Opas asukkaille ja omaisille

Tähän oppaaseen on koottu keskeisiä asioita Vantaan omien hoiva- ja vanhainkotien asukkaille ja omaisille. Talokohtaiset kuvaukset ja yhteystiedot löydät Simonkylän vanhustenkeskuksen, Myyrinkodin ja Metsonkodin omilta sivuilta.


Mitä mukaan asukkaalle?

Asukkaan omat tavarat ja tarvikkeet
Hoiva- ja vanhainkotien asukkaat asuvat yhden tai kahden hengen huoneissa. Asukkaalle voi tuoda joitakin omia henkilökohtaisia esineitä. Asukkailla on mahdollisuus tuoda oma televisio tai radio huoneeseensa. Huonekalujen tuonti vanhainkotiin ei ole suotavaa, sillä huoneet ovat valmiiksi kalustettuja. Tavaroiden ja laitteiden tuomisesta on hyvä sopia osaston henkilökunnan kanssa.

Hoiva- tai vanhainkodin asukkaalle voi tuoda henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarvittavia tuotteita. Asukkaat käyttävät pääasiassa omia vaatteita, jotka tulee merkitä huolellisesti. Asukkaiden käytössä on myös pesulan toimittamia vaatteita. Asukkaiden omat vaatteet pestään hoiva- tai vanhainkodissa, ellei omaisten kanssa sovita toisin. Asukkailla tulisi olla myös kunnolliset jalkineet ja varusteet ulkoilua varten.

Rahat ja arvoesineet
Asukkaiden rahat ja arvoesineet säilytetään lukitussa paikassa. Toivottavaa on, että asukkaalle tuotaisiin kerralla rahaa vain kohtuullisesti. Mikäli asukkaalle on määrätty edunvalvoja, henkilökunta hoitaa asukkaan raha-asiat edunvalvojan kanssa.

Asukkaan arki

Päiväjärjestys
Osastojen päivittäiset toiminnat on rytmitetty asukkaiden hyvinvoinnin ja osaston toimivuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Aamutoimet ja hoitotoimenpiteet tehdään yleensä aamupäivän aikana. Suihkussa voidaan käydä myös iltapäivällä. On toivottavaa, että omaiset poistuisivat hoitotoimien ajaksi asukashuoneesta. Omaisilla on mahdollisuus osallistua asukkaan hoitoon ja henkilökunta auttaa tässä mielellään.

Ruokailu
Osastoilla asukkaille tarjotaan aamiainen, lounas, päiväkahvit, päivällinen ja iltapala sekä tarvittaessa välipalaa. Ruokailuajat ovat pääsääntöisesti seuraavat: aamiainen klo 7.30, lounas klo 12, päiväkahvi klo 14.30, päivällinen klo 17 ja iltapala klo 20.30.

Tupakointi
Vantaan kaupungin hoiva- ja vanhainkodit toimivat savuttoman asuin- ja työpaikan periaatteen mukaisesti. Tupakointi on sallittu vain erikseen osoitetuissa paikoissa. Osastoilla ei ole tupakkahuoneita.


Terveydenhoito
Lääkäri käy osastoilla sovitun aikataulun mukaisesti. Lääkärinkierron ajankohdasta saatte tietoa henkilökunnalta. Omaiset voivat keskustella asukkaan omahoitajan kanssa hoitoon liittyvistä asioista, ja omahoitaja välittää tiedon lääkärille. Halutessaan omainen voi jättää lääkärille soittopyynnön tai sopia tapaamisen lääkärin kanssa.

Hoiva- ja vanhainkodeissa on koneellinen lääkkeiden annosjakelu, joka takaa asukkaiden turvallisen lääkehoidon. Osan lääkkeistä jakaa osaston henkilökunta, kuten esim. tarvittavat kipulääkkeet.

Hoiva- ja vanhainkodeilla on opetusvelvollisuus, joten osastoilla on terveydenhuoltoalan opis-kelijoita, jotka toimivat henkilökunnan ohjauksessa.

Salassapitovelvollisuus
Hoiva- ja vanhainkodin henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus asukkaan tietoja ja hoitoa koskien. Tietoja hoidosta annetaan vain lähiomaisille tai erikseen määritellyille henkilöille.

Hoitoneuvottelu ja hoitosuunnitelma
Uudelle asukkaalle järjestetään osastolla hoitoneuvottelu. Hoitoneuvotteluun osallistuvat asukas, omainen, omahoitaja ja osastonhoitaja sekä tarvittaessa osaston lääkäri. Hoitoneuvottelussa suunnitellaan yhdessä asukkaan hoitoa. Jokaiselle hoiva- ja vanhainkodin asukkaalle laaditaan hoitosuunnitelma, johon kirjataan asukkaan hoidon tavoitteet, hoitokeinot ja hoidon arviointi. Hoitoneuvottelussa omaisilla ja asukkaalla on mahdollisuus olla mukana hoitosuunnitelman laatimisessa.

Omahoitajajärjestelmä
Hoiva- ja vanhainkotien osastoilla on käytössä omahoitajajärjestelmä. Jokaisella asukkaalla on nimettynä omahoitaja ja korvaava hoitaja. Omahoitaja huolehtii asukkaan hoitosuunnitelman laatimisesta asukkaan ja hänen omaistensa kanssa. Omahoitaja tekee asukkaasta toimintakyvyn arvioinnin, osallistuu asukasta koskeviin hoitoneuvotteluihin ja pitää yhteyttä asukkaan omaisiin.

Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä hoitotyö
Vanhainkodeissa kannustamme asukkaita itsenäiseen suoriutumiseen niissä asioissa, joihin asukkaillamme on voimavaroja. Itsenäistä suoriutumista tuetaan hoidoilla, ohjauksella, lääki-tyksillä, arjen aktiviteeteilla sekä avustamisella. Asukkaan omien voimavarojen löytäminen, yl-läpitäminen ja edistäminen ovat tärkeitä asukkaan olemassa olevan toimintakyvyn säilyttämi-sessä ja kuntoutumisessa. Hoitajamme kannustavat asukkaita yrittämään itse ja pyrkivät vält-tämään kaikkea sellaista tekemistä, johon asukas kykenee itse.

"Kuntoutus" mielletään usein fyysiseksi toiminnaksi ja erityisesti fysioterapiaksi. Itsenäisen suoriutumisen kannalta kaikki päivittäinen toiminta ja harjoittelu on kuitenkin oleellisen tärkeää. Sen takia Vantaan vanhusten palveluissa ei puhuta kuntouttavasta työotteesta, vaan toi-mintakykyä edistävästä ja ylläpitävästä hoitotyöstä, jossa otetaan huomioon fyysisen harjoittelun lisäksi myös henkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toimintakykyä edistävässä ja ylläpitävässä hoitotyössä harjoittelua tapahtuu ympäri vuorokauden normaalin elämänrytmin mukaisesti ja tavallisten asioiden tiimoilla.

Omaisen osallistuminen
Asukkaan omaiset voivat osallistua läheisensä hoitoon omien voimavarojensa ja taitojensa mu-kaan. Hoitoon osallistumisesta voi aina keskustella osaston hoitohenkilökunnan kanssa. Toivot-tavaa olisi, että omaiset voisivat mahdollisuuksiensa mukaan toimia läheisensä saattajana esi-merkiksi asiointimatkoilla (hammaslääkäri yms.) sekä avustaa heitä ulkoilussa ja ruokailussa. Hoiva- ja vanhainkotien asukkaat voivat käydä kotilomilla, mikäli heidän terveydentilansa sen sallii. Kotilomat antavat paljon sekä asukkaalle että heidän omaisilleen. Kotilomista voi keskus-tella hoitohenkilökunnan kanssa.

Kuolema
Asukkaat voivat viettää elämänsä viimeiset päivät hoiva- tai vanhainkodissa, mikäli heidän ti-lansa ei vaadi sairaalatasoista hoitoa. Hoiva- ja vanhainkotien henkilökunta on perehtynyt saattohoitoon. Saattohoitotilanteessa asukkaan omaisilla on mahdollisuus myös yöpyä omaisensa luona.


Muut palvelut

Viriketoiminta ja vapaaehtoistyö
Vanhainkodeissa järjestetään viriketoimintaa asukkaille. Viriketoimintaa ovat mm. musiikki- ja lauluhetket, askartelu, keskusteluryhmät sekä erilaiset yhteiset tapahtumat. Tietoja viriketoiminnasta saa henkilökunnalta sekä Simonkylän, Myyrinkodin ja Metsonkodin yhteisestä blogista: Naururyppyjä. Blogista löytyy myös talokohtaiset viikko-ohjelmat.

Hoiva- ja vanhainkodeissa toimii myös vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka osallistuvat mm. virike-toimintaan, toimivat asukkaiden ystävinä ja avustavat asukkaita ulkoilussa.

Sielunhoito
Hoiva- ja vanhainkodeissa käy säännöllisesti Vantaan evankelisluterilaisen seurakunnan pappi, joka järjestää mm. hartaustilaisuuksia ja ehtoollishetkiä. Tietoja papin käynneistä saa henkilö-kunnalta. Hoiva- ja vanhainkodeissa toimii myös vapaaehtoisia saattohoitajia.

Sosiaalityöntekijä
Vanhainkotien sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo asukkaita, omaisia ja henkilökuntaa sosiaali-turvaan liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä päättää toimeentulotuen myöntämisestä, harkin-nanvaraisista hoitomaksupäätöksistä, tekee lausuntoja edunvalvontaa varten ja esityksiä eläk-keiden/etuuksien maksamisesta välitystilille. Sosiaalityöntekijä osallistuu myös asukkaiden pal-velutarpeen arviointiin.

Hoitomaksut
Lisätietoja hoitomaksuista.

Jalkahoitaja ja kampaaja
Hoiva- ja vanhainkodeissa toimii kampaamo- ja jalkahoitoalan yrittäjiä, joille asukas voi varata ajan henkilökunnan avulla. Palveluita voi tiedustella hoitohenkilökunnalta.

Ohje vierailijalle

Vierailuaika
Vantaan kaupungin hoiva- ja vanhainkodeissa vierailuajat ovat klo 11-19. Tarvittaessa voit poiketa vierailuajoista sopimalla siitä henkilökunnan kanssa.

Käsihygienia
Kiinnitämme erityistä huomiota käsihygieniaan sairaalainfektioiden ehkäisemiseksi. Osastojen käytävillä on käsihygienian hoitoon tarkoitettuja käsihuuhteita, joita myös vierailijoiden toivotaan käyttävän. On suositeltavaa, että desinfioit kätesi huuhteella kun tulet osastolle ja kun poistut sieltä. Myös asukashuoneissa on käsihuuhteita. Henkilökunta opastaa mielellään käsihygienian noudattamisessa.

Infektio-osastot
Kiinnitä erityistä huomiota käsihygieniaan vieraillessasi infektio-osastoilla.