Työpaikkakasvu on keskittynyt Vantaan keskiosiin viimeisten 10 vuoden aikana

Vantaalla oli 107 330 työpaikkaa vuoden 2014 lopussa ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus oli 107,5 prosenttia. Vuoden 2014 aikana työpaikat lisääntyivät Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa, muilla suuralueilla ne vähenivät.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana työpaikkakasvu on keskittynyt kaupungin keskiosiin, Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueille. Aviapoliksen osuus kasvusta on ollut 75 prosenttia ja Aviapoliksen ja Tikkurilan yhteenlaskettu osuus peräti yli 90 prosenttia.

Vantaalaisen 15–64-vuotiaan työvoiman määrä on vuosina 2006–2014 kasvanut vain Aviapoliksen ja Kivistön suuralueilla, muilla se on vähentynyt. Työpaikkoja sen sijaan oli kaikilla suuralueilla enemmän 2014 kuin vuonna 2005. Vain Aviapoliksessa ja Tikkurilassa työpaikkoja oli enemmän kuin alueella asuvaa työvoimaa. Heikoin tilanne oli Korsossa, jossa työpaikkoja oli tarjolla vain joka neljännelle työikäiselle.

Vaikka Vantaalla työssäkäyvien koulutustaso onkin vuosi vuodelta kohonnut, on se kuitenkin vielä selvästi alempi kuin Espoossa ja Helsingissä. Lue lisää tilastokatsauksesta 1/2017.

Vantaalaiset miehet ansaitsivat naisia enemmän kaikilla toimialoilla

Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot olivat 45 350 euroa vuonna 2014. Naisilla tulot olivat yli 10 000 euroa pienemmät, 34 620 euroa. Naisten euro oli siis vain runsas 76 senttiä. Työllisten tulot vaihtelivat henkilön toimialan mukaan. Miehillä keskimäärin korkeimmat vuositulot oli rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja naisilla sähkö-, kaasu- ja jäähdytystoiminnan toimialalla työskentelevillä.

Keskitulojen kehitys vuosien 2012–2014 aikana on ollut varsin erilainen. Eniten keskitulot kasvoivat vantaalaisilla miehillä jo ennestään hyvätuloisilla rahoitus- ja vakuutustoiminnan miehillä (11 %). Naisista ylivoimaisesti paras keskitulojen kasvu oli vesi-, viemäri-, jätevesi- ja jätehuollon toimialalla työskentelevillä, peräti 27 prosenttia. Kiinteistöalalla työskenneillä miehillä keskitulot alenivat samana ajanjaksona 13 prosentilla ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla työskenneillä naisilla tulojen lisäys jäi alle neljään prosenttiin.

Kaikilla toimialoilla miehet ansaitsivat naisia enemmän. Lähimpänä naisten ja miesten tulot olivat toisiaan vesi-, viemäri-, jätevesi- ja jätehuollon toimialalla, jolla naisen euroa oli 99 senttiä. Kauimpana keskitulot olivat toisistaan rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialalla, mutta myös kaupan, muun palvelutoiminnan sekä tieteellisen, ammatillisen ja teknisen toiminnan toimialoilla ero sukupuolten välillä oli varsin suuri. Lue lisää tilastokatsauksesta 23/2016.

Tietoa Vantaan työpaikoista ja työssäkäynnistä

Työllisten osuus muuttaneista keskimäärin 61 prosenttia viimeisten 10 vuoden aikana

Vantaalle vuonna 2014 muuttaneista työvoimaan kuuluneista 83 prosenttia oli työllisiä ja 17 prosenttia työttömiä. Ulkomailta Vantaalle muuttaneista työvoimaan kuuluneista oli suurempi osa työttömänä kuin kotimaasta muuttaneissa. Viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana työllisten osuus kaikista kaupunkiin tulijoista on ollut keskimäärin 61 prosenttia.

Työllisten tulomuuttajien ikärakenne on pysynyt vuodesta toiseen kutakuinkin samana: useampi kuin kaksi kolmesta on ollut alle 35-vuotias. Poismuuttaneissa sen sijaan yli 35-vuotaiden osuus on ollut kasvussa. Vuosina 2005–2014 yli kaksi kolmannesta 15–64-vuotiaiden maassamuuton muuttovoitosta on kertynyt korkeasti koulutetuista.

Muuttovoittoa tulee lähes yksinomaan yksityisellä sektorilla työskentelevistä. Vuonna 2014 eniten muuttovoittoa tuli hallinto- ja tukipalvelutoiminnan ja toisaalta rakentamisen toimialalla työskentelevistä. Sekä Vantaalle että Vantaalta pois muuttaneissa oli eniten keskituloisia, 32–42 000 euroa vuodessa ansaitsevia. Vantaalta muutti pois hieman parempituloisia kuin mitä kaupunki sai muista kunnista tulleista. Pääosa Vantaan saamasta kotimaan muuttovoitosta tuli Helsingistä, kun taas suurimmat muuttotappiot kärsittiin KUUMA-kunnille. Kaikesta huolimatta Vantaan saama kunnallisverojen kokonaistulokertymä muuttovuonna oli Vantaan kannalta 16 miljoonaa euroa voitollinen. Lue lisää tilastokatsauksesta 22/2016.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter