Riita- ja rikosasioiden sovittelu

Kättely

Sovittelu on mahdollisuus – rakennetaan sovintoa

Vantaan sovittelutoimiston toimialueeseen kuuluvat: Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo, Tuusula ja Vantaa. Sovittelun neuvottelutiloja on kaikissa kunnissa.

Rikosten ja riitojen sovittelua on saatavilla kaikkialla Suomessa. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Asiaa käsitellään puolueettomasti ja luottamuksellisesti ja se perustuu sovittelulakiin (1015/2005).

Sovittelun eteneminen

Sovittelussa osapuolet kohtaavat toisensa ja käsittelevät rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja. Tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi. Soviteltavat asiat ovat tavallisimmin väkivaltarikoksia, omaisuusrikoksia tai erilaisia riita-asioita.

Sovittelussa voi olla mukana huoltaja, edunvalvoja ja tulkki. Sovittelussa saa käyttää avustajaa ja tukihenkilöä. Sovittelu edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta. Suostumus vaaditaan myös alaikäiseltä ja hänen huoltajiltaan sekä tarvittaessa muulta hänen lailliselta edustajaltaan.

Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut, vapaaehtoiset henkilöt ammattihenkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa.

Sovittelu antaa mahdollisuuden

 • keskustella tapahtuneesta
 • tulla kuulluksi
 • käsitellä tapahtumia ja niihin liittyviä tunteita
 • ottaa vastuu aiheuttamastaan vahingosta
 • lieventää rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja
 • toipua tapahtumista
 • nopeuttaa rikos- tai riita-asian käsittelyä
 • vaikuttaa asian jatkokäsittelyyn

Sovittelua voi ehdottaa

 • rikoksen tai riidan osapuoli
 • huoltaja tai edunvalvoja
 • poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen

Sovittelualoite tehdään sovittelutoimistoon. Lähisuhdeväkivaltarikoksissa vain poliisi tai syyttäjä saa tehdä sovittelualoitteen. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja neuvoo kaikissa yksityiskohdissa.


Sovittelun eteneminen

Sovittelutoimistosta otetaan yhteyttä osapuoliin ja heille kerrotaan

 • sovittelusta ja sen merkityksestä
 • eri osapuolten asemasta sovittelussa
 • tukipalveluista sovittelun aikana ja sen jälkeen

Jos sovittelu aloitetaan, sovittelijat sopivat tapaamisista sovitteluun osallistuvien kanssa. Osapuolet ovat aktiivisia neuvottelussa. Tapahtumia käsitellään rakentavassa hengessä toinen toisiaan kuunnellen.

Jos osapuolet pääsevät sovintoon, laaditaan sopimusasiakirja, jonka sovittelijat varmentavat allekirjoituksillaan. Osapuolet voivat keskeyttää sovittelun missä tahansa vaiheessa. Myös sovitteluhenkilöstö voi päättää keskeyttämisestä tarvittaessa.

Sovittelun jälkeen

Osapuolten sopimilla ratkaisuilla voidaan korjata aiheutuneita vahinkoja ja haittoja. Sovittelutoimisto seuraa sopimuksen noudattamista ja neuvoo tarvittaessa osapuolia korvausten maksamiseksi tai saamiseksi.

Sovittelun seurauksena viranomaiset voivat keskeyttää oikeuskäsittelyn tai sovittelu voidaan ottaa huomioon mahdollista rangaistusta harkittaessa.

Ajankohtaista

Twitter