Oppiminen ja koulunkäynti

Vantaalla oppilaat saavat tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuen ensisijaisesti osoitteen mukaisessa lähikoulussaan. Kanniston koulussa järjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja oikea-aikaisesti aloitetut tukitoimet ovat ratkaisevia oppilaan oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisessa.

Koulussa rakennamme jatkuvasti toimintakulttuuria ja kehitämme nivelvaiheyhteistyötä. Erityisesti keskitymme hyvään työilmapiiriin sekä avoimen ja ratkaisukeskeiseen toimintakulttuuriin. Hyvinvoiva ja työstään innostunut työyhteisö vaikuttaa myönteisesti koko kouluyhteisöön ja oppilaiden kautta myös koteihin.

Kielten opetus

Kanniston koulussa on jo usean vuoden ajan toteutunut kaksi vapaaehtoisen kielen ryhmää neljänneltä vuosiluokalta alkaen. Tällä hetkellä koulussa opiskellaan vapaaehtoisina kielinä ruotsia 5. ja 6. luokalla, saksaa 4., 5. ja 6. luokalla ja ranskaa 4. luokalla. Venäjänryhmä ei valitettavasti ole koskaan toteutunut. Syksystä 2016 alkaen on mahdollista valita myös espanjan kieli.

Joustavat opetusryhmät

Kanniston koulussa käytetään eri tavoin ja jokaisella luokka-asteella käyttämään mahdollisimman paljon erilaisia joustavien opetusjärjestelyjen ratkaisuja, esimerkiksi palkkitunteja. Palkkitunneilla oppilaat jaetaan oppimistavan tai tuen tarpeen mukaisiin ryhmiin yli luokkarajojen. Ryhmityksiä voidaan muokata tilanteen ja tarpeen mukaan esimerkiksi jaksoittain tai useammin. Palkeissa on lisäresurssina avustaja, erityisopettaja tai erityisluokanopettaja.

Kanniston koulussa osa äidinkielen tunneista palkitetaan 1. luokan aikana ja matematiikan tunnit on palkitettu kaikilla luokka-asteilla vuosiluokilla 2-6. Palkeissa voivat olla mukana myös erityisluokkien oppilaat. Palkittaminen edistää oppiaineksen eriyttämistä mutta myös eri luokkien yhteistyötä ja kaikkien oppilaiden integroitumista kouluyhteisöön. Rohkaisemme opettajia työpari-, tiimi- ja samanaikaisopettajuuteen kaikessa koulutyössä.

Joustava alku (1.lk)

Laaja-alainen erityisopettaja tutustuu 1. luokan oppilaisiin eskarikevään aikana. Tutustumiskäyntien, EsKo-tiedonsiirtojen sekä mahdollisten vanhempien tapaamisten perusteella oppilaat jaetaan ns. reppuryhmiin. Joustavan alun aikana osa oppitunneista on palkitettu koskemaan koko ikäluokkaa ja tällöin oppilaat opiskelevat vaihtelevissa ryhmissä oman luokkatason opettajien sekä laaja-alaisen erityisopettajan johdolla.

Oppilaantuntemuksen kasvaessa tehdään lopullinen luokkajako yhdessä YHR-ryhmän kanssa syyskuun loppuun mennessä. Joustavan alun tavoitteena on muodostaa mahdollisimman toimivat ja tasaiset ryhmät ja saavuttaa hyvä työrauha kaikissa opetusryhmissä. Joissakin tapauksissa se voi myös tarkoittaa sitä, että kaverukset opiskelevat pääsääntöisesti eri luokissa. Koulunkäyntiavustajat ovat joustavan alun ajan ensisijaisesti ekaluokkalaisten mukana.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestäminen

Perusopetuksessa järjestettävän tuen taso määrittyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan ja se voi oppilaan tarpeen mukaan olla yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon oppilaiden erilaisuus. Tällöin keskiössä ovat oppilaille ominaiset oppimistavat, työskentelyn rytmi, erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi huomioidaan itsetuntoon ja motivaatioon liittyvät tarpeet. Opetusta voidaan eriyttää opiskelun laajuuden, syvyyden, etenemisnopeuden ja opiskelutapojen vaihtelulla.

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, erilaiset joustavat opetusjärjestelyt ja koulunkäyntiavustajapalvelut sekä erilaiset oppilashuollon palvelut. Tukitoimet toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Kanniston koulun tuen järjestelyt kuvataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.

Tukiopetus

Tukiopetukselle varataan vuosittain tuntikiintiö, jonka suuruus riippuu kunkin kouluvuoden resursseista. Tukiopetus voi olla yksilöllistä, ryhmässä tapahtuvaa tai se voidaan toteuttaa palkkiopetuksena. Tukiopetusta voivat antaa oman luokanopettajan lisäksi myös muut opettajat. Tukiopetukseen oppilas voi tulla omasta, huoltajan, opettajan tai oppilashuollon työntekijän aloitteesta. Koulussamme on myös koulunkäyntiavustajien ohjaama läksykerho, johon oppilaat osoitetaan tarpeen mukaan. Koulunkäyntiavustajien kirjastotunnilla kuka tahansa koulun oppilaista voi saada ohjausta läksyjen teossa. Tarvittaessa oppilas voi tehdä kokeensa erityisopettajan tai avustajan kanssa erillisessä tilassa tai saada jatkoaikaa tehtävien tekemiseen.

Erityisopetus

Yleisen ja tehostetun tuen oppilaat opiskelevat yleisopetuksen luokissa luokanopettajan johdolla ja laaja-alaisen erityisopettajan tukemana. Erityisopettajien ja luokanopettajien havainnoinnin, kaikille koulun oppilaille pidettävien seulojen ja testien, pedagogisten arvioiden, oppimissuunnitelmien sekä yleisen arvioinnin yhteydessä ilmenneiden seikkojen perusteella osa oppilaista saa tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta. Myös erityisen tuen oppilaat ovat oikeutettuja osa-aikaiseen erityisopetukseen. Mahdolliset tutkimustulokset ja suositukset sekä pedagogisten selvitysten perusteella tehdyt henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat ohjaavat tällöin opetukseen ohjautumista ja toteuttamistapaa.

Laaja-alaiset erityisopettajat työskentelevät yhdessä luokanopettajien kanssa samanaikaisopettajina tai palkkiryhmän opettajana. He voivat antaa myös pienryhmä- tai yksilöopetusta. Erityisopettaja antaa mahdollisuuksien ja resurssien mukaan myös puheopetusta.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Kanniston koulussa toimii joustava pienryhmä luokilla 1.-3. Pienryhmän opettajana on erityisluokanopettaja. Jokaisella pienryhmän oppilaalla on nimetty kotiluokka yleisopetuksessa. Oppilas opiskelee joustavasti sekä yleisopetuksen ryhmässä että pienryhmässä. Oppilaan opetusjärjestelyistä vastaa erityisluokanopettaja ja hän tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien ja kotiluokan opettajan kanssa. Erityisen tuen oppilas voi opiskella myös kokonaan yleisopetuksen ryhmässä. Tällöin tarvittavat tukimuodot suunnitellaan erityisluokanopettajan, luokanopettajan kanssa ja tarvittaessa laaja-alaisen erityisopettajan yhteistyönä.

Luokkien 4.-6. erityisen tuen oppilaat opiskelevat kotiluokissaan yleisopetuksessa. Luokanopettajan tukena on inklusiivinen erityisluokanopettaja, joka jakaa resurssinsa niiden luokkien kesken, joilla on erityisen tuen oppilaita. Luokanopettaja huolehtii opetuksen eriyttämisestä. Opetusta suunnitellaan yhteistyössä luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja tarvittaessa laaja-alaisen erityisopettajan kanssa.

Erityisluokanopettaja voi toimia kotiluokissa samanaikaisopettajana tai opettaa luokasta tai luokkatasosta muodostetun pienemmän ryhmän oppilaita. Erityisluokanopettaja vastaa erityisen tuen oppilaiden pedagogisista asiakirjoista ja tuen toteutumisesta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter