Valtuustokauden strategia

Yleisnäkymä Tikkurilasta

Vantaan kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain neljäksi vuodeksi. Valtuustokauden strategiassa määritellään kaupungin visio, arvot ja strategiset painopistealueet.

Vantaan visio

Visio ilmaisee tulevaisuuden tahtotilan vuonna 2025:
Vakavarainen Vantaa on kansainvälinen kestävän kasvun keskus, jossa kaupunkia ja palvelujen laatua kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Vantaa on asukkaille turvallinen kotikaupunki, yrityksille Suomen paras kumppani ja työntekijöille maan parhaiten johdettu kaupunki.

Vantaan arvot

Vantaan kaupungin toiminnassa korostetaan läpinäkyvyyttä. Kaupungin arvot ovat yhteinen käsitys siitä, mikä meille on tärkeää ja arvokasta. Ne ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja koko organisaation toimintaa. Kaupunki on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Toimialoilla voi lisäksi olla oman toimintansa kannalta määriteltyjä eettisiä periaatteita.

Innovatiivisuus

Innovatiivisuus on kykyä tuottaa Vantaalle uusia hyödyllisiä muutoksia ja toimia suunnannäyttäjänä sekä rohkeutta etsiä uusia entistä parempia tapoja järjestää palveluja kuntalaisen hyväksi.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on hyvien elinmahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Ratkaisuissa ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökulmat ja oikeudenmukaisuus sekä pidetään talous tasapainossa.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on osallisuutta ja aktiivisuutta sekä vastuullisuutta yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vantaalainen yhteisöllisyys on yhteishengen luomista sekä kumppanuutta yritysten ja kuntalaisten kanssa.

Strategian painopistealueet

Vantaan kaupungin strategian painopistealueet ovat:

  • kaupungin talous tasapainossa,
  • kaupunkirakenne eheytyy,
  • kaupungin elinvoima vahvistuu,
  • palvelut uudistuvat ja
  • muutosta toteutetaan johtamisen kautta.

Strategian keskeisen sisällön muodostavat valtuustokauden strategiset päämäärät niille asetettuine mittareineen. Mittareille asetetaan lähtö- ja tavoitetasot. Strategian toteuttamisen välineenä ovat eri organisaatiotasoilla tavoite- / tuloskortit, jotka ovat osa kaupungin johtamisjärjestelmää.

Ajankohtaista

Twitter