Esiopetuksen lapset leikkiagentteina

Esiopetuksen lapset leikkiagentteina -hanke on osa Vantaan varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämistyötä. Hanke nivoutuu kiinteästi leikkiin keskittyvään painopistetyöskentelyyn ja tukee osaltaan sen käytännön toteutusta. Hankkeeseen osallistuu 6 esiopetusryhmää Kaivokselan, Husaaritien, Kartanonkosken, Jokiniemen ja Metsälinnun varhaiskasvatusyksiköistä. Hankkeen toiminta-aika on elokuusta 2014 vuoden 2014 loppuun.

Hankkeeseen osallistuvien esiopetusryhmien tarkoituksena on tuottaa toimintamalleja ja havainnollistavaa materiaalia lasta kehittävän luovan leikin kannatteluun ja ohjaamiseen. Kehittämistyössä syntynyttä osaamista jaetaan vantaalaisiin esiopetusryhmiin ja varhaiskasvatukseen. Lisäksi tietoa välitetään Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön VKK-Metron koulutuksellisissa tilaisuuksissa ja kansainvälisessä leikin kehittämisen verkostossa. Hankkeeseen olennaisesti kuuluvan tieto- ja viestintätekniikan avulla onnistuneiden kokemusten ja hyvien käytäntöjen siirtäminen ja välittäminen eteenpäin mahdollistuu.

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden, eli TVT -laitteiden, hyödyntämisessä tukena ovat Vantaan päiväkotien TVT -tukihenkilöt. Tukihenkilöt muodostavat verkoston, jota hankkeen puitteissa tullaan kouluttamaan edelleen. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään Vantaan varhaiskasvatuksen verkostoyhteistyötä professori Pentti Hakkaraisen vetämän Vilnan leikkilaboratorion ja Vilnan kaupungin päiväkotien kanssa.

Hankkeen tavoitteet

  1. Lasten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen
  2. Leikin laadun ja pitkäkestoisuuden lisääminen
  3. Esiopettajien taitojen parantaminen
  4. TVT-laitteiden käyttötaitojen kasvattaminen

Hankkeessa esiopetusryhmien kasvatuksellisista lähtökohdista tapahtuvaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä lisätään. Tarkoituksena on TVT -laitteita käyttäen tehdä leikki ja lasten aloitteet näkyväksi, jotta leikin laatua, pitkäkestoisuutta ja lasten osallisuutta voidaan vahvistaa. Lapset toimivat oman osallisuutensa ”leikkiagentteina” tutkien ja dokumentoiden niin leikkiä, kuin muutakin toimintaa esiopetusryhmässään. Lasten ottamista kuvista ja videoista luodaan kuvatarinoita, sadutuksia, dokumentteja ja lyhytelokuvia. Tärkeää on, että lapset ovat suunnittelemassa, tekemässä ja kokemassa. Näin saadaan luotua oppimista ja hyvinvointia kannattelevaa tunneilmastoa, sekä tuetaan lasten pystyvyyden ja toimijuuden kokemuksia.

Mielikuvitusrikkaat, tarinalliset ja luovat leikit ovat keskeisessä asemassa lasten kykyjen kehittymisessä, ja aikuisen rooli näiden leikkien ohjaamisessa ja kannattelemisessa on keskeinen. Näiden taitojen omaksuminen on kuitenkin haastavaa, ja siksi hankkeen yksi tärkeä tavoite onkin esiopettajien oman työn reflektoinnin tukeminen TVT -laitteilla tuotetun dokumenttiaineiston avulla. Tätä aineistoa hyödyntäen opettajat pystyvät yhdessä käsittelemään todellisia tapahtumia ja muuttamaan ja täsmentämään omaa työtään. Opettajien kasvatustyössään tarvitsemat lasten aloitteisuutta tukevat henkiset ja psykologiset työkalut terävöityvät. Leikin kulkuun puuttumisen tulee olla leikin omaehtoisuutta kunnioittavaa. Yksi keino tämän varmistamiseksi on lasten ja aikuisten yhdessä rakentaman leikkimaailman luominen, niin että lasten omat tarinat liitetään yhteisen tarinan ketjuun. Tieto- ja viestintätekniikka tukee pitkäkestoisten juonellisten leikkien kehittymistä, koska videoiden ja valokuvien kautta lapset voivat palauttaa mieliin leikin aiempia tapahtumia ja innostua jatkamaan leikkiä edelleen.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen loppujulkaisun valmistelua

Leikkiagentit -hankkeen loppujulkaisun ja esiopetuksen koulutuspäivän suunnittelua.

Esiopetuksen lapset leikkiagentteina -hankkeeseen osallistuvien pilottiryhmien lastentarhanopettajat kokoontuivat 9.6.2014 työstämään hankkeen loppujulkaisua. Tarkoituksena on sisällyttää julkaisuun konkreettinen kuvaus kunkin esiopetusryhmän TVT/leikkiprojektista teoreettisemman johdannon ja Velho Negatiivus -casen lisäksi. Tapaamisessa suunniteltiin myös elokuun esiopetuksen koulutuspäiville leikin teemaan liittyvää osiota. Luvassa on elämyksellistä ja leikkiin kietoutuvaa toiminnan kuvausta TVT:n kytkemisestä esiopetuksen toteuttamiseen. Koulutuspäiviin osallistuu 270 esiopetuksen opettajaa.Esiopetuksen lapset leikkiagentteina -hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter