikäisiin oppilaisiin.

Opetusta pyritään järjestämään oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti käyttämällä joustavia opetusjärjestelyitä. Koulun toiminnassa otetaan huomioon oppilaan fyysinen, henkinen ja sosiaalinen ikä sekä kehitystaso. Luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja kouluavustajat toimivat kiinteästi yhdessä opetusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. Tavoitteenamme on olla laadukas yhtenäinen peruskoulu.

Opiskelu

Koulussamme painotetaan laadukasta perusopetusta. Alkuopetuksessa korostetaan äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan taitoja.Musiikkiluokkien musiikin opiskelun painopiste on klassisessa musiikissa.

Koulussa voi opiskella A-kielenä 3. luokalta alkaen englantia. Valinnaisena A-kielenä 4. luokalta lähtien voi opiskella saksaa, venäjää, ruotsia tai ranskaa, joita tarjotaan myös valinnaiseksi B-kieleksi 8. luokalta alkaen.

Koulussamme toimii useita oppilashuoltoryhmiä. Ryhmät kokoontuvat viikoittain käsittelemään oppilaita koskevia asioita.

Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön kuuluu kotien ja opettajien välinen yhteydenpito ja johtokunnan sekä vanhempainyhdistyksen ja koulun välinen yhteistyö. Lukuvuoden aikana järjestetään luokkakohtaisia, luokka-asteen yhteisiä tai koko koulun vanhemmille tarkoitettuja vanhempainiltoja. Myös erilaisia teemailtoja voidaan järjestää. Arviointikeskustelut ovat osa kodin ja koulun välistä yhteisyötä. Lukuvuoden aikana tehtävissä arvioinneissa luodaan yhdessä linjaa lapsen tai nuoren kokonaiskehitykselle.

Mikkolan koulussa toimii osa alkuopetuksen luokista yhteistyössä esiopetuksen kanssa (ns. YTY-luokat). YTY-luokkien päätavoitteena on lähentää esi- ja alkuopetusta. Mikkolan koulussa tehdään yhteistyötä mm. Vantaan musiikkiopiston, päiväkotien, kirjaston ja nuorisotoimen sekä Korson seurakunnan kanssa.