Vantaan sosiaali- ja terveystoimen hankkeet ja projektit 2016

Toimialan yhteiset hankkeet

PSOP-Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoprojekti

Projektin tavoitteena on sähköistää palvelusetelien hallinta ja kuntalaisten palvelusetelien käyttö, sekä tarjota asiakkaille ajantasainen tieto tarjolla olevista palveluista valinnan helpottamiseksi. Määrärahavaraus on Vantaan kaupungin tietohallinnossa.

6Aika: Eka vapaa aika

Eka vapaa aika on Vantaan, Helsingin ja Espoon yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa kuntien odotusaikatietojen raportointia niin, että tiedot ovat hyödynnettävissä avoimena datana. Keväällä 2015 toteutettiin esiselvitys, jonka pohjalta pilottikohteeksi päätettiin suun terveydenhuolto.

Perhepalvelut

Kuraattorit SOME:ssa

Koulun sosiaalityön yksikkö ja Facebook-työtä toteuttanut kuraattoriryhmä ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa SOMESSA -hankkeessa. SOMESSA-hankkeen tavoitteena on laajentaa kuraattoreiden työskentelyä lasten ja nuorten suosimiin verkkomedioihin ja olla oppilaiden tavoitettavissa älypuhelimien sovellusten kautta. Hankkeen aikana mallinnetaan kuraattoreiden ammatillista työtä verkkopohjaisissa toimintaympäristöissä ja arvioidaan työn onnistumista yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Hankkeella on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus.

Avun avaimet

Hanke kehittää radikaalisti erilaista henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa tuen järjestämisen toimintamallia erityisen haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kanssa oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumiseksi. Avain kansalaisuuteen: osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea henkilökohtaisen budjetointimallin avulla nuorena perheen perustaneille aikuisille sekä aikuistuville lastensuojelun nuorille. Rahoitusta haetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

Pitkäaikaisasunnottomuuden jatkohanke AUNE

Pitkäaikaisasunnottomuuden jatkohanke AUNE pohjautuu Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjel-maan. Asunto ensin -toimintamallin käyttöönottoa jatketaan ja hankkeessa kehitetään esim. kotiin vietä-vää tukea. Lisäksi hankkeessa vaikutetaan asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseen eri keinoin. Rahoitusta haetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

Game on

Game on on osahanke valtakunnallisessa Pro Sos -hankkeessa. Pro Sos - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke kohdistuu heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien kansalaisten sosiaalisen osallisuuden tukemiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten muodostaman valtakunnallisen verkoston kautta. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 110 kuntaa eri puolilta Suomea. Osaamiskeskukset tukevat kuntapiloteissa yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävää kehittämistyötä. Rahoitusta haetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

Talous- ja hallintopalvelut

APOTTI

APOTTI-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Apotti on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Vantaa, Helsinki, Kirkkonummi ja Kauniainen, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen. Hankkeen määrärahavaraus on Vantaan kaupungin tietohallinnossa.

SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics)

SILVER on esikaupallisen hankinnan hanke, jossa ostetaan teknologian kehittämistä vanhusten kotona asumisen tukemiseen. Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää ja lisätä esikaupallisten hankintojen osaamista hankkeeseen osallistuvissa maissa. Suomesta mukana ovat Vantaa ja Oulu, muita osallistuvia maita ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska. Vantaalla hanke toteutetaan yhdessä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa. Hankkeella on Tekesin rahoitus.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Palvelutalojen joustava resursointi ja hoidon laadun mittaaminen

Hanke on osa valtiovarainministeriön kuntakokeilu-hanketta. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden palvelutarpeista lähtevä resursointimalli, joka antaa mahdollisuuden joustaa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Tämän toteuttamiseksi kotihoidossa siirrytään kotihoidon kentän ja palvelutalojen integroituun johtamismalliin. Tulossa oleva kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa henkilöstöä käyttämisen kysynnän mukaisesti. Valtiovarainministeriön kuntakokeilurahoitus.

Mobiilisovellus (kotihoito ja perhepäivähoito)

Mobiilisovellus on perhepäivähoidon ja kotihoidon käyttöön tuleva toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää mobiiliavainratkaisun. Sen tavoitteena on kehittää kuntalaisten saamaa palvelua ja lisätä tuottavuutta parantamalla asiakashallintaa, automatisoimalla kirjauksia sekä tehostamalla työvuoronsuunnittelua. Määrärahavaraus on Vantaan kaupungin tietohallinnossa.

Hyvä työ

Hankkeessa työllistetään pitkäaikaistyöttömiä Vantaan kaupungin vanhusten avopalvelujen osoittamiin työtehtäviin. Työttömät saavat mahdollisuuden tutustua alaan, mikä mahdollisesti selkiyttää heidän ura-suunnitelmiansa ja sitä kautta työllistymistä. Tavoitteena on myös luoda uusi palvelu-/toimintamalli, jonka avulla kehitetään työllisyyspalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen kumppanuutta. Hankkeella ei ole ulkopuolista rahoitusta.

Pieni Piiri

Hankkeen tavoitteena on kehittää vammaispalvelun tukiasumiseen toimintamalli, jossa osa ohjaajan käynneistä toteutetaan virtuaalisesti sekä selvitetään muita virtuaalisen käytön mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseksi. Hanke toteutetaan Pieni Piiri -järjestelmän pilotointina vammaispalvelun tukiasumisessa ja työvalmennuksessa. Hanke rahoitetaan kehitysvammahuollon käyttöön kohdennetuilla perintövaroilla.

Tilapäisen perhehoidon kehittämisprojekti

Projektin tavoitteena on lisätä tilapäisten perhehoitajien määrää nykyisestä. Lisäksi projektissa on tavoit-teena kehittää ryhmäperhehoitoa, jossa yksi hoitaja vastaa 2−4 kehitysvammaisen tai autistisen lapsen tai nuoren tilapäisestä hoidon järjestämisestä omassa kodissaan tai hoitoon varatuissa kodinomaisissa tiloissa. Projektilla on valtiovarainministeriön kuntakokeilurahoitus.

Liukumäki kotiin

Projekti on osa valtiovarainministeriön kuntakokeilua. Asumispalveluja koskevien kokeilujen tarkoituksena on edistää vanhusten asumispalvelujen uusien toimintamallien luomista ja toteuttamista. Projektissa pyritään kehittämään uudenlainen toimintamalli, joka ohjaa, kuntouttaa ja valmentaa alle 70-vuotiaita vantaalaisia pitkäaikaishoidon asiakkaita omaan kotiin. Projektin aikana perustetaan arviointi- ja kuntoutusyksiköitä, kehitetään arvioivaa ja valmentavaa työotetta ja suunnitellaan toimintamalli ympärivuorokautisista hoitolaitoksista kotiin.