Kaivokselan yleiskaavan muutos (YK0045)

Mitä suunnitellaan?

Yleiskaavaa suunnitellaan muutettavaksi Kaivokselan itäosissa siten, että nykyinen työpaikka-alue voisi muuntua osin asuinalueeksi. Aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkimaisena alueena, joka tukeutuu Myyrmäen keskustaan, uuteen poikittaiseen runkolinjaan sekä Vantaanjoen virkistysalueisiin. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Suunnittelun eteneminen

Yleiskaava tuli vireille kesäkuussa 2015. Yleiskaavaluonnos oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 21.11.2016 ja kaupunginhallituksen käsittelyssä 12.12.2016. Luonnosta tarkennetaan saatavien mielipiteiden, lausuntojen ja lisäselvitysten perusteella yleiskaavaehdotukseksi.

Yleiskaavaluonnos

Yleiskaavaluonnoksessa esitetään nykyisen työpaikka-alueen muuttamista pääosin asuinvaltaiseksi alueeksi, ja Vantaanlaaksontien kääntämistä Hämeenlinnanväylän varteen Vetotien ja Vanhan Nurmijärventien väliseltä osuudelta. Uusi asuinalue tukeutuu joukkoliikenteen runkolinjaan 560 ja muodostaa yhdessä Helsingin Kuninkaantammen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, joka rakentuu reunustamaan Vantaanjokilaakson länsireunaa. Yleiskaava mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen noin 5000 uudelle asukkaalle. Kaivokselan liittymän lounaiskulma on osoitettu kaupallisten palveluiden alueeksi, mikä mahdollistaa nykyisten toimintojen kehittämisen. Luonnosvaiheessa yleiskaavassa on osoitettu kaksi vaihtoehtoista reittiä runkolinjalle, joka voidaan toteuttaa pikaraitiotienä.

Miten voin vaikuttaa?

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavaluonnoksen nähtäville 4.1. – 2.2.2017 väliseksi ajaksi. Luonnoksen ollessa nähtävillä osallisilla on mahdollisuus kertoa siitä mielipiteensä.

Ajankohtaista

Twitter