Valintaperusteet

Yleisenä pääsyvaatimuksena lukioon ja ammatillisiin perustutkintoihin on perusopetuksen suorittaminen tai muulla tavoin hankitut vastaavat valmiudet. Erityisestä syystä voidaan koulutukseen valita myös henkilö, jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Lukiokoulutus

Opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella laaditussa valintajärjestyksessä. Lukuaineiden keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet (vähintään yksi A-kieli, muiden vieraiden kielten osalta huoltajan toiveen mukaan), uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantiede.

Lukioiden erityislinjojen valintaperusteet poikkeavat yleislinjojen valintaperusteista. Tiedot erityislinjojen valintaperusteista löytyvät lukioiden internetsivuilta.

Kaikki samalla keskiarvolla tai pistemäärällä hakeutuvat eivät välttämättä tule valituksi, sillä opiskelupaikkoja on rajoitetusti. Saman keskiarvon tai pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen ensin hakutoivejärjestyksen mukaan ja sen jälkeen kaikkien aineiden keskiarvon mukaan.

Lukioon voi hakea myös ulkomaisella perusopetuksen päättötodistuksella. Ulkomaisella todistuksella hakevien tulee toimittaa kopio todistuksesta sekä mahdolliset liitteet suoraan lukioihin yhteishaun aikana.

Vantaalla suomenkieliseen lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain hakijamäärän mukaan. Alimmat lukuaineiden keskiarvot viime vuosilta löytyvät sivun oikeasta reunasta.

Ammatillinen koulutus

Opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen valintapistemäärän ja hakijan esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Valintapisteet muodostumisperusteet löytyvät sivun oikeasta reunasta.

Saat kutsun kielikokeisiin, jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoin. Kokeilla osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Terveydelliset tekijät voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy osoitteesta opintopolku.fi.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita opiskelijoita kaikkiin koulutuksiin harkintaan perustuvaa valintaa käyttäen. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt ja koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Harkintaan perustuvassa valinnassa esitettävien perusteiden tulee olla merkittäviä.

Ulkomaisella todistuksella toisen asteen oppilaitokseen pyrkivät hakevat harkintaan perustuvassa valinnassa. Todistuksen kopio ja mahdolliset liitteet tulee toimittaa kaikkiin harkintaan perustuvassa valinnassa haettuihin oppilaitoksiin hakuaikana.

Tarkempia tietoja harkintaan perustuvasta valinnasta ja ulkomaisella todistuksella hakemisesta löydät osoitteesta opintopolku.fi.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter