Vantaan sivistystoimen hankkeet ja projektit

Kansainväliset

Nuorisopalvelut

CIMOn Youth in Action - ERASMUS+

Hankkeen taustalla on Make the Move –seminaarista löydetty kumppanuus ja tapaamista on valmistelu yhdessä niin, että jokaisen kumppaniryhmän toiveet on huomioitu. Hankkeen tarkoituksena on keskustella erilaisen taiteen avulla rasismista ja syrjimisestä. Taidetta tehdään luovalla tavalla ja tämä haastaa nuoria oppimaan uutta. Hanke vastaa Youth in Actionin teemoja.

Ohjelmassa on osallistettu koko asuinalue. Hankkeen avulla halutaan herättää mielenkiinto kansainvälisen toiminnan ja ERASMUS+ -ohjelman mahdollisuuksiin eli hyvä idea on järjestää nuorisotilalla muille paikallisille nuorille, suomalaisten osallistujien vanhemmille, medialle ja sidosryhmille kansainvälinen ilta, jossa esitellään omaa kulttuuria ja tapaamisen tuotoksia.

Hankkeet, joille on myönnetty ulkopuolista rahoitusta

Nuorisopalveluiden hankkeet:

Pajatoiminnan kehittäminen

vv. 2012-2013
vv. 2013-2014
vv. 2014-2015
vv. 2015-2016
vv. 2016-2017

Etelä-Suomen AVI:n tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä.

Toiminnan kehittämiskohteina ovat nuorten elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistumisen tukeminen, nuorten tuettu oppisopimus, monialaisen toiminnan ja verkostojen kehittäminen sekä ohjaajien täydennyskoulutus. Hankkeen omarahoitusosuus laskennallinen.

Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö Vantaalla

v. 2012–2013
v. 2013–2014
v. 2014–2015
v. 2015–2016
v. 2016-2017

Hankkeen avulla on rakennettu toimintamallin perusteet, joissa etsivän työotteen, ohjauksen, tuen ja verkostoyhteistyön avulla autetaan niitä nuoria, jotka eivät ole päässeet eteenpäin jatkokoulutukseen ja jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

Ohjaus- ja tukikeskus KIPINÄN ja etsivän työn toimintamalli on pääosin valmis, mutta sitä kehitetään edelleen toiminnassa arvioinnin ja kokemusten perusteella. Kipinän ja etsivän työn rooli on vahvistunut.

Hankkeen lähestymistapana on omalta osaltaan toteuttaa Nuorisolain 27.1.2006/72 1§ periaatteita; tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuoren kasvu- ja elinolosuhteita. Toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa. OKM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta, omarahoitusosuus sekä laskennallista että rahaa.

Palvelu olen minä! -tehostetun tuen toimintamalli 2015–2017

Tavoitteena nostaa psykososiaalisesti heikoimmassa asemassa olevien nuorten toimintakykyä tavoitteellisesti nuoren omat lähtökohdat huomioiden, kiinnittää nuori olemassa oleviin palveluihin, hyödyntäen nuoresta itsestään löytyviä voimavaroja oman elämänsä rakentajana osallisuuden avulla. Kehittää palveluverkoston toimintaa verkostoyhteistyönä, selkeyttää palvelurakennetta, lisätä tietoisuutta nuorten psykososiaalisista palveluista, tiivistää alalla toimivien yhteistyötä.

Nuorisopalvelut monialaisessa verkostoyhteistyössä yhteistyökumppaneina mm. Soster, Kela, Uudenmaan TE- toimisto, Klubitalo Vantaa, Laurea, Nuoriso- ja aikuiskoulutus, Nuorisotutkimusseura. Hanke on osa nuorten työpajatoimintaa ja nuorisotakuun palveluita Vantaalla.

ESR-rahoitus Manner-Suomen rakennerahastosta, Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta. Nuorisopalvelut hallinnoi, yhteistyökumppaneina mm. Sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, Uudenmaan TE- toimisto, Klubitalo Vantaa, Laurea – ammattikorkeakoulu. Tutkimusosio yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa.

Vantaan nuorisopalveluiden iltapäiväkerho-toiminta kaudella 2016-2017

Kerhotoiminnan kohderyhmä on 9–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Toiminta järjestetään viikoittain ja edellyttää nuorilta sitoutumista säännölliseen toimintaan. Kerhot ovat maksuttomia, ainoastaan maksuton jäsenkortti vaaditaan. Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Vantaata. Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotilojen kävijöistä ovat yli 60 % monikulttuurisia lapsia ja nuoria. Vuonna 2015–2016 painotamme toimintaamme mm. monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen iltapäiväkerhotoiminnassa, myös hyvinvointi ja ympäristötoiminta näkyvät vahvasti toiminnassamme.

Nuorisotyö raiteilla - hanke 2015-2017

Nuorisotyö raiteilla - toiminta vastaa uuteen nuorisotyölliseen haasteeseen. Tarkoitus on mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti tehdä nuorisotyötä ja olla säännöllisessä vuorovaikutuksessa nuorten kanssa siellä missä nuortenkin ovat; raideliikenteessä ja radanvarren juna-asemilla ja asemien seuduilla, lentokentällä ja kauppakeskuksissa. Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa ja seuraavat ja kartoittavat nuorten liikkeitä, keräävät tietoa nuorten liikkumisen myötä syntyvistä ilmiöistä, ennalta ehkäisevät konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa, edistävät turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisäävät nuorten ja muiden kanssamatkustajien keskinäistä ymmärtämistä.

Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut, joka on nimennyt aluenuorisopäällikkö Pekka Mäkelän projektipäällikkönä koordinoimaan hankkeen toimintaa. Hankkeessa työskentelevät kokeneet ja erittäin ammattitaitoiset nuorisotyöntekijät Niina Koski ja Sauli Taipale. He hoitavat päätoimisesti raideliikennenuorisotyön suunnittelua, valmistelua, koordinointia ja toteutusta tässä toimintasuunnitelmassa dokumentoidulla tavalla.

Toiminnassa on yhteistyöryhmä, jossa on edustajat Espoon, Helsingin ja Vantaan nuorisopalveluista, Aseman Lapset ry:n edustajat, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisiyksiköiden edustajat, suojelupoliisi, liikenneviraston ja vartiointiliikkeen edustajat. Vantaan nuorisopalvelut, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen alueellisen nuorisotyön osasto ja Espoon nuorisopalvelut sekä Aseman Lapset ry osoittavat omalta osaltaan nuorisotyöresursseja hankkeen käyttöön toiminnan tarkemmassa suunnittelussa sovittavalla tavalla.

OKM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina - hanke 2016-2017

Hankkeen tavoitteena on verkkoympäristössä tapahtuvan toiminnan kehittäminen, joissa nuoret toimivat sisällöntuottajina yhdessä nuorisotyön ammattilaisten kanssa.

Hankkeen painopisteenä ovat nuorten verkkosivujen toteuttaminen nuorten medialukutaitoa edistäen, Nuortenelama.fi-palvelun ja Nuortenideat.fi-palvelun toteuttaminen. Näissä nuoret ovat mukana suunnittelijoina ja toteuttajina. Minecraft-ohjelman avulla nuoret osallistetaan kaupunki- ja palvelusuunnitteluun. Keskeistä on nuorten parissa toimivien kouluttajimen ja innostaminen.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyvät nuorten verkkosivut, Nuortenelama.fi-palvelu, Nuortenideat.fi-palvelu ja paikallinen sometapahtuma. Minecraft toimii tulkkina nuorten ja kaupunkisuunnittelun välillä vahvistaen nuorten osallisuutta. Nuorten parissa työskentelevillä on digitaalinen työote ja digitaalisuus on luonteva osa kasvatustyötä. Kohderyhmänä ovat 13-20-vuotiaat nuoret, tytöt ja pojat tasavertaisesti.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat laajasti Vantaan kaupungin omat tulosyksiköt, oppilaitokset, Vantaan seurakuntayhtymä, paikalliset järjestöt sekä valtakunnalliset järjestöt. Arviointia tehdään koko hankkeen ajan.

OKM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.