Asiakasmaksut ja maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut .2017 (pdf)

Siirry sivulla:

Peruuttamaton aika
Terveysasemien ja terveyskeskuspäivystyksen maksut
Hammashuollon maksut
Maksukyvyn mukaan määräytyvät asiakasmaksut
Maksukatto
Vapaakortti

Peruuttamaton vastaanottoaika

Peruuttamattomasta lääkärin vastaanottoajasta peritään 50,80 euron sakkomaksu 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottoajan peruuttamisesta.

Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin sakkomaksusta. Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Sivun alkuun

Terveysasemien ja terveyskeskuspäivystyksen maksut

Terveysasemalla tapahtuvasta lääkärin vastaanottokäynnistä peritään 16,40 euron käyntimaksu. Vuosimaksu on poistunut käytöstä. Maksukäytäntö koskee 18 vuotta täyttäneitä. Käyntimaksukatto on kalenterivuodessa 49,20 euroa. Terveyskeskusmaksua ei peritä niiltä asiakasryhmiltä, jotka on vapautettu maksusta. Peruuttamattomasta lääkärin vastaanottojasta peritään 1.1. lukien 50,80 euroa 15 vuotta täyttäneiltä.

Peijaksen terveyskeskuspäivystyksen vastaanotosta peritään terveyskeskuspäivystysmaksu 20.00–08.00 välisenä aikana ja viikonloppuna lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimaksu on 32,70 euroa. Terveyskeskuspäivystysmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta, terveyskeskusmaksusta vapautetuilta sekä maksukaton täyttymisen jälkeen.

Terveysaseman lääkäripalvelun maksua ei peritä

 • alle 18-vuotiailta
 • neuvolan lääkärissäkäynniltä
 • perhesuunnittelukäynniltä, silloin, kun siihen ei liity sairaanhoitoa
 • kehitysvammaisilta (erityishuolto on maksutonta, lukuun ottamatta ylläpitomaksua)
 • julkisessa laitoshoidossa olevilta
 • tartuntatautilain mukaisesta hoidosta
 • kouluterveydenhuollon erityistutkimuksista, koulutapaturmista
 • isyystutkimukseen liittyvältä käynniltä
 • työvoimaviranomaisen vaatimasta tutkimuksesta
 • kutsuntatarkastuksesta, varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä
 • vangeilta, pidätetyiltä
 • sotainvalideilta
 • sotaveteraaneilta, sotiin osallistuneilta
 • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimipisteissä tapahtuvista sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä
 • diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoidosta
 • maksukaton täyttymisen jälkeen

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 32,70 euroa peritään jokaiselta poliklinikkakäynniltä.

Lääkärintodistusmaksu 40,30 euroa asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta. Poikkeuksena ajokorttitodistus, josta peritään 48,50 euroa.

Terapiamaksu 9,00 euroa peritään jokaiselta fysioterapian yksilöterapia- ja neuvontakäynniltä.

Terapiamaksua ei kuitenkaan peritä

 • maksukaton täyttymisen jälkeen
 • alle 18-vuotiailta
 • ryhmiltä, joiden hoidosta vastaa muu taho, jota laskutetaan

Sivun alkuun

Suun terveydenhuollon maksut

Hammashoito on maksutonta 0–17-vuotiaille ja kehitysvammaisille. Jokaisesta hoitokäynnistä peritään asetuksen mukainen perusmaksu ja maksut hoitotoimenpiteistä.Veteraanien hammashoito on maksutonta tarkastuksen, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen työn osalta.

Maksaessasi hammashoidon laskuja saattaa tilinumero muuttua (automaattisesti). Tarkista, että saajan pankkiyhteystiedot ovat seuraavat: Pohjola Pankki FI09 5000 0120 2591 13. Saaja: Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Muista käyttää viitenumeroa.

Jos varattua hoitoaikaa ei peruuteta, käyttämättä jääneestä hoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80 euroa.

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto, mutta hammashoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa vaan jäävät sen ulkopuolelle.

Hammashoitolaskua koskevat tiedustelut numerosta 09 8392 4308.

Vantaalaisilla on mahdollisuus käyttää myös yksityisiä hammashoidon palveluja, joista saa Kela-korvauksen. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos ei osallistu yksityisen hammashoidon kuluihin.

Sivun alkuun

Maksukyvyn mukaan määräytyvät asiakasmaksut

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu

Kotihoidon palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakkaalla on kotihoidon käyntejä kerran viikossa tai useammin. Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun (1) laadun ja määrän, (2) perheen koon sekä (3) palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan määräytyvä kohtuullinen kuu-kausimaksu. Asiakasmaksu määritellään asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verovapaiden tulojen perusteella. Laskelmassa huomioidaan bruttomääräiset tulot.

Asiakasmaksu määritellään oheisen taulukon perusteella. Maksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostettua palveluasumista järjestetään erityisesti iäkkäille sekä myös vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 250,52 euroa kuukaudessa. Käyttövara on tarkoitettu kattamaan asiakkaan henkilökohtaiset menot, kuten lääkekustannukset, terveydenhuolto- ja hammashoitokulut sekä silmälasit, vaate- ja hygieniakulut.

Pariskuntien osalta asiakasmaksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, jos puolisioista suurempituloinen on muuttanut hoivakotiin. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Käyttövaraksi puolisioille jää 57,5 prosenttia nettotuloista. Jos taas puolisoista pienempituloinen on saanut paikan hoivakodista, maksu määritellään yksinomaan hänen nettotuloistaan 85 prosentin laskentakaavan mukaisesti.

Asiakas maksaa erikseen asumisesta ja saamistaan palveluista, jolloin asiakasmaksu jaetaan kahteen erilliseen kuukausimaksuun:

 • Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle. Vuokra huomioidaan palvelumaksussa vähennyksenä.
 • Asiakas maksaa palvelumaksun Vantaan kaupungille. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Maksu sisältää asiakkaan tarvitseman ylläpidon, hoidon ja palvelut, muun muassa lääkkeet. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 108,00 euroa kuukaudessa.

Pariskuntien osalta asiakasmaksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Käyttövaraksi puolisoille jää 57,5 prosenttia nettotuloista. Jos taas puolisoista pienempituloinen on laitoshoidossa, maksu määritellään yksinomaan hänen nettotuloistaan 85 prosentin laskentakaavan mukaisesti.

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 250,52 euroa kuukaudessa.Alle 16-vuotiaalta peritään harkinnan mukaan elatusapu, lapsilisä, vammaistuki ym. sosiaaliturvaetuudet ylläpidon korvaukseksi. Käyttövara määräytyy lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan, kuitenkin 15 % tuloista tai vähintään 108 €.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksun alennusta tällä lomakkeella. Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksiköllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot sekä varallisuus. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee (a) sosiaalihuollon maksuja ja (b) terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella.

Sivun alkuun

Maksukatto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuilla on maksukatto, eli vuosittainen omavastuu. Maksukatto on 683 euroa vuonna 2018. Maksukattoa kerryttävät laissa määrätyt kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä kunnan ostamista palveluista perittävät asiakasmaksut. Alle 18-vuotiaan käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään alennettu päivämaksu 17,90 euroa maksukaton täyttymisen jälkeen.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveysaseman lääkärikäyntien maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut:

 • hammashoidon maksut
 • sairaankuljetusmaksut
 • maksut lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksut
 • kotihoidon ja tukipalveluiden maksut
 • tulosidonnaiset maksut
 • asumispalveluiden maksut
 • maksut, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta

Sivun alkuun

Vapaakortin hakeminen

Maksukaton täyttymisen seuraaminen on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan saamissa laskuissa on merkintä niiden palveluiden kohdalla, jotka kerryttävät maksukattoa. Kun asiakasmaksuja on kertynyt yli 683 euroa, asiakkaan tulee hakea vapaakorttia. Vapaakortin myöntää se yksikkö, jossa maksukatto tulee täyteen. Jos asiakkaan maksukatto täyttyy Vantaan kaupungin tuottamissa palveluissa, vapaakorttia haetaan asiakasmaksutiimistä.

Asiakasmaksutiimi palvelee maksukattoa koskevissa kysymyksissä, selvittää maksukertymät ja myöntää vapaakortit:

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Instagram

Twitter