Vantaan sivistystoimen hankkeet ja projektit

Kansainväliset

Nuorisopalvelut

ERASMUS+ Youth in Action

EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorisotyöntekijöille. Youth in Action kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta. Nuorisohankkeeseen osallistuminen kasvattaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Erityisesti karttuvat sosiaaliset taidot ja monikulttuurinen osaaminen. Ylipäätän osallistuminen voi olla nuorelle koko elämän mullistava kokemus.

Ohjelmassa on osallistettu koko asuinalue. Hankkeen avulla halutaan herättää mielenkiinto kansainvälisen toiminnan ja ERASMUS+ -ohjelman mahdollisuuksiin eli hyvä idea on järjestää nuorisotilalla muille paikallisille nuorille, suomalaisten osallistujien vanhemmille, medialle ja sidosryhmille kansainvälinen ilta, jossa esitellään omaa kulttuuria ja tapaamisen tuotoksia.

Hankkeen nimi: Diversity in action (2017)

Hankkeet, joille on myönnetty ulkopuolista rahoitusta

Nuorisopalveluiden hankkeet:

Pajatoiminnan kehittäminen

v. 2012-2013
v. 2013-2014
v. 2014-2015
v. 2015-2016
v. 2016-2017
v. 2017-2018

Etelä-Suomen AVI:n tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä.

Työpajatoiminta on nuorten tarpeesta kehitetty toimintamalli, jossa yksittäiset toimenpiteet muodostavat palvelukokonaisuuden. Tavoitteena on laadukas työpajatoiminta, jolla tuetaan ja ohjataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Vantaan nuorisopalvelut haluaa jatkossakin turvata heikossa asemassa olevien nuorten palveluja ja vähentää syrjäytymiskehitystä.Nuoren omista lähtökohdista sekä voimavaroista riippuen tarjolla on erilaisia palveluja, joissa työmuodot ja tukitoimet vaihtelevat nuoren tarpeiden mukaisesti. Koko nuorisopalveluiden työpajatoiminta lähtee siitä, että nuori on keskiössä ja hänelle löytyy sopiva palvelu.

Toiminnan kehittämiskohteina ovat nuoren oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, monikulttuurisuusosaamisen jatkokehittäminen, nuorten oppimaan oppimisen taitojen edistäminen ja opinnollistaminen, vertaistuen, ryhmätoiminnan sekä omaohjaajuuden kehittäminen nuorten työpajoilla, verkosto- ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen parempi hyödyntäminen.

Kipinä etsivä nuorisotyö Vantaalla

v. 2012–2013
v. 2013–2014
v. 2014–2015
v. 2015–2016
v. 2016-2017
v. 2017-2018

Hankkeen avulla on rakennettu toimintamallin perusteet, joissa etsivän työotteen, ohjauksen, tuen ja verkostoyhteistyön avulla autetaan niitä nuoria, jotka eivät ole päässeet eteenpäin jatkokoulutukseen ja jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

KIPINÄ etsivän työn toimintamalli on valmis, mutta sitä kehitetään edelleen toiminnassa arvioinnin ja kokemusten perusteella. Etsivän nuorisotyön rooli on vahvistunut.

Hankkeen lähestymistapana on omalta osaltaan toteuttaa Nuorisolain 27.1.2006/72 1§ periaatteita; tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuoren kasvu- ja elinolosuhteita. Toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa. Etelä-suomen AVI on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Palvelu olen minä! -tehostetun tuen toimintamalli 2015–2017

Tavoitteena nostaa psykososiaalisesti heikoimmassa asemassa olevien nuorten toimintakykyä tavoitteellisesti nuoren omat lähtökohdat huomioiden, kiinnittää nuori olemassa oleviin palveluihin, hyödyntäen nuoresta itsestään löytyviä voimavaroja oman elämänsä rakentajana osallisuuden avulla. Kehittää palveluverkoston toimintaa verkostoyhteistyönä, selkeyttää palvelurakennetta, lisätä tietoisuutta nuorten psykososiaalisista palveluista, tiivistää alalla toimivien yhteistyötä.

Nuorisopalvelut monialaisessa verkostoyhteistyössä yhteistyökumppaneina mm. Soster, Kela, Uudenmaan TE- toimisto, Klubitalo Vantaa, Laurea, Nuoriso- ja aikuiskoulutus, Nuorisotutkimusseura. Hanke on osa nuorten työpajatoimintaa ja nuorisotakuun palveluita Vantaalla.

ESR-rahoitus Manner-Suomen rakennerahastosta, Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta. Nuorisopalvelut hallinnoi, yhteistyökumppaneina mm. Sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, Uudenmaan TE- toimisto, Klubitalo Vantaa, Laurea – ammattikorkeakoulu. Tutkimusosio yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa.

Vantaan nuorisopalveluiden lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta kaudella 2017-2018

Kerhotoiminnan kohderyhmä on 9–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Toiminta järjestetään viikoittain ja edellyttää nuorilta sitoutumista säännölliseen toimintaan. Kerhot ovat maksuttomia, ainoastaan maksuton jäsenkortti vaaditaan. Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Vantaata. Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotilojen kävijöistä ovat yli 60 % monikulttuurisia lapsia ja nuoria. Painotamme toimintaamme mm. monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen iltapäiväkerhotoiminnassa, myös hyvinvointi ja ympäristötoiminta näkyvät vahvasti toiminnassamme.

Etelä-Suomen AVI on myöntänyt toimintaan rahoitusta.

Nuorisotyö raiteilla - hanke 2015-2018

Nuorisotyö raiteilla - toiminta vastaa uuteen nuorisotyölliseen haasteeseen. Tarkoitus on mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti tehdä nuorisotyötä ja olla säännöllisessä vuorovaikutuksessa nuorten kanssa siellä missä nuortenkin ovat; raideliikenteessä ja radanvarren juna-asemilla ja asemien seuduilla, lentokentällä ja kauppakeskuksissa. Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa ja seuraavat ja kartoittavat nuorten liikkeitä, keräävät tietoa nuorten liikkumisen myötä syntyvistä ilmiöistä, ennalta ehkäisevät konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa, edistävät turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisäävät nuorten ja muiden kanssamatkustajien keskinäistä ymmärtämistä.

Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut, joka on nimennyt aluenuorisopäällikkö Pekka Mäkelän projektipäällikkönä koordinoimaan hankkeen toimintaa. Hankkeessa työskentelevät kokeneet ja erittäin ammattitaitoiset nuorisotyöntekijät Niina Koski ja Sauli Taipale. He hoitavat päätoimisesti raideliikennenuorisotyön suunnittelua, valmistelua, koordinointia ja toteutusta tässä toimintasuunnitelmassa dokumentoidulla tavalla.

Pääyhteistyökumppaneina toimivat Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, Helsingin Nuorisoasiainkeskus, Espoon kaupungin nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry, Liikennevirasto, VR, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitokset, Suojelupoliisi sekä Laurea-ammattikorkeakoulu. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä vastaava HSL, lentoliikennettä ja lentoasemaa hoitava Finavia, junaradalla ja asemille toimivia vartiointiliikkeet Avarn Oy ja Securitas Oy ja Nuorten Palvelu ry, Nuorisotutkimusseura ry sekä kunnossapitoyrityksiä mm. Rata- ja Talohuolto Oy.

Vantaan nuorisotyö, Helsingin nuorisotyö ja Espoon nuorisotyö sekä Aseman Lapset ry osoittavat omalta osaltaan nuorisotyöresursseja hankkeen käyttöön toiminnan tarkemmassa suunnittelussa sovittavalla tavalla.

OKM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Vaihe I (2015-2016)
Vaihe II (2016-2017)
Vaihe III (2017-2018)

Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina - hanke 2016-2017

Hankkeen tavoitteena on verkkoympäristössä tapahtuvan toiminnan kehittäminen, joissa nuoret toimivat sisällöntuottajina yhdessä nuorisotyön ammattilaisten kanssa.

Hankkeen painopisteenä ovat nuorten verkkosivujen toteuttaminen nuorten medialukutaitoa edistäen, Nuortenelama.fi-palvelun ja Nuortenideat.fi-palvelun toteuttaminen. Näissä nuoret ovat mukana suunnittelijoina ja toteuttajina. Minecraft-ohjelman avulla nuoret osallistetaan kaupunki- ja palvelusuunnitteluun. Keskeistä on nuorten parissa toimivien kouluttajimen ja innostaminen.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyvät nuorten verkkosivut, Nuortenelama.fi-palvelu, Nuortenideat.fi-palvelu ja paikallinen sometapahtuma. Minecraft toimii tulkkina nuorten ja kaupunkisuunnittelun välillä vahvistaen nuorten osallisuutta. Nuorten parissa työskentelevillä on digitaalinen työote ja digitaalisuus on luonteva osa kasvatustyötä. Kohderyhmänä ovat 13-20-vuotiaat nuoret, tytöt ja pojat tasavertaisesti.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat laajasti Vantaan kaupungin omat tulosyksiköt, oppilaitokset, Vantaan seurakuntayhtymä, paikalliset järjestöt sekä valtakunnalliset järjestöt. Arviointia tehdään koko hankkeen ajan.

OKM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Nuoret tulevaisuuden rakentajina -hanke 2017-2018

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tukemalla nuorten tietojen ja taitojen (moniluku-, mediakasvatus-, digitaalisuus, teknologia- ja työelämätaidot) oppimista erilaisten nuorisotyöllisten menetelmien avulla. Hankkeen kasvatuksellisena tavoitteena on edistää avarakatseisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa siten, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Hankkeessa tullaan panostamaan erityisesti esimerkiksi maahanmuuttajanuoriin ja tukemaan heidän työelämätaitojaan. Hankkeessa halutaan vahvistaa nuorten digitaalisia taitoja ja teknologiakasvatusta.

Hankkeen konkreettisena tuloksena Vantaalle perustetaan nuorten toimitus, joka tuottaa materiaalia muun muassa nuorten internetsivuille, sosiaaliseen mediaan ja paikalliseen mediaan nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteita noudattaen.Kohderyhmänä ovat 13-20-vuotiaat nuoret, tytöt ja pojat tasavertaisesti.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat laajasti Vantaan kaupungin omat tulosyksiköt, oppilaitokset, Vantaan seurakuntayhtymä, paikalliset järjestöt sekä valtakunnalliset järjestöt. Uusia yhteistyökumppanaita hankitaan tarpeen mukaan. Arviointia tehdään koko hankkeen ajan.

Etelä-Suomen AVI on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

takasin ylös

Ajankohtaista

Instagram

Twitter