Asiakasmaksut ja maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut .2017 (pdf)

Siirry sivulla:

Peruuttamaton aika
Terveysasemien ja terveyskeskuspäivystyksen maksut
Hammashuollon maksut
Kotihoidon maksut
Hoiva-asumisen maksut
Sairaala- ja laitoshoidon asiakasmaksut
Maksukatto

Peruuttamaton vastaanottoaika

Peruuttamattomasta lääkärin vastaanottoajasta peritään 51,40 euron sakkomaksu 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottoajan peruuttamisesta.

Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin sakkomaksusta. Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Sivun alkuun

Terveysasemien ja terveyskeskuspäivystyksen maksut

Terveysasemalla tapahtuvasta lääkärin vastaanottokäynnistä peritään 16,40 euron käyntimaksu. Vuosimaksu on poistunut käytöstä. Maksukäytäntö koskee 18 vuotta täyttäneitä. Käyntimaksukatto on kalenterivuodessa 49,20 euroa. Terveyskeskusmaksua ei peritä niiltä asiakasryhmiltä, jotka on vapautettu maksusta. Peruuttamattomasta lääkärin vastaanottojasta peritään 1.2. lukien 51,40 euroa 15 vuotta täyttäneiltä.

Peijaksen terveyskeskuspäivystyksen vastaanotosta peritään terveyskeskuspäivystysmaksu 20.00–08.00 välisenä aikana ja viikonloppuna lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimaksu on 32,70 euroa. Terveyskeskuspäivystysmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta, terveyskeskusmaksusta vapautetuilta sekä maksukaton täyttymisen jälkeen.

Terveysaseman lääkäripalvelun maksua ei peritä

 • alle 18-vuotiailta
 • neuvolan lääkärissäkäynniltä
 • perhesuunnittelukäynniltä, silloin, kun siihen ei liity sairaanhoitoa
 • kehitysvammaisilta (erityishuolto on maksutonta, lukuun ottamatta ylläpitomaksua)
 • julkisessa laitoshoidossa olevilta
 • tartuntatautilain mukaisesta hoidosta
 • kouluterveydenhuollon erityistutkimuksista, koulutapaturmista
 • isyystutkimukseen liittyvältä käynniltä
 • työvoimaviranomaisen vaatimasta tutkimuksesta
 • kutsuntatarkastuksesta, varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä
 • vangeilta, pidätetyiltä
 • sotainvalideilta
 • sotaveteraaneilta, sotiin osallistuneilta
 • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimipisteissä tapahtuvista sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä
 • diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoidosta
 • maksukaton täyttymisen jälkeen

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 32,70 euroa peritään jokaiselta poliklinikkakäynniltä.

Lääkärintodistusmaksu 40,30 euroa asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta. Poikkeuksena ajokorttitodistus, josta peritään 48,50 euroa.

Terapiamaksu 9,00 euroa peritään jokaiselta fysioterapian yksilöterapia- ja neuvontakäynniltä.

Terapiamaksua ei kuitenkaan peritä

 • maksukaton täyttymisen jälkeen
 • alle 18-vuotiailta
 • ryhmiltä, joiden hoidosta vastaa muu taho, jota laskutetaan

Sivun alkuun

Suun terveydenhuollon maksut

Hammashoito on maksutonta 0–17-vuotiaille ja kehitysvammaisille. Jokaisesta hoitokäynnistä peritään asetuksen mukainen perusmaksu ja maksut hoitotoimenpiteistä.Veteraanien hammashoito on maksutonta tarkastuksen, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen työn osalta.

Maksaessasi hammashoidon laskuja saattaa tilinumero muuttua (automaattisesti). Tarkista, että saajan pankkiyhteystiedot ovat seuraavat: Pohjola Pankki FI09 5000 0120 2591 13. Saaja: Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Muista käyttää viitenumeroa.

Jos varattua hoitoaikaa ei peruuteta, käyttämättä jääneestä hoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 51,40 euroa.

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto, mutta hammashoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa vaan jäävät sen ulkopuolelle.

Hammashoitolaskua koskevat tiedustelut numerosta 09 8392 4308.

Vantaalaisilla on mahdollisuus käyttää myös yksityisiä hammashoidon palveluja, joista saa Kela-korvauksen. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos ei osallistu yksityisen hammashoidon kuluihin.

Sivun alkuun

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen

Mikäli asiakas saa säännöllisesti kotihoidon palvelua, asiakasmaksu määritellään asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien perheenjäsenten lukumäärän ja yhteenlaskettujen bruttotulojen sekä tarvittavien palvelutuntien määrän perusteella. Kotihoidon palveluiden tarpeen ollessa tilapäistä kotihoidon käynneistä veloitetaan kiinteä käyntimaksu.

Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea hoitomaksun alennusta tällä lomakkeella. Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksiköllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot sekä varallisuus. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden. Sosiaalietuuksiin ja muihin toimeentuloon liittyviin asioihin voi kysyä neuvoa seniorineuvonnasta, p. 09 8392 4202 arkisin 9–15.

Sivun alkuun

Hoiva-asumisen maksut

Pitkäaikaisessa asumispalvelun asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Hoitomaksu määritellään asiakkaan säännöllisten nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään 248,82 euroa kuukaudessa.

Pariskuntien osalta hoitomaksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, jos puolisioista suurempituloinen on muuttanut hoivakotiin. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Käyttövaraksi puolisioille jää 57,5 prosenttia nettotuloista. Jos taas puolisioista pienempituloinen on saanut paikan hoivakodista, maksu määritellään yksinomaan hänen nettotuloistaan, ja maksu on enintään 85 prosenttia tuloista.

Asiakas maksaa erikseen asumisesta ja saamistaan palveluista, jolloin maksu jaetaan kahteen erilliseen maksuun; vuokraan ja asumispalvelumaksuun. Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle. Asumispalvelumaksuun sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito, hoiva ja avustaminen, ateriat, vaatehuolto ja siivous sekä toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä toiminta, sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut ja lääkkeistä huolehtiminen. Asumispalvelumaksu maksetaan kuukausittain Vantaan kaupungille.

Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea hoitomaksun alennusta tällä lomakkeella. Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksiköllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot sekä varallisuus. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden. Sosiaalietuuksiin ja muihin toimeentuloon liittyviin asioihin voi kysyä neuvoa Seniorineuvonnasta, p. 09 8392 4202 arkisin 9–15.

Sivun alkuun

Sairaala- ja laitoshoidon asiakasmaksut

Lyhytaikainen laitoshoito

Maksu hoitopäivältä: 38,80 €
Maksu hoitopäivältä maksukaton ylittymisen jälkeen: 17,50 €
Päivä- tai yöhoito: 17,50 €

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Hoitomaksu määritellään asiakkaan säännöllisten nettotulojen perusteella.

Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään 107,00 euroa kuukaudessa.

Pariskuntien osalta hoitomaksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Käyttövaraksi puolisoille jää 57,5 prosenttia nettotuloista. Jos taas puolisoista pienempituloinen on laitoshoidossa, maksu määritellään yksinomaan hänen nettotuloistaan, ja maksu on enintään 85 prosenttia tuloista.

Sivun alkuun

Maksukatto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuilla on maksukatto, joka on 691,00 euroa. Maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi. Maksukatto kertyy laissa määrätyistä kunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta tai kunnan ostamista palveluista perityistä maksuista.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Jos 691 euron raja ylittyy, palvelujen käyttäjä saa vapaakortin. Vapaakortilla palvelut ovat kalenterivuoden loppuun pääsääntöisesti maksuttomia. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito (sairaalahoito), josta peritään alennettu maksu 17,90 euroa/vrk.

Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on säilytettävä. Ne tulee esittää pyydettäessä vapaakorttia haettaessa.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
 • osavuorokautisen laitoshoidon maksu (esim. päiväsairaalamaksu)
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu
 • sarjahoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut:

Maksukattoon ei lasketa mukaan esimerkiksi maksuja lyhytaikaisesta hoidosta asumispalveluyksikössä (ryhmäkodissa), lääkärintodistuksista, sairaankuljetuksesta, hammashoidosta, kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta, erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten (esim. röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvaus) maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja. Samoin maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, eivät kerrytä maksukattoa.

Vapaakortin hakeminen

Vapaakorttia voi hakea maksukaton täyttymisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun. Vapaakortin antaa se sosiaali- tai terveyspalveluyksikkö jossa maksukatto tulee täyteen. Lisätietoja maksukatosta saa kaupungin terveysasemilta tai asiakasmaksutiimiltä.

Asiakasmaksutiimi palvelee asiakkaita maksukattoa ja vapaakortteja koskevissa kysymyksissä:

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Instagram

Twitter