Kohti uutta inklusiivista toimintakulttuuria

Kohti uutta inklusiivista toimintakulttuuria -hanke on osa Vantaan varhaiskasvatuksen kehittämistä. Hanke nivoutuu uuden varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan ja tukee osaltaan kehityksen ja oppimisen tuen käytännön toteutusta. Hankkeen avulla halutaan auttaa kaikkia lapsia osallistumaan yhteiseen toimintaan ja omalta osaltaan vaikuttamaan siihen.

Hankkeessa hyödynnetään:

1. Tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisen osallistumisen mallia

2. Positiivisen toimintakulttuurin vahvistamista ja kehittämistä

3. Tukea tarvitsevien lasten tukemiseen soveltuvia tieto- ja viestintäteknologian pedagogisia mahdollisuuksia

Hankkeen tavoitteet

Kehittää tukea tarvitsevien lasten joukkoon kuulumista inklusiivisen kasvatuksen avulla. Lasten osallisuutta vahvistetaan tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisen osallistumisen–mallin avulla. Malli toimii kasvatushenkilöstön apuvälineenä suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa tukea tarvitsevien lasten toimintaa ja osallistumista toimintaympäristössään. Mallin avulla luodaan inklusiivisia kasvu- ja oppimisympäristöjä sekä tarkastellaan tekijöitä, jotka mahdollistavat ja edistävät lapsen aktiivista toimijuutta ja osallisuutta.

Yksitoista kasvattajatiimiä Vantaan päiväkodeista pilotoivat Kristine Järnefeltin väitöstutkimuksessa laatimaa tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisen osallistumisen mallia. Toimintamalli tarjoaa kasvattajatiimeille konkreettisen työkalun kehittää ja vahvistaa lapsen toimintaa ja osallistumista. Mallin käytöllä saadaan suoraa hyötyä lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kehittämisessä huomioidaan lasten osallisuus. Hankkeessa kerättyä tietoa tullaan hyödyntämään Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa sekä lasten kasvun ja oppimisen tuen kehittämisessä.

Tavoitteena on kehittää leikki- ja oppimisympäristön positiivista toimintakulttuuria. Hankkeen tavoitteena on kehittää henkilökunnan osaamista positiivisten ryhmänhallintakeinojen sekä kannustavan ja kunnioittavan vuorovaikutuksen avulla. Lasta kunnioittavan toimintakulttuurin tavoitteena on lisätä lapsen joukkoon kuulumista ja toimijuutta. Henkilöstö saa keinoja selviytyä haastavista kasvatustilanteista ja he oppivat kiinnittämään enemmän huomiota vuorovaikutustapaansa ja sen merkitykseen ratkaistessaan ristiriitatilanteita lapsiryhmässä. Ihmeelliset vuodet ry:n työpajakoulutuksiin osallistuu 16 kasvattajatyöparia.

Tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön vahvistaminen. Lapsen aloitteet, näkemykset ja mielipiteet ovat merkityksellisiä ja olennainen osa ryhmässä rakentuvaa leikin ja oppimisen kulttuuria. Tavoitteena on, että kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten kanssa toimivan henkilöstön tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön osaaminen lisääntyy.

Yhteistyökumppanit:

1. Itä-Suomen yliopisto & yliopiston lehtorin Kristine Järnefeltin

2. Ihmeelliset vuodet ry, Kati Granlund

Hankkeen toiminta-aika on elokuusta 2016 vuoden 2017 loppuun.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus

Ajankohtaista

Instagram

Twitter