Hakunilan kaavarunko

Hakunila ilmakuva
Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

Hakunilan kaavarungon suunnittelualue rajautuu etelässä Kehä III tiealueeseen, lännessä Lahdenväylän sivuun rakennettavaan vaihtopysäkkialueeseen, pohjoisessa tiheämmin rakennettuun asuinalueen reunaan ja idässä kallioalueen rinteeseen.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan maapoliittisten linjausten (2014) mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan täydennysrakentamiseen. Tavoitteena on keskittää täydennysrakentamista olemassa oleville rakennetuille alueille joissa infrastruktuuri on valmiina. Maapolitiikalla pyritään monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen.

Vantaan arkkitehtuuriohjelman 2015 mukaan keskuksia kehitetään omaleimaisina ja monipuolisina kaupunkiympäristöinä. Keskuksissa turvataan jatkuva ja monipuolinen asuntotuotanto, palveluiden saatavuus, joukkoliikenneyhteydet, hyvät pyöräily- ja kävelyreitit, laadukkaat julkiset ulkotilat sekä hyvät yhteydet laajemmille viheralueille.

Tavoitteena on, että Hakunila on tulevaisuudessa vireä ja houkutteleva asuinympäristö eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asukkaille.

Hakunila on alueellinen kaupallisten ja julkisten palveluiden keskus, joka palvelee laajaa aluetta Itä-Vantaalla. keskustassa on paljon asuntoja, mutta suhteellisen vähän työpaikkoja. Etenkin kaupalliset palvelut ovat kehittyneet hitaasti. Keskustan monipuolinen kehittäminen ja asumisen monipuolinen lisääminen on tärkeää alueen vetovoimaisuudelle ja palveluiden säilymiselle. palveluiden säilymistä ja kehittymistä pyritään tukemaan erityisesti täydennysrakentamisella.

Tavoitteet

  • Alueen viihtyvyyden parantaminen.
  • Hakunilan oman luonteen vahvistaminen.
  • Ostarin ja ydinalueen kehittäminen.
  • Uusien rakennuspaikkojen kartoittaminen.

Tavoitteena on ideoida aluetta siten, että siinä näkyisi lähitulevaisuudessa toteutuvia hyviä uusia kaupunkisuunnitteluajatuksia.

Suunnittelu tulee painottumaan tiivistyvään maankäyttöön ja viihtyisämpään asuinympäristöön. Hakunilan ostoskeskus lähiympäristöineen muodostaa kaupunkikuvan kannalta merkittävän uudistuvan alueen. Toinen lähiajan muutos on poistuvien autovarikkojen tilalle tulevat asumiseen painottuvat alueet. Kaupallisten ja julkisten palveluiden sijoittuminen keskeisille alueille ja näiden toimintojen tukeminen on tärkeää.

Pysäköinnin osalta korvaava maankäyttö on mahdollista, koska pysäköintinormeja on kevennetty alueen rakentumisen jälkeen.

Linja-autojen vaihtopysäkit tuovat hakunilalaisille nopean yhteyden Helsingin keskustaan. Pikaraitiotie on alueen joukkoliikenteen kehittymisen mahdollisuus.

Lähtötiedot

Vantaan 94. kaupunginosan Hakunilan pinta-ala on noin 3,1km2. Kaupunginosassa oli vuodenvaihteessa 2014 - 2015 asukkaita yhteensä 11 300. Kaavarunkotyön tarkastelualueen pinta-ala on noin 300ha, varsinainen suunnittelualue on noin 100ha. Tarkimman suunnittelun ydinalue on pinta-alaltaan noin 20ha. Suunnittelualue käsittää pääosan kaupunginosan keskustasta.

Lisätietoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.6.2016 -19.8.2016. Yhtään mielipidettä ei valmisteluaineistosta jätetty.

Keskustoja halutaan kehittää tasapainoisesti

Vantaan keskuksia kehitetään omaleimaisina ja monipuolisina kaupunkiympäristöinä. Keskuksissa turvataan jatkuva ja monipuolinen asuntotuotanto, palveluiden saatavuus, joukkoliikenneyhteydet, hyvät pyöräily- ja kävelyreitit, laadukkaat julkiset ulkotilat sekä hyvät yhteydet laajemmille viheralueille.

Hakunila on alueellinen kaupallisten ja julkisten palveluiden keskus, joka palvelee laajaa aluetta Itä-Vantaal­la. Keskustassa on paljon asuntoja, mutta suhteellisen vähän työpaikkoja. Etenkin kaupalliset palvelut ovat ke­hittyneet hitaasti. Keskustan monipuolinen kehittäminen ja asumisen monipuolinen lisääminen on tär­keää alueen vetovoimaisuudelle ja palveluiden säilymiselle. Palveluiden säilymistä ja kehittymistä pyritään tu­kemaan erityisesti täydennysrakentamisella.

Kaavarungon tavoitteet

Hakunilan keskusta

Tavoitteena on ideoida aluetta siten, että siinä näkyisi lähitulevaisuudessa toteutuvia hyviä uusia kaupunki­suun­nitteluajatuksia.

Suunnittelu tulee painottumaan tiivistyvään maankäyttöön ja viihtyisämpään asuinympäristöön. Hakunilan ostoskeskus lähiympäristöineen muodostaa kaupunkikuvan kannalta merkittävän uudistuvan alueen. Toi­nen lähiajan muutos on poistuvien autovarikkojen tilalle tulevat asumiseen painottuvat alueet. Kaupal­listen ja julkisten palveluiden sijoittuminen keskeisille alueille ja näiden toimintojen tukeminen on tärkeää.

Pysäköinnin osalta korvaava maankäyttö on mahdollista, koska pysäköintinormeja on kevennetty alueen ra­ken­tumisen jälkeen.

Linja-autojen vaihtopysäkit tuovat hakunilalaisille nopean yhteyden Helsingin keskustaan. Pikaraitiotie on alueen joukkoliikenteen kehittymisen mahdollisuus.

Suunnittelualue

Kaavarungon suunnittelualue rajautuu etelässä Kehä III tiealueeseen, lännessä Lahdenväylän sivuun rakennettavaan vaihtopysäkkialueeseen, pohjoisessa tiheämmin rakennettuun asuinalueen reunaan ja lännessä kallioalueen rinteeseen.

Tarjouskilpailu

Kaupunkisuunnittelu pyysi tarjouksia Hakunilan alueen maankäytön ideasuunnittelun tasoisesta kaavarunkotyöstä. Kilpailun voitii Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy ja Ramboll Finland Oy. Työtä jatketaan heidän kanssaan.