Skolskjuts

Det är skäl att med barnet bekanta sig med skolvägen och eventuella trafikfarliga ställen redan i god tid innan skolstarten. En reflex är en fördelaktig försäkring. Om eleven använder cykel till sin skolväg bör den vara i skick. Också lampa och cykelhjälm hör till cyklistens utrustning.

En skolelev har rätt till avgiftsfri skolskjuts eller ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande till skolan om skolvägens längd överskrider de kilometergränser som stadgas om i lagen om grundläggande utbildning eller i Vanda stads skolskjutsprinciper. Rätt till skolskjuts kan även uppstå om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig eller eleven inte klarar av den av hälsomässiga skäl.

Skolskjuts beviljas till den närskola kommunen anvisar barnet. En elev har dock rätt till avgiftsfri skolskjuts med kollektivtrafik till en annan skola i Vanda än närskolan i det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola och grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till både elevens närskola och den andra skolan uppfylls.

Då staden beviljar en elev skolskjuts betyder det i praktiken att staden ger eleven ett skolresekort som är giltigt i närtrafikens fortskaffningsmedel, dvs. bussar och tåg, må–fre kl. 4.30–18.00. Eleven ansvarar för resekortet under läsåret.
Vårdnadshavare som själva skjutsar sitt barn till skolan kan av motiverade skäl på basen av ansökan i efterskott erhålla ett ledsagningsunderstöd. Understödets storlek motsvarar skolbiljettens pris.

Taxiskjuts ordas endast i undantagsfall och förutsätter ett läkar-, psykolog- eller annan sakkunnigs utlåtande för den tid eleven är oförmögen att använda kollektivtrafik. I åk 1 får eleven även taxiskjuts om eleven skulle vara tvungen att byta kollektivfärdmedel under skolresan. Taxiskjuts beviljas endast för den dagliga tidpunkt då skolan börjar och slutar.

Ansökan om skolskjuts görs på en blankett som fås från skolan eller på adressen www.vanda.fi/svenska under sökorden e-tjänster/skolgång och utbildning/ansökan om beviljande av skolskjuts för elever i den grundläggande utbildningen. Ansök om skolskjuts på nytt då barnet övergår från förskoleundervisning till åk 1, från åk 6 till åk 7, vid flyttning eller skolbyte. Ansökan ska lämnas in senast 30.4.2018 för åk 1-6 och 31.3.2018 för åk 7-9. Skolresebesluten för läsår 2018-19 postas under sommaren.

Principer för skolskjuts

1. Eleven är berättigad till skolskjuts om resans längd från hemmet till närskolan är längre än 5 km. Skolvägens längd mäts från barnets hem till skolfastighetens ingång längs den kortaste ändamålsenliga gångvägen.

2. Hur svår, ansträngande och farlig vägen är bedöms på bildningsverket. Skolvägen betraktas inte som farlig, om det finns en särskild lättrafikled eller en bred vägren, trafikljus eller markerad skyddsväg, 50 km/h hastighetsbegränsning och god uppsikt på alla ställen.

3. För att skolskjuts av hälsomässiga skäl ska beviljas förutsätts ett läkarutlåtande, som bör bifogas till ansökan om skolskjuts.

Nyheter

Twitter