Kohdeavustukset kulttuuritoimintaan

Vapaa-ajan lautakunta myöntää hakemuksesta kohdeavustuksia yhteisöille ja ryhmille taide- ja kulttuuritapahtumien sekä muiden kulttuuritoiminnaksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseksi Vantaalla.

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumien ja muiden hankkeiden toteuttamiseen kaupungin alueella sekä hankkeisiin, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen näkemyksen, kohtuulliseksi katsottavaa korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella. Erityisesti perustellusta syystä kohdeavustusta voidaan myöntää tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamiseen myös kaupungin alueen ulkopuolella. Avustettavia kohteita ovat kulttuuritilaisuudet kuten konsertit, teatteriesitykset yms., em. tilaisuuksien sarjat, kurssit, projektit ja produktiot, näyttelyt ja museo-toiminta. Lautakunnan 24.1.2001 § 1 päätöksen mukaan vappujuhlat kuuluvat avustettaviin hankkeisiin.
Vain poikkeustapauksessa kohdeavustus myönnetään yhteisölle, jolle on myönnetty toiminta-avustus.


Kohdeavustusta myönnetään myös monipuoliseen Vantaan kulttuurin kehittämistä tukevaan kansainväliseen toimintaan, joka edistää alan osaamista ja antaa uusia virikkeitä, lisää kansainvälistä kanssakäymistä sekä vahvistaa Vantaan kansainvälistä tunnettavuutta.

Kohdeavustuksia ei myönnetä yhdistysten sisäisiin vuosijuhliin, tapahtumiin tai koulutuksiin.

Kohdeavustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut avustettavaan kohteeseen liittyvät järjestely- ja hallintokulut. Kohdeavustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon tarjoilukuluja lukuun ottamatta esiintymissopimuksissa mainittuja back stage –kuluja.

Kohdeavustuksen hakuohjeet on kirjattu avustuksen jakoperusteiden yleiseen osaan.

Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun hankkeen aloittamista. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Kohdeavustusta ei voi anoa jälki-käteen.

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee kohdeavustushakemuksia lähtökohtaisesti tammikuun, huhtikuun, elokuun ja lokakuun kokouksissaan. Kuhunkin kokoukseen käsiteltäväksi aiottu hakemus on jätettävä viimeistään kuukautta ennen kyseistä kokousta.


Myönnetyt kohdeavustukset maksetaan tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamisen jälkeen hankkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilityksessä käytetään vahvistettua tilityslomaketta. Tilityksen määräaika on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai hankkeen päättymisestä. Mikäli kohdeavustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli tilitystä tai selvitystä ei määräaikaan tehdä, kohdeavustusta ei makseta. Kohdeavustuksesta on pyydettäessä annettava tositekohtainen selvitys.

Erillisestä anomuksesta kohdeavustus tai sen osa (maksimissaan 50 %) voidaan myöntää ennakkoon kirjallista sitoumusta vastaan.

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet

Ajankohtaista

Instagram

Twitter