Vantaan sivistystoimen hankkeet ja projektit

Kansainväliset

Nuorisopalvelut

ERASMUS+ Youth in Action

EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorisotyöntekijöille. Youth in Action kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta. Nuorisohankkeeseen osallistuminen kasvattaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Erityisesti karttuvat sosiaaliset taidot ja monikulttuurinen osaaminen. Ylipäätän osallistuminen voi olla nuorelle koko elämän mullistava kokemus.

Ohjelmassa on osallistettu koko asuinalue. Hankkeen avulla halutaan herättää mielenkiinto kansainvälisen toiminnan ja ERASMUS+ -ohjelman mahdollisuuksiin eli hyvä idea on järjestää nuorisotilalla muille paikallisille nuorille, suomalaisten osallistujien vanhemmille, medialle ja sidosryhmille kansainvälinen ilta, jossa esitellään omaa kulttuuria ja tapaamisen tuotoksia.

Hankkeet, joille on myönnetty ulkopuolista rahoitusta

Nuorisopalveluiden hankkeet:

Pajatoiminnan kehittäminen

v. 2012-2013
v. 2013-2014
v. 2014-2015
v. 2015-2016
v. 2016-2017
v. 2017-2018

Etelä-Suomen AVI:n tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä.

Työpajatoiminta on nuorten tarpeesta kehitetty toimintamalli, jossa yksittäiset toimenpiteet muodostavat palvelukokonaisuuden. Tavoitteena on laadukas työpajatoiminta, jolla tuetaan ja ohjataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Vantaan nuorisopalvelut haluaa jatkossakin turvata heikossa asemassa olevien nuorten palveluja ja vähentää syrjäytymiskehitystä.Nuoren omista lähtökohdista sekä voimavaroista riippuen tarjolla on erilaisia palveluja, joissa työmuodot ja tukitoimet vaihtelevat nuoren tarpeiden mukaisesti. Koko nuorisopalveluiden työpajatoiminta lähtee siitä, että nuori on keskiössä ja hänelle löytyy sopiva palvelu.

Toiminnan kehittämiskohteina ovat nuoren oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, monikulttuurisuusosaamisen jatkokehittäminen, nuorten oppimaan oppimisen taitojen edistäminen ja opinnollistaminen, vertaistuen, ryhmätoiminnan sekä omaohjaajuuden kehittäminen nuorten työpajoilla, verkosto- ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen parempi hyödyntäminen.

Kipinä etsivä nuorisotyö Vantaalla

v. 2012–2013
v. 2013–2014
v. 2014–2015
v. 2015–2016
v. 2016-2017
v. 2017-2018

Hankkeen avulla on rakennettu toimintamallin perusteet, joissa etsivän työotteen, ohjauksen, tuen ja verkostoyhteistyön avulla autetaan niitä nuoria, jotka eivät ole päässeet eteenpäin jatkokoulutukseen ja jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

KIPINÄ etsivän työn toimintamalli on valmis, mutta sitä kehitetään edelleen toiminnassa arvioinnin ja kokemusten perusteella. Etsivän nuorisotyön rooli on vahvistunut.

Hankkeen lähestymistapana on omalta osaltaan toteuttaa Nuorisolain 27.1.2006/72 1§ periaatteita; tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuoren kasvu- ja elinolosuhteita. Toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa. Etelä-suomen AVI on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Vantaan nuorisopalveluiden lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta kaudella 2017-2018

Kerhotoiminnan kohderyhmä on 9–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Toiminta järjestetään viikoittain ja edellyttää nuorilta sitoutumista säännölliseen toimintaan. Kerhot ovat maksuttomia, ainoastaan maksuton jäsenkortti vaaditaan. Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Vantaata. Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotilojen kävijöistä ovat yli 60 % monikulttuurisia lapsia ja nuoria. Painotamme toimintaamme mm. monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen iltapäiväkerhotoiminnassa, myös hyvinvointi ja ympäristötoiminta näkyvät vahvasti toiminnassamme.

Etelä-Suomen AVI on myöntänyt toimintaan rahoitusta.

Nuorisotyö raiteilla - hanke 2015-2019

Nuorisotyö raiteilla - toiminta vastaa uuteen nuorisotyölliseen haasteeseen. Tarkoitus on mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti tehdä nuorisotyötä ja olla säännöllisessä vuorovaikutuksessa nuorten kanssa siellä missä nuortenkin ovat; raideliikenteessä ja radanvarren juna-asemilla ja asemien seuduilla, lentokentällä ja kauppakeskuksissa. Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa ja seuraavat ja kartoittavat nuorten liikkeitä, keräävät tietoa nuorten liikkumisen myötä syntyvistä ilmiöistä, ennalta ehkäisevät konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa, edistävät turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisäävät nuorten ja muiden kanssamatkustajien keskinäistä ymmärtämistä.

Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut, joka on nimennyt aluenuorisopäällikkö Pekka Mäkelän projektipäällikkönä koordinoimaan hankkeen toimintaa. Hankkeessa työskentelevät kokeneet ja erittäin ammattitaitoiset nuorisotyöntekijät Niina Koski ja Sauli Taipale. He hoitavat päätoimisesti raideliikennenuorisotyön suunnittelua, valmistelua, koordinointia ja toteutusta tässä toimintasuunnitelmassa dokumentoidulla tavalla.

Pääyhteistyökumppaneina toimivat Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, Helsingin Nuorisoasiainkeskus, Espoon kaupungin nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry, Liikennevirasto, VR, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitokset, Suojelupoliisi sekä Laurea-ammattikorkeakoulu. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä vastaava HSL, lentoliikennettä ja lentoasemaa hoitava Finavia, junaradalla ja asemille toimivia vartiointiliikkeet Avarn Oy ja Securitas Oy ja Nuorten Palvelu ry, Nuorisotutkimusseura ry sekä kunnossapitoyrityksiä mm. Rata- ja Talohuolto Oy.

Vantaan nuorisotyö, Helsingin nuorisotyö ja Espoon nuorisotyö sekä Aseman Lapset ry osoittavat omalta osaltaan nuorisotyöresursseja hankkeen käyttöön toiminnan tarkemmassa suunnittelussa sovittavalla tavalla.

OKM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Vaihe I (2015-2016)
Vaihe II (2016-2017)
Vaihe III (2017-2018)
Hankkeelle on myönnetty 2018-2019 valtionavustusta laajentamisvaiheeseen. Vuonna 2015 käynnistynyt Nuorisotyö raiteilla -toiminta laajenee nyt koko pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen.

Nuoret tulevaisuuden rakentajina -hanke 2017-2018

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja, tarjota vantaalaisille nuorille mahdollisuus ensimmäisiin työkokemuksiin nuorisotyön kautta, lisätä nuorten parissa työskentelevien tietoa tulevaisuuden työelämästä ja taitoa soveltaa sitä nuorisotyöhön sekä lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön nuorten työelämätaitojen kehittymistä tukevia työmuotoja. Hankkeessa keskitytään erityisesti tukemaan viestintä- ja sisällöntuotantotaitojen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Hankkeen 13-20-vuotiaisiin vantaalaisiin nuoriin kohdistuvat toimintamuodot ovat Nuorten toimitus sekä ensimmäisten työkokemusten tarjoaminen Work Pilots-palvelun kautta. Nuorten työelämätaitoja tuetaan myös esimerkiksi valmennuksen kautta. Hankkeessa toteutetaan somelähettiläät-kampanja, joka toteutuu lähes kokonaan sosiaalisen median palveluiden kautta. Somelähettiläät-kampanjan tuloksena nuoret saavat mahdollisuuden työskennellä nuorisopalveluiden somelähettiläinä. Tämän lisäksi hankkeen aikana toteutetaan myös muita kampanjoita hankkeen teemoihin liittyen. Hankkeessa nuorten parissa työskentelevien tietoa ja taitoa tuetaan tarjoamalla monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia ja perehdytyksiä teemoihin liittyen sekä tarjotaan mahdollisuutta toimia erilaisissa työryhmissä.Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat laajasti Vantaan kaupungin omat tulosyksiköt, oppilaitokset, Vantaan seurakuntayhtymä, paikalliset järjestöt sekä valtakunnalliset järjestöt. Uusia yhteistyökumppaneita hankitaan tarpeen mukaan. Arviointia tehdään koko hankkeen ajan.

Etelä Suomen AVI on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

MOODI -hanke 2018-2019

Moodi on Euroopan Sosiaalirahaston (toimintalinja 5, erityistavoite 10) tukema hanke. Toimintalinja 5:n tavoite on osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta, erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.
Moodi-hankkeen tarkoitus on hyödyntää Vantaalla jo olevia resursseja entistä tehokkaammin nuorten aikuisten (17-28 vuotiaiden) palveluissa, jotta nuori löytäisi paremmin tarvitsemansa tuen ja avun. Hanke pyrkii tiivistämään monialaista ammattilaisverkostoa sekä kehittämään kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä.

Tavoitteena on rakentaa monialainen yhteistyöryhmä, josta vaikeassa tilanteessa olevat nuoret ja heidän luottotyöntekijänsä saavat tukea. Tarkoitus on myös edistää luottotyöntekijämallin leviämistä ja monialaista työparityöskentelyä. Visiona hankkeessa on riittävän pitkäkestoinen, monialainen kuntoutuspolku psykososiaalisesti vaikeassa tilanteessa oleville nuorille aikuisille.

takasin ylös

Ajankohtaista

Instagram

Twitter