Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hankkeet ja projektit v. 2017

Perhepalveluiden hankkeet

Avain kansalaisuuteen (entinen Avun avaimet)
Hanke kehittää radikaalisti erilaista henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa tuen järjestämisen toimintamallia erityisen haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kanssa oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumiseksi. Avain kansalaisuuteen: osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea henkilökohtaisen budjetointimallin avulla nuorena perheen perustaneille aikuisille sekä aikuistuville lastensuojelun nuorille.
Lue lisää Vantaan osahankkeesta
Lue lisää Metropolian sivuilta

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteutuksesta 2016–2019 (AUNE)
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa asunnottomuuden riskit ja kehittää asumiseen riittävä tuki. Lähtökohtana on vuokrasuhteeseen perustuva asuminen sekä asunto ensin -periaate. Asuntotuotannon pääpaino on normaaleissa hajautetuissa asumisratkaisuissa. Ohjelman kohderyhmänä ovat asunnottomat sekä henkilöt, joilla on riski ajautua asunnottomaksi. Asunnottomuusriskissä ovat mm. asukkaat, joilla on häätöuhka, vuokrarästejä ja/tai vaikeuksia taloudenhallinnassa, sekä erityistä tukea asumiseensa tarvitsevat henkilöt.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hankkeella luodaan ja vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja.
Käytännössä tämä tarkoittaa monialaisten verkoston kokoamista paikallisesti, asunnottomuuteen johtavien polkujen, riskiryhmien ja yhteisasiakkuuksien tunnistamista, ennaltaehkäisevän toimenpidekokonaisuuden laatimista sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä prosessin eri vaiheissa. Hankkeen toiminnan keskeinen vaikutus lyhyellä aikavälillä on asunnottomuuden väheneminen.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa – pääkaupunkiseudun osahanke – GAME ON
Game on on osahanke valtakunnallisessa Pro Sos -hankkeessa. Pro Sos - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke kohdistuu heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien kansalaisten sosiaalisen osallisuuden tukemiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten muodostaman valtakunnallisen verkoston kautta. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 110 kuntaa eri puolilta Suomea. Osaamiskeskukset tukevat kuntapiloteissa yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävää kehittämistyötä.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Osallisuuden aika
Osallisuuden aika -hankkeen tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta erityisesti lastensuojelun palveluiden piirissä, edistää yhteistutkinnallista menetelmää erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kehittää yhteistoiminnallista lastensuojelutyötä lasten, nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Perhepalveluiden ja terveyspalveluiden hanke

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, järjestöjen, HUS:n ja SOCCA:n yhteisen hankkeen tavoitteena on:
Vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa, ver-kostoida alueen matalan kynnyksen palvelut perhekeskustoimintamallin mukaisesti sekä lisätään vanhemmuuteen ja parisuhteen sekä muuta varhaista tukea, vahvistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lapsen hyvinvoinnin tukemisessa, uudistaa erityistason ja vaativimman tason palvelut asiakaslähtöisyyden ja integraation periaattein.
Lue lisää Vantaan osallistumisesta hankkeeseen kaupungin sivuilta
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Terveyspalvelut

Akateeminen terveyskeskus
Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston yhteistyöhanke, joka koskee Vantaan kaupungin työntekijöiden tekemän akateemisen tutkimustyön edistämistä, järjestämistä ja ohjausta. AkaTK-tutkijakoulutusohjelman tarkoituksena on myötävaikuttaa tieteellisen ajattelutavan ja näyttöön perustuvan lääketieteen vahvistumista paikallisessa terveydenhuollossa. Hankesopimus on voimassa 31.12.2018 asti.
Lue lisää

Keskitetty sairauskertomusarkisto
Kaikki terveysasemapalveluiden sairauskertomusasiakirjat siirretään eri toimipisteistä Katriinan sairaalan potilasarkistoon sen valmistuttua vuoden 2018 aikana. Ennen siirtoa sairauskertomuskansiot on seulottava terveysasemien arkistoissa. Seulontatyö on aloitettava suunnitelmallisesti ja tehokkaasti heti vuoden 2017 alusta alkaen. Projektin aikana laaditaan myös suunnitelma, miten saadaan pienennettyä paperimassaa sähköistämällä potilasasiakirjoja. Keskitetyssä ratkaisussa pystytään rakentamaan tarvittavat integraatiot järjestelmien välille ja hankkimaan tehokkaat laitteet sekä varmistamaan osaava henkilökunta. Projektityöntekijän vastuu on olla mukana laatimassa suunnitelma ja valvoa sen toteutumista.

Koko toimialan yhteinen hanke, jota hallinnoi talous- ja hallintopalvelut

APOTTI-hanke, Vantaa
http://www.apotti.fi/
Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Apotti on yhteistyöhanke. Siinä ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS ja lisäksi KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen.
Lue lisää Apotti-hankkeen sivuilta

Lue lisää Vantaan Apotti-hankkeesta

Vanhus- ja vammaispalvelut

Pieni Piiri
Hankkeen tavoite on kehittää vammaispalvelun tukiasumiseen toimintamalli, jossa osa ohjaajan käynneistä toteutetaan virtuaalisesti sekä selvitetään muita virtuaalisen käytön mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseksi. Hanke toteutetaan Pieni Piiri -järjestelmän pilotointina vammaispalvelun tukiasumisessa ja työvalmennuksessa.

Hoiva-asumisen kulttuurin muutos (KuMuu)
Muutos laitoshoidosta tehostettuun asumispalveluun vaatii toimintatapojen muutosta. Kulttuurin muutoksen keskeisenä tavoitteena on päästä irti vuosikymmenien aikana kiinniluutuneista toimintatavoista ja luoda aidosti nykyaikaista toimintatapaa, toiminta- ja työprosessien muuttamalla. Muutoksen avulla pystytään palvelemaan asukkaita hyvin, vaikka väestön ikääntyessä ja kaupungin kasvaessa palvelutarpeet tulevat lisääntymään ja työntekijät suhteessa tarpeisiin vähentymään. Muutoksen myötä työ on asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa, tehokkaampaa ja viihtyisämpää. Asukastyössä tämä näkyy käytäntöjen yhtenäistämisenä ja johdonmukaisuutena ja samalla saadaan hiljainen tieto näkyväksi ja yhteiseen käyttöön.

Hoivakotien ja palvelutalojen lääkäripalvelut
Vanhus- ja vammaispalveluiden asumispalveluiden lääkäripalvelut -projektin tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä ja turhia käyntejä ja sairaankuljetuksia terveyskeskuksien ja sairaaloiden päivystyspoliklinikoille sekä sen sijaan antaa lääkärin tuella enemmän hoitoa paikan päällä, mikä vähentää kokonaiskustannuksia ja lisää asumisyksiköissä asuvien elämänlaatua. Projektissa pyritään yhtenäistämään lääkäripalveluiden toimintaa uuden hankintasopimuksen, laadunvalvonnan kehittämisen ja valmentavan sopimusohjauksen avulla. Projektin aikana luodaan uusia toimintamalleja hyödyntäen Lean-menetelmää ja kehitetään tavoitteiden seurantaan raportointi- ja arviointimallia. Projekti pyritään hallinnoimaan kustannusneutraalisti.

Koneellinen lääkkeiden annosjakelu
Potilaskohtainen lääkkeenjako toteutetaan pilotissa koneellisen lääkkeiden annosjakelun
(HUS-Apteekki) kautta sairaalapalvelujen osastoilla 4A ja B. Tavoitteena on vastata Haipro-ilmoitusten kautta tulleisiin lääkepoikkeamiin vähentävästi, vapauttaa osastonfarmaseuttien työaikaa potilaiden kokonaisvaltaisen lääkityksen arviointiin ja lisätä hoitohenkilökunnan välit-tömään potilastyöhön käyttämää työaikaa. Tavoitteena on myös pienentää lääkehävikkiä ja parantaa kustannustehokkuutta lääkevarastojen hallinnassa.

Kotikuntoutus
Kotikuntoutus-projektin tarkoitus on kotona tapahtuvan kuntoutuksen käynnistäminen Vantaalla. Projektin kuluessa luodaan kotikuntoutusmalli, joka palvelee vantaalaisia ikääntyneitä kotiutumaan sairaalasta kotiin mahdollisimman turvallisesti sekä käyttämään kaikkia voimavarojaan omassa arjessa. Toimintamallia luodessa hyödynnetään Vantaan muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden osaamista sekä valtakunnallisia kotikuntoutusmalleja.

Työllistymistä tukevien toimintojen kehittämishanke: Malminiitty-projekti

Hoiva-asumisen palvelujen tukitoimintojen (pesula, laitoshuolto, avustavat ateriapalvelut) järjestäminen vammaispalvelujen työllistymistä tukevana toimintana. Pilottiyksiköitä ovat Simonkylän vanhustenkeskus (pesulatoiminta), Malminiityn asumis- ja toimintakeskus (pesula, laitoshuolto, avustavat ateriapalvelutehtävät), Korson vanhustenkeskus sekä Myyrinkoti (pesulatoiminnat). Hankkeen tarkoituksena on järjestää hoiva-asumisen tukipalveluita työllistämällä vammaisia kuntalaisia ostopalveluhankintojen sijaan. Hankkeen arviointi ja jatkosuunnitelmat toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter