Taloudelliset tuet

Taloudellista neuvontaa saa seniorineuvonnasta

Ikäihmisiä auttavat sosiaalityöntekijät työskentelevät seniorineuvonnassa. Seniorineuvontaan voi ottaa yhteyttä erilaisissa elämän kriiseissä, taloudellisissa vaikeuksissa tai halutessaan tietoa tarjolla olevista palveluista.

Seniorineuvonta p. 09 8392 4202 arkisin 8.15–16.00

Katriinan sairaalan osastojen potilaiden sosiaalityö, p. 09 839 33218 tai p. 09 839 33236

Terveydenhuollon maksukatto

Kun terveyspalveluiden asiakasmaksuista kertyy maksettavaksi kalenterivuoden aikana yhteensä 691 euroa, saa tämän niin kutsutun maksukaton ylittymisen tunnukseksi vapaakortin. Vapaakortilla palvelut ovat kalenterivuoden loppuun saakka pääsääntöisesti maksuttomia.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on säilytettävä. Ne tulee esittää pyydettäessä vapaakorttia haettaessa. Vapaakortin antaa se sosiaali- tai terveyspalveluiden yksikkö, jossa maksukatto tulee täyteen.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

  • terveyskeskusmaksut
  • poliklinikkamaksu
  • päiväkirurgisen hoidon maksu
  • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
  • osavuorokautisen laitoshoidon maksu (esim. päiväsairaalamaksu)
  • yksilökohtaisen fysioterapian maksu tai fysioterapia sarjahoitona
  • kotona annetun erikoissairaanhoidon maksu

Maksukattoon ei lasketa mukaan esimerkiksi maksuja lyhytaikaisesta hoidosta asumispalveluyksikössä (ryhmäkodissa), lääkärintodistuksista, sairaankuljetuksesta, hammashoidosta, erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten (esim. röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvaus) maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja. Samoin maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, eivät kerrytä maksukattoa.

Vapaakorttia voi hakea maksukaton täyttymisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun. Lisätietoja maksukatosta saa kaupungin terveysasemilta.

Asumisen tuet

Eläkkeellä olevien asumistukea voivat hakea Kansaneläkelaitokselta pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Eläkkeensaajien asumistukea ei voi saada samanaikaisesti yleisen asumistuen kanssa. Hakija maksaa aina itse asumismenoistaan omavastuuosuuden. Lisätietoja Kelan Vantaan toimistoista sekä osoitteesta kela.fi.

Matkakulujen korvaaminen

Sairausvakuutuslain mukaan Kansaneläkelaitos korvaa sairauden hoidosta tai Kelan kuntoutuksesta aiheutuneita matkakuluja. Lisätietoa Vantaan Kelan toimistoista sekä osoitteesta kela.fi.

Hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tukea haetaan Kelasta, osoitteesta kela.fi.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi hoitaa, ja kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan. Tarvittaessa velallisia ohjataan hakemaan muuta oikeudellista apua.

Sosiaalista luottoa voi saada pienituloinen ja vähävarainen vantaalainen, jolla ei ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esimerkiksi sosiaalisista syistä. Sitä voidaan myöntää myös henkilölle, jolla ei ole perus-teita saada avustusta tai muuta rahoitusta tai mahdollisuutta selviytyä ny-kyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista.

Toimeentulotuki

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka ei omalla työllään, muiden huolenpidolla tai muulla tavoin saa tarpeenmukaista toimeentuloa.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi turvaksi, kun muita tuloja tai varoja ei ole tai ne ovat vähäiset. Toimeentulotukea määriteltäessä otetaan huomioon asumismenot ja ravinto- ja käyttömenot sekä perheen erityisistä olosuhteista johtuvat muut välttämättömät menot. Ravinto- ja käyttömenojen tuen suuruus riippuu mm. perheen koosta ja lasten iästä.

Toimeentulotuen perusosaan ja päätöksiin liittyvissä asioissa saa neuvontaa keskitetyn puhelinpalvelun numerosta 09 839 21119 joka arkipäivä klo 8.15–16. Yleisluontoisia kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen info.toimeentulotuki(at)vantaa.fi. Päätöstietoja ei anneta sähköpostitse tietoturvasyistä.

Harkinnanvarainen toimeentulotuki arvioidaan asiakas- ja tilannekohtaisesti. Harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä sosiaalityöntekijöihin.

Ikääntyneiden sosiaalityö

Toimeentulotukihakemuksen voi jättää myös sähköisesti:vantaa.fi/esosiaalipalvelut.

Omaishoidon tuki

Ajankohtaista

Twitter