Päivähoitomaksut ja -tuet

Syksyn 2016 laskujen aikataulut

Elokuun laskujen eräpäivä on 15.10.2016

  • laskut perheillä viikolla 40 (3.–7.10.2016)

Syyskuun ja lokakuun laskujen eräpäivä 15.11.2016

  • syyskuun laskut perheillä viikolla 42 (17.–21.10.2016) ja
    lokakuun laskut viikolla 43 (24.–28.10.2016)

Marraskuusta alkaen laskut tulevat kerran kuukaudessa.Laskut lähtevät
perheille 20.–22. päivä) ja eräpäivä on seuraavan kuukauden 15. päivä

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Kunnan järjestämä päivähoito on maksullista. Maksuun vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen sovittu hoitoaika. Päivähoitomaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Voit arvioida perheesi yhteenlaskettujen tulojen ja lasten hoitoaikojen perusteella päivähoitomaksujen suuruuden laskurin avulla. Tarvitset laskurin käyttöön excel-ohjelman. Valitse perheen koko perheesi koko napauttamalla oletusarvoa 5 henkeä, jolloin avautuu alasvetovalikko, josta voit valita perheesi todellisen koon. Samalla tavalla voi valita lasten päivittäisen hoitoajan, onko lapsi on esiopetuksessa ja kuinka monta tuntia varhaiskasvatuksessa esiopetuksen jälkeen. Vielä kun lisäät perheen yhteenlasketut bruttotulot, laskuri antaa arvion perheesi varhaiskasvatusmaksuista. Lopullinen maksu määräytyy, kun olet toimittanut tulotositteet varhaiskasvatuspalveluiden asiakaspalveluun, Asematie 10 A, 3 krs. 01300 Vantaa.

Laskuri ei valitettavasti toimi kaikilla laitteilla ja ohjelmilla, joten tässä ohje maksujen laskemiseen (Tulorajat ja prosentit löydät sivun oikeasta yläkulmasta):

Esimerkki perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta:

Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta (perhekoko on 4), molemmat lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa.
Perheen bruttotulot yhteensä: 4 600 € / kk•
Päivähoitomaksu: 4 600 € (tulot) – 2 053 € (tuloraja) = 2 547 €
Tulorajan ylittävästä tulosta lasketaan 7.9 % päivähoitomaksuksi: 7,9 % 2 547 €:sta = 201 €.
Perheen päivähoitomaksut ovat: 1. lapselta 201 € / kk ja 2. lapselta 201 € / kk, yhteensä 402 € / kk

Perusopetuslain mukainen esiopetus on lapselle maksutonta, mutta siihen liittyvä päivähoito on maksullista. Maksuihin on tehty indeksitarkistukset 1.8.2016 alkaen opetuslautakunnan 18.1.2016 päätöksen mukaisesti

Yhteishuollossa olevan lapsen päivähoitomaksu määräytyy lähivanhemman perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaisesti. Näin myös niissä tapauksissa, joissa lapsi asuu puoliksi molempien vanhempiensa luona. Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa vain etähuoltajan viikoilla, maksu määrätään etähuoltajan perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaan.

Isyysvapaa ja päivähoito

Päivähoitolain mukaan lapsi ei voi olla päivähoidossa isyysvapaan aikana, mutta oikeus päivähoitopaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo päivähoidosta on maksuton. Perheen muut lapset voivat olla hoidossa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat pois päivähoidosta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.
Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan viimeistään neljätoista vuorokautta (2 viikkoa) ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
Poissaolo ilmoitetaan "Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana"- lomakkeella ja sen liitteenä tulee toimittaa isyysvapaata koskeva kopio Kelan päätöksestä.
Lisätietoa isyysvapaasta Kelan sivuilta.

Lasten kotihoidon tuki ja Vantaa-lisä

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän päivähoidon tai hoitaa lasta kotona kotihoidon tuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin. Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Adoptiovanhemmilla on oikeus hakea lasten kotihoidon tukea siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta. Hoitoraha maksetaan aina kuten alle kolmevuotiaalle. Oikeus hoitorahaan päättyy viimeistään, kun lapsi aloittaa perusopetuksen. Vantaa-lisä maksetaan kuitenkin vain alle1 v 6 kuukauden ikäisestä lapsesta.

Kotihoidon tukeen on mahdollisuus saada kunnallista lisää, ns. Vantaa-lisää. Kotihoidon tuki ei lakkaa lapsen osallistuessa kerhoon tai avoimen päivähoidon toimintaan tai lasten hoitoapupalveluun.Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Kela on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta perhe voi hoitaa kaiken kotihoidon tukeen liittyvän asioinnin omilla pankkitunnisteillaan. Vantaa-lisää ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela tekee päätöksen Vantaa-lisästä kotihoidon tuen hakemuksen perusteella. Lapsen siirtyessä päivähoitoon vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Mikäli kotihoidon tuella olevan lapsen sisarus jää pois päivähoidosta, perheen tulee hakea kotihoidon tukea uudella hakemuksella saadakseen sisaruksesta hoitorahan ja perheen nuorimmasta lapsesta mahdollisen Vantaa-lisän.

Monikkotuki

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapseksi samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Silloin perheille maksetaan monikkotukea vanhempainrahakautta pidentävältä ajalta.
Monikkotuen suuruus perheelle on 215 € kuukaudessa. Ehtona monikkotuen saamiselle on, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja he eivät ole kunnan järjestämässä tai tukemassa päivähoidossa.
Esiopetukseen tai kerhotoimintaan osallistuminen ei ole este monikkotuen saamiselle. Tuen hakijana tulee olla jompikumpi vanhemmista.

Pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta maksettavaa kotihoidon tukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteenä tulee olla kopio Kelan vanhempainrahapäätöksestä ja muutosverokortti sosiaali- ja muuta etuutta varten.
Tuki maksetaan takautuvasti lisäpäivien toteutumisen jälkeen.

Monikkotukihakemuksen voi täyttää ja tulostaa, se on noudettavissa päivähoitotoimistoista.

Monikkotukihakemus toimitetaan päivähoitotoimistoon osoitteeseen:

Vantaan päivähoitotoimisto
Monikkotukiasiat
Asematie 10 A, 3. krs
01300 Vantaa

Lisätietoa monikkotuesta saa p. 09 8392 6030 tai 09 8392 9537

Vantaa-lisä

Kotihoidon tuen lisäksi maksetaan Vantaa-lisää:
10 kk - alle 1 v 6 kk ikäiselle perheen nuorimmalle lapselle 215 euroa/kk

Ehtona Vantaa-lisän saamiselle on, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja he eivät ole kunnan järjestämässä tai tukemassa päivähoidossa.

Esiopetukseen tai kerhotoimintaan osallistuminen ei ole este Vantaa-lisän saamiselle. Jos perheen nuorimman lapsen sisaruksella on erityisistä syistä tarve päivähoitoon, oikeus Vantaa-lisään päätetään tapauskohtaisesti erityisperustein. Lomake, jolla haetaan Vantaa-lisää erityisperusteilla.

Vantaa-lisän hakeminen

Vantaa-lisää ei tarvitse hakea erikseen. Kun perhe hakee lakisääteistä kotihoidon tukea, päätös Vantaa-lisästä tehdään Kelassa saman hakemuksen perusteella, jos perheellä on oikeus Vantaa-lisään. Huoltaja voi myös ilmoittaa Kelalle, ellei Vantaa-lisää haeta.
Lapsen siirtyessä päivähoitoon vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Mikäli kotihoidon tuella olevan lapsen sisarus jää pois päivähoidosta, perheen tulee hakea kotihoidon tukea uudella hakemuksella saadakseen sisaruksesta hoitorahan ja perheen nuorimmasta lapsesta mahdollisen Vantaa-lisän. Kotihoidon tuesta saa lisätietoja Kelasta.

Lisätietoja kotihoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä saa alueellisista varhaiskasvatuspalveluista sekä sivistysvirastosta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Yksityisen varhaiskasvatusken asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan toimiiko hoitopaikka palvelusetelillä, yksityisen hoidon tuella vai ostopalvelusopimuksella. Palvelusetelillä toimivassa päiväkodissa asiakasmaksu voi olla enintään 30 euroa suurempi kuin kunnallisen päivähoidon maksu. Yksityisen hoidon tuella toimiva päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai perhepäivähoitaja määrittää asiakasmaksun. Perhe hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea. Ostopalvelulla toimivassa päivähoidossa asiakasmaksu on sama kuin kunnallisessa.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityiseen varhaiskasvatukseen maksetaan lakisääteistä tukea ja Vantaan kaupungin päättämiä kuntalisiä.

hoitoraha / kk /lapsi 173,74 euroa
tulosidonnainen hoitolisä / kk / lapsi 0 - 146,11 euroa

Kuntalisä

Yksityiseen perhepäivähoitoon tai perheen palkkaamalle työsopimussuhteiselle hoitajalle

alle 3 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi 290,00 euroa
3 v - 6 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi 180,00 euroa

Yksityiseen päiväkotiin tai ryhmäperhepäiväkotiin

alle 3 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi 600,00 e
3 v - 6 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi 350,00 e
alle 3 v lapsen osa-aikainen varhaiskasvatus (enintään 20 t / vko) / kk / lapsi (1.8.2016 alkaen) 440,00 e
3v - 6v lapsen osa-aikainen varhaiskasvatus (enintään 20 t / vko) / kk / lapsi (1.8.2016 alkaen) 280,00 e

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä. Tuki maksetaan suoraan varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle. Vanhempien tulee ilmoittaa Kelaan lapsen yksityisen hoidon päättymisestä. Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin lapsen huoltajilta.

Kuntalisä esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen

Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatuksesta maksetaan yksityisen hoidon tuen lakisääteistä hoitorahaa 63,89 e/kk ja tulosidonnaista hoitolisää 0 - 73,01 e/kk. Kuntalisä on 100 e/kk.

Yksityisen hoidon tukea esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen haetaan Kelalta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä. Yksityisen hoidon tuen lisäksi perhe maksaa päivähoitomaksun palvelun tuottajalle.

Ajankohtaista

Twitter