Lapsia puron varressa kaarnalaivaa uittamassa

Hyvinvointityö

Vantaa edistää kaikenikäisten ja -taustaisten kaupunkilaisten hyvinvointia monin tavoin, mm. panostamalla palveluiden monikanavaisuuteen. Hyvinvointityötä tehdään aktiivisessa yhteistyössä seurakuntien, järjestöjen ja muiden kumppanien kanssa. Kuntien hyvinvointityö perustuu kuntalain lisäksi terveydenhuoltolain 12 pykälään.

Hyvinvointiryhmä

Vantaan kaupungin hyvinvointiryhmä (HYRY) on ylisektorinen asukkaiden hyvinvointia edistävä työryhmä, jonka tehtävänä on tukea toimialojen omaa ja yhteistä työtä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Lisäksi hyvinvointiryhmä johtaa hyvinvointiraportointia ja toimii ohjausryhmänä hyvinvointisuunnitelmien ja -ohjelmien sekä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) toteutukselle Vantaalla.

HYRYn puheenjohtajisto koostuu apulaiskaupunginjohtajista, joiden välillä puheenjohtajuus kiertää. HYRYn puheenjohtajana kaudella 2017-2018 toimii asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö. HYRYn pysyvä sihteeri on Tia Ristimäki. Heidän lisäkseen HYRYn jäseninä ovat 1–3 tulosaluejohtajaa toimialaa kohden, puheenjohtajan mukaan vaihtuva sihteeri ja viestintäpäällikkö.

Hyvinvointitieto

Vantaalla on pitkät perinteet hyvinvointiraportoinnissa. Kuntalaisten hyvinvointia kuvaavia hyvinvointikertomuksia tai -katsauksia on tehty vuosittain vuodesta 2002 lähtien. Hyvinvointiraportti tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa. Se on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Hyvinvointikertomukseen kootaan tietoa asukkaista ja heidän hyvinvoinnista sekä niissä tapahtuneista muutoksista.

Terveydenhuoltolain (1326/2010, § 12) mukaisesti Vantaalla tehdään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus ja välivuosina suppeampi hyvinvointikatsaus. Hyvinvointiraportointia ohjaa Vantaan hyvinvointiryhmä ja sen koonnista vastaa hyvinvointiraportoinnin työryhmä yhteistyössä toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää kouluterveyskyselystä.

Kaaviokuva Vantaan hyvinvointityöstä

Hyvinvointiohjelmatyö

Vantaalla ollaan uudistamassa hyvinvointiohjelmatyötä. Erilliset hyvinvointisuunnitelmat ja -ohjelmat yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, Vantaan hyvinvointiohjelmaksi. Uusi hyvinvointiohjelma on kaupunkitasoinen, kaikkien toimintaa ohjaava strategiatason ohjelma, jonka kesto on strategiakauden mittainen. Ohjelma sisältää asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Hyvinvointiohjelmaan sisällytettävät ohjelmat ja suunnitelmat:

  • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
  • aikuisväestön hyvinvointiohjelma
  • ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma
  • vammaispoliittinen ohjelma
  • monikulttuurisuusohjelma
  • turvallisuussuunnitelma

Terve Kunta -verkosto

Vantaan kaupunki on Terve Kunta -verkoston jäsen. Verkoston tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteen toteuttamiseksi verkosto kehittää ja arvioi verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita, johtamista ja toimintamuotoja. Se myös tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista kuntien ja seutukuntien välillä ja valtakunnallisesti. Terve Kunta -verkoston toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Terve Kunta -verkosto järjestää vuosittain Terve Kunta -päivät, joiden tavoitteena on tehdä näkyväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja niiden toteutumista sekä tukea ammatillista osaamista. Terve Kunta -verkosto kuuluu eurooppalaiseen WHO:n Healthy Cities -verkostoon ja toteuttaa sen ohjelman tavoitteita. Terve Kunta -verkosto toimii yhteistyössä myös Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n kanssa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter