Kotihoito

Vantaan kaupungin kotihoito tukee henkilöitä, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujen avulla. Kotihoitoa voidaan järjestää tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Myös suunnitellut yökäynnit ovat mahdollisia. Kotihoidon palveluja saa sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien arviointiperusteiden mukaisesti.

Kotihoito on maksullista palvelua. Mikäli asiakas saa säännöllisesti kotihoidon palvelua, asiakasmaksu määritellään asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien perheenjäsenten lukumäärän ja yhteenlaskettujen bruttotulojen sekä tarvittavien palvelutuntien määrän perusteella. Kun kotihoidon palveluiden tarve on tilapäistä, kotihoidon käynneistä veloitetaan kiinteä käyntimaksu. Lue lisää asiakasmaksuista.

Kotihoidon palvelujen hakeminen

Kotihoidon palveluja haetaan ottamalla yhteyttä Seniorineuvonnan palvelunumeroon arkisin klo 8.15–16 p. 09 8392 4202. Kotikäynnillä arvioidaan palvelujen tarve yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan palveluista. Suunnitelmassa huomioidaan myös mahdolliset yksityiset palvelut, vapaaehtoistoiminta sekä lähipiirin osallistumismahdollisuudet.

Kotihoidon palvelut

  • kotona selviytymisen tukeminen, ohjaus ja neuvonta
  • asiakkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukeminen
  • ravitsemuksesta huolehtiminen
  • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
  • lääkehoito hoitavan lääkärin ohjeen mukaisesti
  • sairaanhoidolliset toimenpiteet ja seurannat
  • laboratorionäytteiden ottaminen, jos asiakas ei itse pääse laboratorioon terveydellisistä syistä

Tehostettu kotihoito

Tehostetun kotihoidon tavoitteena on palvelun nopea ja joustava tarjoaminen kaikkina viikonpäivinä ympärivuorokautisesti. Erona tavalliselle kotihoidolle on hoitotarpeen lyhytkestoisuus ja äkillisyys. Tehostettuun kotihoitoon kuuluu akuutti kotihoito ja kotisairaala.

Kotisairaalassa hoidetaan sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita heidän omassa kodissaan. Liikuteltavan sairaalayksikön antamalla hoidolla voidaan joissakin tapauksissa välttää sairaalaosastohoito tai tukea sairaalajakson jälkeistä kotiutumista tuomalla asiakkaan tarvitsema hoito kotiin tai muuhun asuinpaikkaan. Kotisairaalan asiakkaaksi pääsyyn tarvitaan lääkärin lähete.

Kotihoitoa tukevat palvelut

Asiakkaalle voidaan järjestää myös erilaisia tukipalveluja. Niitä ovat ateria-, turva-, kauppa- ja siivouspalvelu. Näiden palvelujen saamiselle on omat arviointiperusteet.

Kotihoitoa voidaan tukea myös antamalla asiakkaalle maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita. Niillä voidaan helpottaa pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamia hoitokustannuksia ja edistää kotona tapahtuvaa hoitoa.

Vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat voivat saada myös muita kotona selviytymistä helpottavia palveluja. Niitä voivat olla esimerkiksi hoitotarvikkeet ja apuvälineet, kuljetuspalvelu, omaishoidon tuki ja sosiaalityön palvelut.

Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointia koskevat pyynnöt

Seniorineuvonta p. 09 8392 4202, arkisin klo 8.15–16

palvelutarpeen.arviointi@vantaa.fi