Tutkimusluvat

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin muun muassa lääketieteellisestä sekä terveys- ja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Toimiala on myös kiinnostunut palvelujärjestelmän kehittämistä koskevista tutkimusprojekteista ja kehittämishankkeista. Toimiala on mukana useissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Toimialalla käynnissä olevat hankkeet ja projektit.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin Vantaan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettaviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin. Poikkeuksena ovat harjoittelujaksojen aikana tehtävät pienimuotoiset yksittäiset oppimis-/ kehittämistehtävät, joista syntyvää materiaalia ei julkaista ja joihin ei tarvitse hakea lupaa.

Lupa tulee hakea, jos harjoittelujakson tehtävä liittyy laajempiin yhteistyöhankkeisiin ja se julkaistaan. Vastuullinen ohjaaja antaa tarvittaessa lisätietoja oppilaitoksen yhteistyöhankkeista. Tutke ei puolla tutkimusasetelmaa, jossa tutkimus kohdistuu omiin asiakkaisiin, työtovereihin, alaisiin tai esimiehiin. Poikkeuksena on esimerkiksi lääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset tutkimukset, joissa asiakkuus on määritelty tutkimusprotokollassa.

Tutkimuksesta tehdään erillinen sopimus jos:

  • tutkimuksessa on kaupallisia intressejä ja/tai
  • tutkimukset liittyvät Vantaan kaupungin ja hakijaorganisaation projekteihin, joissa on osapuolena myös muita toimijoita/yhteisöjä.

Tutkimuslupaa edellyttävä rekisteriaineiston käyttö sekä potilaita, asiakkaita tai henkilöstöä koskevien haastattelututkimusten eteneminen kuvataan ja sisällytetään tutkimuslupahakemukseen. Ks. lomakkeet. Vantaa veloittaa tutkijalta/ tutkimusryhmältä rekisteriaineistojen poiminnasta kertyneet kustannukset.

Toimiala ylläpitää myönnetyistä luvista tutkimusluparekisteriä. Tutkimusluparekisteriin tallentuvat tutkimusluvan hakijan sekä muiden tutkimuksen suorittamiseen osallistuvien henkilötiedot. Tutkimusluparekisteristä on laadittu henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste.

Sivun alkuun

Tutkimusluvan myöntäminen

Toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinaatioryhmä TUTKE vastaa toimialan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien asioiden valmistelusta, tutkimuslupahakemusten ja kehittämishankkeiden, opinnäytetöiden lupahakemusten sekä toimialan ulkopuolisten tietopyyntöjen osalta. Tulosaluejohtaja ja/ tai apulaiskaupunginjohtaja tekee lupapäätöksen ko. asioista koordinaatioryhmän valmisteleman lausunnon perusteella.

Asiakirjojen palauttaminen

Tutkimuslupahakemuksen käsittelyä varten toimitetaan tutkimuslupahakemus ja sen liitteet sähköisenä kirjaamoon. Asiakirjat toimitetaan erillisinä tiedostoina.

Kirjaamon yhteystiedot:

Vantaan kaupunki, kirjaamo
Asematie 7, 01300 Vantaa
kirjaamo(at)vantaa.fi

Valmistuneet työt tulee palauttaa sähköpostitse PDF-muodossa Vantaan kaupungin kirjaamoon, kirjaamo(at)vantaa.fi.

Myönnetyt tutkimus- ja kehittämishankeluvat

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Instagram

Twitter