Päivähoitomaksut ja -tuet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Kunnan järjestämä päivähoito on maksullista. Maksuun vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen sovittu hoitoaika. Päivähoitomaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Voit arvioida perheesi yhteenlaskettujen tulojen ja lasten hoitoaikojen perusteella päivähoitomaksujen suuruuden laskurin avullaxlsx, 24 kb. Tarvitset laskurin käyttöön excel-ohjelman. Valitse perheen koko perheesi koko napauttamalla oletusarvoa 5 henkeä, jolloin avautuu alasvetovalikko, josta voit valita perheesi todellisen koon. Samalla tavalla voi valita lasten päivittäisen hoitoajan, onko lapsi on esiopetuksessa ja kuinka monta tuntia varhaiskasvatuksessa esiopetuksen jälkeen. Vielä kun lisään perhee yhteenlasketut bruttotulot, laskuri antaa arvion perheesi varhaiskasvatusmaksuista. Lopullinen maksu määräytyy, kun olet toimittanut tulotositteet varhaiskasvatuspalveluiden asiakaspalveluun, Asematie 10 A, 3 krs. 01300 Vantaa.

Laskuri ei valitettavasti toimi kaikilla laitteilla ja ohjelmilla, joten tässä ohje maksujen laskemiseen (Tulorajat ja prosentit löydät sivun oikeasta yläkulmasta):

31.7.2016 saakka voimassa olevat maksut:
Esimerkki päivähoitomaksun laskemisesta:
Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta (perhekoko on 4), molemmat lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa.
Perheen bruttotulot yhteensä: 4 600 € / kk・
Päivähoitomaksu: 4 600 € (tulot) - 1 983 € (tuloraja) = 2 617 €
Tulorajan ylittävästä tulosta lasketaan 7.9 % paivahoitomaksuksi: 7,9 % 2 617 €:stä = 207 €.
Perheen päivähoitomaksut ovat: 1. lapselta 207 € / kk ja 2. lapselta 207 € / kk, yhteensä 414 € / kk

1.8.2016 Indeksitarkistuksen jälkeen voimaan tulevat maksut:
Esimerkki saman perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksunmuutoksesta:
Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta (perhekoko on 4), molemmat lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa.
Perheen bruttotulot yhteensä: 4 600 € / kk•
Päivähoitomaksu: 4 600 € (tulot) – 2 053 € (tuloraja) = 2 547 €
Tulorajan ylittävästä tulosta lasketaan 7.9 % päivähoitomaksuksi: 7,9 % 2 547 €:sta = 201 €.
Perheen päivähoitomaksut ovat: 1. lapselta 201 € / kk ja 2. lapselta 201 € / kk, yhteensä 402 € / kk

Perusopetuslain mukainen esiopetus on lapselle maksutonta, mutta siihen liittyvä päivähoito on maksullista. Maksuihin tehdään indeksitarkistukset 1.8.2016 alkaen opetuslautakunnan 18.1.2016 päätöksen mukaisestipdf, 49 kb

Yhteishuollossa olevan lapsen päivähoitomaksu määrätään Vantaalla 1.8.2015 alkaen lähivanhemman perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaisesti. Näin myös niissä tapauksissa, joissa lapsi asuu puoliksi molempien vanhempiensa luona. Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa vain etähuoltajan viikoilla, maksu määrätään etähuoltajan perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaan.

Isyysvapaa ja päivähoito

Päivähoitolain mukaan lapsi ei voi olla päivähoidossa isyysvapaan aikana, mutta oikeus päivähoitopaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo päivähoidosta on maksuton. Perheen muut lapset voivat olla hoidossa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat pois päivähoidosta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.
Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan viimeistään neljätoista vuorokautta (2 viikkoa) ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Poissaolo ilmoitetaan "Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana"pdf, 34 kb- lomakkeella ja sen liitteenä tulee toimittaa isyysvapaata koskeva kopio Kelan päätöksestä.
Lisätietoa isyysvapaasta Kelan sivuilta.

Lasten kotihoidon tuki ja Vantaa-lisä

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän päivähoidon tai hoitaa lasta kotona kotihoidon tuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin. Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Adoptiovanhemmilla on oikeus hakea lasten kotihoidon tukea siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta. Hoitoraha maksetaan aina kuten alle kolmevuotiaalle. Oikeus hoitorahaan päättyy viimeistään, kun lapsi aloittaa perusopetuksen. Vantaa-lisä maksetaan kuitenkin vain alle1 v 6 kuukauden ikäisestä lapsesta.

Kotihoidon tukeen on mahdollisuus saada kunnallista lisää, ns. Vantaa-lisää. Kotihoidon tuki ei lakkaa lapsen osallistuessa kerhoon tai avoimen päivähoidon toimintaan tai lasten hoitoapupalveluun.Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Kela on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta perhe voi hoitaa kaiken kotihoidon tukeen liittyvän asioinnin omilla pankkitunnisteillaan. Vantaa-lisää ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela tekee päätöksen Vantaa-lisästä kotihoidon tuen hakemuksen perusteella. Lapsen siirtyessä päivähoitoon vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Mikäli kotihoidon tuella olevan lapsen sisarus jää pois päivähoidosta, perheen tulee hakea kotihoidon tukea uudella hakemuksella saadakseen sisaruksesta hoitorahan ja perheen nuorimmasta lapsesta mahdollisen Vantaa-lisän.

Monikkotuki

Monikkotukea maksetaan perheille, joille on syntynyt tai otettu ottolapseksi samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi.Monikkotuki on 215 euroa/kk ja sitä maksetaan kunnallisena kotihoidon tukena pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta (60 pv) siltä osin kuin se tosiasiallisesti pidentää vanhempainlomaa ja siten myöhentää lasten päivähoidon tai kotihoidon tuen maksun alkamista.
Monikkotukihakemuksenpdf, 32 kb voi täyttää ja tulostaa, se on noudettavissa päivähoitotoimistoista.

Monikkotukihakemus toimitetaan päivähoitotoimistoon osoitteeseen:

Vantaan päivähoitotoimisto
Monikkotukiasiat
Asematie 10 A, 3. krs
01300 Vantaa

Lisätietoa monikkotuesta saa p. 09 8392 6030 tai 09 8392 9537

Vantaa-lisä

Kotihoidon tuen lisäksi maksetaan Vantaa-lisää:
10 kk - alle 1 v 6 kk ikäiselle perheen nuorimmalle lapselle 215 euroa/kk

Ehtona Vantaa-lisän saamiselle on, että perheen lapset hoidetaan kotona ja he eivät ole kunnan järjestämässä tai yksityisen hoidon tuella tuetussa päivähoidossa. Esiopetukseen tai kerhotoimintaan osallistuminen ei ole este Vantaa-lisän saamiselle. Jos perheen nuorimman lapsen sisaruksella on erityisistä syistä tarve päivähoitoon, oikeus Vantaa-lisään päätetään tapauskohtaisesti erityisperustein.

Vantaa-lisän hakeminen

Vantaa-lisää ei tarvitse hakea erikseen. Kun perhe hakee lakisääteistä kotihoidon tukea, päätös Vantaa-lisästä tehdään Kelassa saman hakemuksen perusteella, jos perheellä on oikeus Vantaa-lisään. Huoltaja voi myös ilmoittaa Kelalle, ellei Vantaa-lisää haeta.
Lapsen siirtyessä päivähoitoon vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Mikäli kotihoidon tuella olevan lapsen sisarus jää pois päivähoidosta, perheen tulee hakea kotihoidon tukea uudella hakemuksella saadakseen sisaruksesta hoitorahan ja perheen nuorimmasta lapsesta mahdollisen Vantaa-lisän. Kotihoidon tuesta saa lisätietoja Kelasta.

Lisätietoja kotihoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä saa alueellisista varhaiskasvatuspalveluista sekä sivistysvirastosta:

Soittamalla palvelunumeroon 09 8392 9481 arkisin klo 12 - 16 välisenä aikana

Yksityisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Yksityisen varhaiskasvatusken asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan toimiiko hoitopaikka palvelusetelillä, yksityisen hoidon tuella vai ostopalvelusopimuksella. Palvelusetelillä toimivassa päiväkodissa asiakasmaksu voi olla enintään 30 euroa suurempi kuin kunnallisen päivähoidon maksu. Yksityisen hoidon tuella toimiva päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai perhepäivähoitaja määrittää asiakasmaksun. Perhe hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea. Ostopalvelulla toimivassa päivähoidossa asiakasmaksu on sama kuin kunnallisessa.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityiseen varhaiskasvatukseen maksetaan lakisääteistä tukea ja Vantaan kaupungin päättämiä kuntalisiä.

hoitoraha / kk /lapsi 173,74 euroa
tulosidonnainen hoitolisä / kk / lapsi 0 - 146,11 euroa

Kuntalisä

Yksityiseen perhepäivähoitoon tai perheen palkkaamalle työsopimussuhteiselle hoitajalle

alle 3 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi 290,00 euroa
3 v - 6 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi 180,00 euroa

Yksityiseen päiväkotiin tai ryhmäperhepäiväkotiin

alle 3 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi 600,00 e
3 v - 6 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi 350,00 e
alle 3 v lapsen osa-aikainen varhaiskasvatus (enintään 20 t / vko) / kk / lapsi (1.8.2016 alkaen) 440,00 e
3v - 6v lapsen osa-aikainen varhaiskasvatus (enintään 20 t / vko) / kk / lapsi (1.8.2016 alkaen) 280,00 e

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä. Tuki maksetaan suoraan varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle. Vanhempien tulee ilmoittaa Kelaan lapsen yksityisen hoidon päättymisestä. Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin lapsen huoltajilta.

Kuntalisä esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen

Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatuksesta maksetaan yksityisen hoidon tuen lakisääteistä hoitorahaa 63,89 e/kk ja tulosidonnaista hoitolisää 0 - 73,01 e/kk. Kuntalisä on 100 e/kk.

Yksityisen hoidon tukea esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen haetaan Kelalta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä. Yksityisen hoidon tuen lisäksi perhe maksaa päivähoitomaksun palvelun tuottajalle.

Kuntalisä osapäivähoitoon päiväkodissa

Vantaa maksaa kuntalisää osapäivähoitoon päiväkodissa 10 kk - 6-vuotiaasta lapsesta 100 euroa kuukaudessa.

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki haetaan Kelalta ja osapäivähoidon kuntalisä Vantaan kaupungilta. Kuntalisähakemuksen liitteenä tulee olla Kelan päätös yksityisen hoidon tuesta ja kopio lapsen hoitopaikan kanssa tehdystä hoitoaikasopimuksesta.

Hakemus palautetaan:
Vantaan päivähoitotoimisto,
Asematie 10 A, 3 krs, 01300 Vantaa.