Mitä esiopetus on?

Esiopetus on osa elinikäisen oppimisen polkua, joka alkaa kotoa ja varhaiskasvatuksesta sekä jatkuu esiopetuksen jälkeen perusopetuksessa. Esiopetuksessa tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa yhdessä perheen kanssa. Esiopetuksessa keskeistä on leikki ja myönteiset oppimiskokemukset.

Oppimisen iloa

Esiopetusvuoden aikana lapsi luo käsityksen itsestään oppijana ja ryhmän jäsenenä. Lapsen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen on yksi esiopetuksen tärkeimmistä tehtävistä. Myönteiset oppimiskokemukset herättävät oppimisen ilon ja motivaation.

Tietoja, taitoja ja valmiuksia

Esiopetuksessa lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja –valmiuksia oppimisen eri osa-alueilta. Ryhmässä toimimisen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu on tärkeä osa esiopetusta. Myös monenlaiset itsesäätelyn, omatoimisuuden ja oman toiminnan ohjauksen taidot ovat keskeisiä harjoiteltavia asioita.

Oppimista leikin ja elämysten kautta

Esiopetuksessa oppiminen tapahtuu pitkälti leikin kautta, ja leikille on aina aikaa esiopetuspäivän aikana. Leikin lisäksi erilaiset kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten oppimismotivaatiota. Esiopetus muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista, jotka pohjautuvat lasten kiinnostuksen kohteille sekä esiopetuksen yhteisille tavoitteille. Esiopetus perustuu opetussuunnitelmaan Esiopetuksessa noudatetaan valtakunnallisia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Jokaiselle esiopetukseen osallistuvalle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa oma lapsikohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Ajankohtaista