Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja -tuet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut 1.1.2018 - 31.7.2018

Eduskunta on hyväksynyt Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin muutoksia 1.1.2018 alkaen. Vantaan opetuslautakunta päätti maksuista kokouksessaan 15.1.2018.

Lakimuutoksiin voi tutustua Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Sivuilla on myös päivitetty laskuri, joka antaa suuntaa, miten muutos tulee vaikuttamaan perheen maksuihin. Mikäli korkeimmassa maksussa oleva perhe ei ole toimittanut tulotositteita, laskuri voi auttaa arvioitaessa, pysyvätkö maksut korkeimmassa maksussa vai onko syytä toimittaa tulotositteet varhaiskasvatuspalveluihin, PL 313, 01300 Vantaa.

Vantaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa tapahtuvista muutoksista voit lukea asiakastiedotteesta ja maksutiedotteesta.

Kunnan järjestämä varhaiskasvatus on maksullista. Maksuun vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen sovittu varhaiskasvatusaika. Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista.

Esimerkki perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta:

1.1.2018 alkaen
Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta, molemmat lapset ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Perheen bruttotulot yhteensä: 4 600 € / kk
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu: 4 600 € (tulot) – 3003 € (tuloraja) =1 597 €
Tulorajan ylittävästä tulosta lasketaan 10,7 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksuksi = 10,7 % 1597 eurosta = 171 €


Perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat:
1. lapselta (nuorin) 171 € / kk ja
2. lapselta 85 € / kk
Yhteensä 265 € / kk

Perusopetuslain mukainen esiopetus on lapselle maksutonta, mutta siihen liittyvä varhaiskasvatus on maksullista.

Yhteishuollossa olevan lapsen asiakasmaksu määräytyy lähivanhemman perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaisesti. Näin myös niissä tapauksissa, joissa lapsi asuu puoliksi molempien vanhempiensa luona. Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksuihin tulee muutoksia 1.8.2018 alkaen. Opetuslautakunta päätti maksuista 12.3.2018.

Maksun perusteena olevat tulorajat ja maksuprosentit ovat:

Perhekoko Tuloraja Maksuprosentti Korkein maksu
2 2102 10,7 4799
3271310,75410
43080 10,75777
53447 10,76144
6 3813 10,7 6510


Kunnan järjestämä varhaiskasvatus on maksullista. Maksuun vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen sovittu varhaiskasvatusaika. Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista.

Asiakasmaksut lapsen varhaiskasvatusajan perusteella ovat

Varhaiskasvatusaika

Maksuprosentti
kokoaikaisesta maksusta

Enintään €
enintään 20 h / viikko 50 % 145 €
Yli 20 - enintään 25 h / vko 60 % 173 €
Yli 25 - alle 35 h / vko 80 % 231 €
Vähintään 35 h / vko 100 % 289 €


E
simerkki perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta:

1.8.2018 alkaen
Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta, molemmat lapset ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Perheen bruttotulot yhteensä: 4 600 € / kk
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu: 4 600 € (tulot) – 3080 € (tuloraja) =1 520 €
Tulorajan ylittävästä tulosta lasketaan 10,7 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksuksi = 10,7 % 1520 eurosta = 163 €


Perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat:
1. lapselta (nuorin) 163 € / kk
2. lapselta 81 € / kk
Yhteensä 244 € / kk

Lisätietoja asiakasmaksuista voit lukea asiakastiedotteesta ja maksutiedotteesta

Asiakasmaksujen tuloperusteinen tarkistaminen

Varhaiskasvatuksesta perittävä maksut tarkistetaan kerran vuodessa lukuun ottamatta korkeimmassa maksussa olevia perheitä, joiden maksut ovat voimassa sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin perheen vanhin lapsi lähtee kouluun.Tulojen mukaisista muutoksista perheille lähetetään erikseen tuloselvityslomake, jonka mukana olevassa kirjeessä on ohjeet tuloselvityksen tekemisestä ja maksujen tarkistamisen ajankohdasta.

Isyysvapaa ja varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana, mutta oikeus varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.
Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään neljätoista vuorokautta (2 viikkoa) ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
Poissaolo ilmoitetaan "Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana"- lomakkeella ja sen liitteenä tulee toimittaa isyysvapaata koskeva kopio Kelan päätöksestä.
Lisätietoa isyysvapaasta Kelan sivuilta.

Lasten kotihoidon tuki ja Vantaa-lisä

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen tai hoitaa lasta kotona kotihoidon tuella tai järjestää varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella. Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä.

  • Hoitoraha on 338,34 € ja tulosidonnainen hoitolisa on 0 - 181,07 €
  • Alle 3-vuotiaalle sisarukselle hoitoraha on 101,29 €
  • Yli 3-vuotiaalle sisarukselle hoitoraha on 65,09 €

Adoptiovanhemmilla on oikeus hakea lasten kotihoidon tukea siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta. Hoitoraha maksetaan aina kuten alle kolmevuotiaalle. Oikeus hoitorahaan päättyy viimeistään, kun lapsi aloittaa perusopetuksen. Vantaa-lisä maksetaan kuitenkin vain alle1 v 6 kuukauden ikäisestä lapsesta.

Kotihoidon tukeen on mahdollisuus saada kunnallista lisää, ns. Vantaa-lisää. Kotihoidon tuki ei lakkaa lapsen osallistuessa kerhoon tai avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan tai lasten hoitoapupalveluun.Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Kela on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta perhe voi hoitaa kaiken kotihoidon tukeen liittyvän asioinnin omilla pankkitunnisteillaan. Vantaa-lisää ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela tekee päätöksen Vantaa-lisästä kotihoidon tuen hakemuksen perusteella. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Mikäli kotihoidon tuella olevan lapsen sisarus jää pois varhaiskasvatuksesta, perheen tulee hakea kotihoidon tukea uudella hakemuksella saadakseen sisaruksesta hoitorahan ja perheen nuorimmasta lapsesta mahdollisen Vantaa-lisän.

Monikkotuki

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapseksi samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Silloin perheille maksetaan monikkotukea vanhempainrahakautta pidentävältä ajalta. Monikkotuen suuruus perheelle on 215 € kuukaudessa. Ehtona monikkotuen saamiselle on, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja he eivät ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa.
Esiopetukseen tai kerhotoimintaan osallistuminen ei ole este monikkotuen saamiselle. Tuen hakijana tulee olla jompikumpi vanhemmista.

Pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta maksettavaa kotihoidon tukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteenä tulee olla kopio Kelan vanhempainrahapäätöksestä ja muutosverokortti sosiaali- ja muuta etuutta varten. Tuki maksetaan takautuvasti lisäpäivien toteutumisen jälkeen.

Monikkotukihakemuksen voi täyttää ja tulostaa, se on noudettavissa varhaiskasvatustoimistosta.

Monikkotukihakemus toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen:

Vantaan varhaiskasvatus
Monikkotukiasiat
PL 313
01301 Vantaa

Lisätietoa monikkotuesta saa p. 043 827 0949

Vantaa-lisä

Kotihoidon tuen lisäksi maksetaan Vantaa-lisää:
10 kk - alle 1 v 6 kk ikäiselle perheen nuorimmalle lapselle 215 euroa/kk

Ehtona Vantaa-lisän saamiselle on, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja he eivät ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa.

Esiopetukseen tai kerhotoimintaan osallistuminen ei ole este Vantaa-lisän saamiselle.

Vantaa-lisän hakeminen

Vantaa-lisää ei tarvitse hakea erikseen. Kun perhe hakee lakisääteistä kotihoidon tukea, päätös Vantaa-lisästä tehdään Kelassa saman hakemuksen perusteella, jos perheellä on oikeus Vantaa-lisään. Huoltaja voi myös ilmoittaa Kelalle, ellei Vantaa-lisää haeta.
Lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Mikäli kotihoidon tuella olevan lapsen sisarus jää pois varhaiskasvatuksesta, perheen tulee hakea kotihoidon tukea uudella hakemuksella saadakseen sisaruksesta hoitorahan ja perheen nuorimmasta lapsesta mahdollisen Vantaa-lisän. Kotihoidon tuesta saa lisätietoja Kelasta.

Lisätietoja kotihoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä saa alueellisista varhaiskasvatuspalveluista sekä sivistysvirastosta.

Vantaa-lisä erityisperustein

Jos perheen nuorimman lapsen sisaruksella on esim. kuntoutuksellisista syistä tarve varhaiskasvatukseen, oikeus Vantaa-lisään päätetään tapauskohtaisesti. Vantaa-lisää erityisperustein haetaan lomakkeella, jonka liitteeksi tarvitaan asiantuntijan lausunnot,

Yksityisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Yksityisen varhaiskasvatusken asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan toimiiko hoitopaikka palvelusetelillä vai yksityisen hoidon tuella. Palvelusetelillä toimivassa päiväkodissa asiakasmaksu voi olla enintään 30 euroa suurempi kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Yksityisen hoidon tuella toimiva päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai perhepäivähoitaja määrittää asiakasmaksun. Perhe hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityiseen varhaiskasvatukseen maksetaan lakisääteistä tukea ja Vantaan kaupungin päättämiä kuntalisiä.

hoitoraha / kk /lapsi

172,25 euroa

tulosidonnainen hoitolisä / kk / lapsi

0 - 144,85 euroa

Kuntalisä

Yksityiseen perhepäivähoitoon tai perheen palkkaamalle työsopimussuhteiselle hoitajalle

alle 3 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi

290,00 euroa

3-6 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi

180,00 euroa

Yksityiseen päiväkotiin tai ryhmäperhepäiväkotiin

alle 3 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi

600,00 euroa

3-6 v lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi

350,00 euroa

alle 3 v lapsen osa-aikainen varhaiskasvatus
enintään 20 t / vko / kk / lapsi

440,00 euroa

3-6v lapsen osa-aikainen varhaiskasvatus
enintään 20 t / vko / kk / lapsi

280,00 euroa

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä. Tuki maksetaan suoraan varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle. Vanhempien tulee ilmoittaa Kelaan lapsen yksityisen hoidon päättymisestä. Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin lapsen huoltajilta.

Kuntalisä esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen

Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatuksesta maksetaan yksityisen hoidon tuen lakisääteistä hoitorahaa 63,38 e/kk ja tulosidonnaista hoitolisää 0 - 72,42 e/kk. Kuntalisä on 100 e/kk.

Yksityisen hoidon tukea esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen haetaan Kelalta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä. Yksityisen hoidon tuen lisäksi perhe maksaa palvelun tuottajalle.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter