Liikuntapaikkasuunnitelma

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma valmistui keväällä 2009. Suunnitelman tavoitteena oli ohjata tulevien vuosien liikuntaympäristön kehittämistä ja turvata liikunnan rakentamishankkeiden toteuttaminen. Tavoitteeksi asetettiin, että Vantaata kehitetään viihtyisäksi, liikuntaan kannustavaksi ympäristöksi tuottamalla entistä paremmin vantaalaisia palvelevia liikuntapalveluita.

Liikuntapaikkasuunnitelmassa käsiteltiin liikuntapaikkasuunnittelun tavoitteita, liikunnan palveluverkon nykytilaa ja kehittämiskohteita, tulevaisuuden muuttuvia olosuhteita, toteuttamissuunnitelmia sekä jatkotoimenpiteitä.

Liikuntapaikkasuunnitelman laatimista ohjasi sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan perustama ohjausryhmä. Tavoitteena oli eri toimialojen asiantuntemuksen monipuolinen hyödyntäminen. Laajan ja monipuolisen selvitysvaiheen aikana pyrittiin kartoittamaan liikuntaolosuhteisiin liittyvät tarpeet mahdollisimman tarkasti. Kyselyjen, selvitysten, haastatteluiden ja lausuntojen ohella suunnitelman laatimisessa hyödynnettiin erilaisia ennusteita, arvioita ja aiempia suunnitelmia.

Vantaan liikuntaympäristöä on monilta osin kehitettävä. Nykyisiä liikuntapaikkoja on peruskorjattava ja -parannettava, mutta tulevina vuosina on rakennettava myös uusia liikuntapaikkoja. Liikuntapalveluiden ohella Vantaan liikuntaympäristön kehittämisestä vastaavat monet muut kaupungin toimialat ja tulosalueet.

Liikuntapaikkasuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkasteltiin muun muassa hankkeiden todellista tarvetta, toteutusjärjestystä ja käytettävissä olevia resursseja. Tällä tavoin suunnitelmaan voitiin koota tulevien vuosien liikunnan rakentamishankkeet perustellusti. Suunnitelmassa esiteltiin liikunnan tavoitteellinen palveluverkko vuosille 2009-2025.

Palveluverkko laadittiin aiemmin tehdyn liikuntapaikkaselvityksen, liikunnan palveluverkkotyön sekä liikuntapaikkasuunnitelman laatimisen yhteydessä toteutettujen selvitysten ja arvioiden pohjalta. Suunnitelmassa esiteltiin tulevina vuosina toteutettavat nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja uudet liikunnan rakentamishankkeet.

Liikuntapaikkasuunnitelman päivittäminen

Vuonna 2009 laadittu liikuntapaikkasuunnitelma laadittiin ohjaustyökaluksi ja sitä todettiin päivitettävän olosuhteiden, tarpeiden ja taloudellisten resurssien mukaan. Liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeet eivät ole viimeisen vuoden aikana oleellisesti muuttuneet. Kehittämistarpeet on kuitenkin arvioitu uudelleen Vantaa-sopimuksen mukaisesti. Samalla tavalla on valittu lähivuosien keskeisimmät liikuntarakentamisen painopistealueet. Tuloksena on liikunnan tavoitteellinen palveluverkko vuosille 2010-2025.

Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta merkitsi päivitetyn liikuntapaikkasuunnitelman tiedoksi 17.5.2010.

Maaliskuussa 2013 vapaa-ajan lautakunta päätti, että Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma päivitetään kevään 2013 aikana. Lautakunta perusti ohjausryhmän ohjaamaan suunnitelman päivitystä, jossa liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeet arvioitiin sen hetkisten ja tulevien tarpeiden perusteella nykyisen valtuustokauden eli vuosien 2013–2016 ajaksi.

Samalla valittiin lähivuosien keskeisimmät liikuntarakentamisen painopistealueet. Tuloksena on liikunnan tavoitteellinen palveluverkko vuosille 2013–2016. Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päivitetyn liikuntapaikkasuunnitelman 11.6.2013.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter