Toiminta-avustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville

Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää toiminta-avustusta merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille, yhteisöille ja toimintaryhmille.

Avustuksien yhtenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Vantaalla. Avustettavan toiminnan tulee osaltaan tukea ja täydentää kaupungin omia palveluja. Avustusten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Avustuksia voidaan myöntää järjestöille, yhteisöille tai toimintaryhmille, joiden toiminta edistää vantaalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka:

 • kaventaa hyvinvointieroja Vantaalla (edistämällä terveellisiä elämäntapoja, tukemalla päihteettömyyttä, ehkäisemällä syrjäytymistä tai tukemalla mielenterveyttä)
 • kohdistuu lapsiin nuoriin tai lapsiperheisiin
 • tukee vantaalaisten ikäihmisten omatoimisuutta ja aktiivisuutta
 • edistää esteettömyyttä
 • edistää kotoutumista
 • edistää vertaistukea erityisryhmille
 • edistää vapaaehtois- tai kansalaistoimintaa.

Avustettavan toiminnan tulee lisäksi perustua kestävän kehityksen periaatteisiin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä osallistumisen edistämiseen.

Kaupunginhallituksen yleisjaoston myöntämää avustusta eivät voi saada järjestöjen, yhteisöjen tai toimintaryhmien palvelut, jotka ovat Vantaan kaupungin tai jonkin muun kunnan ostopalvelusopimuksen piirissä.

Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien avustusta voidaan myöntää järjestöille, yhteisöille ja toimintaryhmille seuraavien kriteerien mukaisesti:

 • Toiminta erityisen vaikuttavalla tavalla vahvistaa vantaalaisten hyvinvointia ja toiminnan puuttuminen huonontaa selkeästi kohderyhmän selviytymistä arjesta.
 • Toiminta merkittävällä tavalla täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa eikä kaupunki itse tuota vastaavaa palvelua.
 • Toiminta on innovatiivista ja uudenlaista hyvinvoinnin edistämistä.
 • Avustettava toiminta on pääasiassa palvelutoimintaa, joka kohdistuu tiettyihin vantaalaisiin erityisryhmiin.
 • Toimijalla on kaupungin tuen ohella omaa varainhankintaa tai muuta julkista rahoitusta sekä palkattua henkilökuntaa.
 • Avustusta voidaan myöntää toimijalle, joka on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan.

Kaupunki valitsee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekevien avustusta hakevista toimijoista ne, joita avustetaan tällä tukimuodolla. Valittujen toimijoiden kanssa tehdään 1-3 vuoden pituinen kumppanuussopimus. Määrärahan myöntämisestä päätetään vuosittain talousarvioon hyväksytyn määrärahavarauksen puitteissa ja edeltävän vuoden sopimuksen toteutumisen arviointiin perustuen. Sopimuksen allekirjoittavat sekä järjestön että kaupungin edustaja.

Tukea voidaan myös myöntää kertaluontoisena avustuksena innovatiivisille hankkeelle tai projektille tai uudelle toiminnan avaukselle. Kertaluontoisen avustuksen hakemiseen ei vaadita aikaisempaa toimintaa, hakijoiden tulee kuitenkin esittää riittävät perusteet hankkeen tai projektin toteuttamiskelpoisuudesta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter