Sairaalapalveluiden osastot ja yksiköt

Huom. Vantaan kaupungin puhelinoperaattori on vaihtunut. Jos puhelinyhteyksissä esiintyy ongelmia, ottakaa yhteyttä joko kaupungin puhelinvaihteen p. 09 839 11 tai Katriinan sairaalan vaihteen p. 09 839 331 kautta. Pahoittelemme tilannetta. Lue lisää puhelinoperaattorin vaihtumisesta.

Sairaalassa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan vantaalaisia. Katriinan sairaalassa, mukaan lukien Katriinan sairaalan väistötilat Korson vanhustenkeskuksessa, on seitsemän erilaisten sairauksien hoitoon perehtynyttä osastoa, päiväsairaala, geriatrinen vastaanotto ja terapiayksikkö. Peijaksen yhteydessä toimivaan geriatriseen akuuttiyksikköön kuuluu kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa sekä kotisairaala..

Sairaalaan tullaan hoitoon lääkärin lähettämänä joko toisesta sairaalasta tai suoraan kotoa, muusta asuinpaikasta tai päivystyksestä. Tavoitteena on mahdollisimman lyhytaikainen sairaalahoito sekä kuntoutuminen ja kotiutuminen takaisin aiempaan asuinpaikkaan.

Sairaalan palvelut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteistyöhön. Hoidosta vastaavalla henkilökunnalla on useiden erikoisalojen tietotaitoa. Päämääränä on edistää ja ylläpitää potilaiden toimintakykyä. Yksilöllinen hoito on sairaalassa tärkeä tavoite. Sairaalan toiminnassa kehitetään moniammatillista yhteistyötä.

Katriinan sairaalan osastot ja yksiköt

Akuuttigeriatriset osastot Peijaksen sairaalan tiloissa

Osasto 1

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 839 33257
Osastonsihteeri, p. 050 3124 853
Osastonhoitaja p. 050 3121 990
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on erikoistunut hoitamaan sekavuustiloja sairastavia potilaita. Potilaiden sairaudet ilmenevät usein erilaisina käytösoireina, minkä vuoksi potilaat voivat olla levottomia. Osastolla on 14 potilaspaikkaa.

Osasto 2A

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 839 33271
Osastonsihteeri: p. 050 3034 664
Osastonhoitaja p. 050 3121 991
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osastolla hoidetaan erityisesti infektio- eli tulehduspotilaita. Infektioiden vuoksi osaston toiminnassa korostuu erityisesti hyvä hygienia. Osastolla on 23 potilaspaikkaa.

Osasto 2B

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 839 33269
Osastonsihteeri: p. 050 3034 664
Osastonhoitaja p. 050 3122 067
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on erikoistunut hoitamaan ja kuntouttamaan erilaisia murtumapotilaita. Murtumapotilaiden hoitoon osallistuu myös ortopedi. Osastolla on 28 potilaspaikkaa.

Osasto 3

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 839 33258
Osastonsihteeri: p. 050 3034 368
Osastonhoitaja p. 050 3122 129
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on 12-paikkainen geriatrinen tutkimus- ja kuntoutusosasto. Hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lihasvoimaharjoitteluun, tasapainon parantamiseen ja hyvään ravitsemukseen.

Osasto P5

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 839 33956, 043 8269581
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta.

Osasto P5 on 5-paikkainen geropsykiatrinen tutkimus- ja hoito-osasto, joka toimii osaston 3 yhteydessä.

Osasto 4A

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 839 33287
Osastonsihteeri: p. 050 3034 436
Osastonhoitaja p. 050 3121 992

Osasto on erikoistunut hoitamaan aivoverenkierron häiriöitä. Hoitotyössä korostuu kuntoutus, jossa potilaalla itsellään on aktiivinen rooli. Sairauden luonteelle on ominaista, että kuntoutukseen osallistuvat muun muassa toiminta- ja puheterapeutit. Osastolla on 27 potilaspaikkaa.

Osasto 4B

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 8393 3286
Osastonsihteeri: p. 050 3034 436
Osastonhoitaja p. 050 312 2128

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on erikoistunut haavapotilaiden hoitoon. Osaston yhteydessä toimii kaksi kertaa viikossa haavapoliklinikka, jossa haavanhoidon asiantuntijasairaanhoitaja ottaa vastaan osastolta kotiutuneita potilaita. Haavapotilaiden hoidossa on kerran viikossa mukana myös plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Osastolla on 27 potilaspaikkaa.

Osasto 5

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 839 33306
Osastonsihteeri: p. 050 3124 853
Osastonhoitaja p. 050 3121 990
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on erikoistunut palliatiiviseen, oireenmukaiseen hoitoon vakavissa sairauksissa, kuten esim. syöpäsairauksissa. Osastolla on 13 potilaspaikkaa.

Kaikilla osastoilla hoidetaan myös muista syistä kuntoutusta tai sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita.

Päiväsairaala

Osastonsihteeri p. 050 3034 368
Osastonhoitaja p. 050 3122 129
Sairaanhoitaja p. 050 3145 460
Sairaanhoitaja p. 050 3121 764
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Päiväsairaala tarjoaa tutkimusta ja kuntoutusta useimmiten kotona asuville potilaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Hoidossa korostuvat erilaiset lääkärin tai sairaanhoitajan tekemät selvittelyt sekä terapiat, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia. Päiväsairaala antaa jatkohoitoa myös vuodeosastoilta kotiutuneille potilaille. Se on avoinna arkisin päiväaikaan.

Geriatrinen vastaanotto

Tiedustelut:
Vastaanoton hoitajat p. 040 834 9855
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Vastaanoton tilat sijaitsevat Katriinan sairaalan ensimmäisessä kerroksessa, käynti pääovesta oikealle. Ilmoittautumista ei tarvita.

Geriatrisella vastaanotolla selvitetään yli 70-vuotiaiden ja osittain myös nuorempien vantaalaisten muistihäiriöitä. Vastaanotolle vaaditaan lääkärin lähete. Vastaanoton lääkärit ovat geriatrian erikoislääkäreitä tai geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Vastaanottokäynnille toivotaan mukaan aina omainen tai muu potilaan asiat hyvin tunteva henkilö.

Geriatriset akuuttiyksiköt Peijaksen sairaalan tiloissa

HUS-Peijaksen yhteydessä sijaitsevilla 20-paikkaisella AKOS1 -osastolla sekä 28-paikkaisella AKOS2 -osastolla hoidetaan ensisijaisesti kiireellistä arviointia tai lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä potilaita, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Potilailla voi olla esimerkiksi muistisairauteen liittyvä akuutti sekavuustila tai iäkkäälle ihmiselle tyypillinen tulehdussairaus tai heidän yleiskuntonsa on muusta syystä heikentynyt. Potilaat tulevat osastolle pääasiassa päivystyspoliklinikalta.

AKOS1-osaston yhteydessä toimii myös kotisairaala. Kotisairaala antaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai hänen muussa asumispaikassaan esim. palvelutalossa tai hoivakodissa. Tavallisia kotisairaalassa hoidettavia sairauksia ovat erilaiset tulehdustaudit, vaikean kivun hoito ja erilaiset haavat. Kotisairaalassa hoidetaan myös palliatiivisen hoidon eri vaiheissa olevia potilaita. Kotisairaalaan tullaan aina lääkärin lähetteellä.

AKOS1

Geriatrinen akuuttiyksikkö
- Arviointi- ja akuuttiosasto AKOS1

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 4716 6836
Osastonsihteeri p. 050 3124 409
Osastonhoitaja p. 050 3121 605
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Kotisairaala
Hoitajat p. 050 3124 410 (ympäri vuorokauden)

AKOS2

Geriatrinen akuuttiyksikkö
Arviointi- ja akuuttiosasto AKOS2

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 471 66591
Osastonsihteeri: p. 050 3040 464
Osastonhoitaja p. 050 3181 568
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Sosiaalityö

Sairaalapalvelujen sosiaalihoitajat antavat potilaalle ja hänen läheisilleen ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin, jatkohoitoon ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa sekä avustavat tarvittaessa etuuksien vireillepanossa.

Sosiaalihoitajat osallistuvat myös työryhmiin, joissa arvioidaan potilaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa ja jatkohoitoon liittyviä asioita.

Tavoitatte sosiaalihoitoajat puhelimitse kaupungin puhelinvaihteen kautta (09 839 11) tai sairaalan vaihteen (09 839 331) kautta. Puhelinasioinnin lisäksi voi varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Osaston sosiaalityöstä vastaavan työntekijän nimen ja yhteystiedot löydätte osaston ilmoitustaululta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter