Varhaiskasvatuksen eri palvelut


Vantaalla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa, joista perhe voi valita kunnallisen tai yksityisen vaihtoehdon. Kotona hoidettaville lapsille on tarjolla toimintaa varhaiskasvatuksen kerhoissa, avoimissa päiväkodeissa, asukaspuistoissa sekä hoitoapupalvelupisteitä tilapäisen hoidon tarpeeseen.

Päivähoito

Päivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Vantaalla lapsi voi olla päivähoidossa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu.

Päivähoitoa järjestetään laissa määriteltynä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona tai muuna päivähoitotoimintana. Päivähoito voi olla kunnallista tai yksityistä. Kunnat järjestävät päivähoitoa tarpeensa mukaisesti eripituisena ja päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia vaihdellen muutamasta tunnista ympärivuorokautiseen hoitoon. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on Suomessa lakisääteinen oikeus saada vanhempien valinnan mukaan joko kunnallinen päivähoitopaikka tai kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on

  • edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
  • tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista
  • toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
  • varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö
  • turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä
  • antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
  • tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
  • kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
  • varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
  • toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.

Vantaan varhaiskasvatuspalvelut -esite

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Ajankohtaista

Instagram

Twitter