Varhaiskasvatuslaki uudistuu

Varhaiskasvatuslain muutosten vaikutukset Vantaalla

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatuslain muutokset astuvat voimaan 1.8.2016. Laki takaa kaikille lapsille varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Alla mainitut periaatteet koskevat myös esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta.
Tiedote esiopetusikäisen lapsen huoltajalle

1) Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen

Jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen hoitopaikkaan. Tässä tapauksessa nykyisillä asiakkailla palvelu jatkuu ennallaan.

2) Oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen
Kun toinen vanhemmista on kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa.
Esimerkkejä:
- toisen lapsen hoitaminen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella
- työtön työnhakija sen jälkeen, kun työttömyys on kestänyt kaksi kuukautta. Työllistymisen tapahtuessa hoitopaikka osoitetaan välittömästi.
- vanhempi on eläkkeellä
- työ* tai opiskelu** ei ole kokopäiväistä
- vanhempi on vuorotteluvapaalla tai lomautettuna

3) Harkinnanvarainen oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen
Kun toinen vanhemmista on kotona 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus voi tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvasta syystä.
Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja se voi tarkoittaa esimerkiksi 25 tai 30 tuntia viikossa.
Laajempi oikeus voidaan myöntää myös määräajaksi.

Lapsella on oikeus harkinnanvaraiseen 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen
- vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun
osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
- lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia

Opetuslautakunta hyväksyi 14.3.2016 osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen ja harkinnanvaraisen 20 tuntia laajemman varhaiskasvatusoikeuden myöntämisen periaatteet.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevat periaatteet liittyvät lain muutokseen siitä, miten 20 tuntia viikossa järjestettävä osapäiväinen ja osaviikkoinen varhaiskasvatus tullaan järjestämään. Esityksen pohjana oli asukkaille internetissä tehty kysely sekä alueilla pidetyt vanhempainillat, joissa asukkaat esittivät toiveitaan palvelun järjestämistavoista. Periaatteet koskevat niitä lapsia, joilla on oikeus vain 20 tunnin varhaiskasvatukseen 1.8. alkaen. Opetuslautakunnan päätös.

Miten toimitaan?
Jos harkinnanvarainen varhaiskasvatuksen tarve on laajempi kuin 20 tuntia viikossa, perheen tulee tehdä siitä kirjallinen selvitys.
Selvityksessä käytettävä lomake aukeaa tällä hetkellä ainoastaan Internet Explorer- selaimella. Lomake löytyy myös Asioi verkossa -sivustolta.

Huoltajien tulee jatkossa ilmoittaa muutoksista lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.
Varhaiskasvatukseen liittyvistä muutoksista annetaan tarkempia ohjeita kevään 2016 aikana.


Lapsiperheitä kuullaan palvelujen järjestämisestä
Vantaalla toteutettiin 20.11.–31.12.2015 vanhemmille suunnattu verkkokysely liittyen varhaiskasvatuslain tuomiin muutoksiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa.
Tämän lisäksi huoltajat voivat osallistua tammikuussa ja helmikuussa järjestettäviin alueellisiin tilaisuuksiin, joissa on mahdollisuus keskustella varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä. Tilaisuuksien tarkemmat aikataulut löytyvät alueittain vantaa.fi sivulta. Valmistelutyön etenemistä voi seurata Vantaan kaupungin verkkosivuilta.

Kokoaikatyö ja osa-aikatyö
* Työttömyysturvalain määritelmän mukaan kokoaikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työsuhteeseen rinnastetaan virkasuhde.
Yrittäjä määritellään työttömyysturvalaissa erikseen. Yrittäjäasemaan vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuus, työnhakijan oma ja hänen perheenjäsentensä omistus tai muu määräämisvalta yrityksessä sekä työnhakijan asema yrityksessä. Yrittäjä-määritelmän täyttyminen edellyttää aina sitä, että henkilö myös työskentelee yritystoiminnassa. Jos työnhakijaa pidetään yrittäjänä, tulee arvioitavaksi yritystoiminnassa työllistymisen pää- tai sivutoimisuus. Yritystoiminnassa ja omassa työssä työllistymisen päätoimisuus arvioidaan toiminnan vaatiman työmäärän mukaan. Jos toiminta on työmäärältään sellaista, että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, kyse on päätoimisesta työllistymisestä yritystoiminnassa tai omassa työssä.

** päätoimisina opintoina pidetään: 1) opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen; 2) lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia; sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi; 3) muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti; sekä muita kuin 1—3 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

_________________________________________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatuslainsäädännön muutokset astuvat voimaan 1.8.2016

Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa ensi vuoden talousarvion yhteydessä 16.11. ja päätyi siihen, että ryhmäkokoa ei kasvateta Vantaalla vuonna 2016, vaikka asetus sen mahdollistaisi. Valtuusto päätti, että subjektiivista oikeutta päivähoitoon rajoitetaan niiden perheiden osalta, joissa molemmat tai toinen vanhemmista on kotona. Täten kaikille lapsille taataan varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.
Laki korostaa vahvasti pedagogiikkaa ja lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. Laki lähtee siitä, että 20 tuntia viikossa on riittävä määrä varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman tai huoltajan osa-aikaisen, väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheiden olosuhteiden takia.

Muutos halutaan tehdä yhdessä vanhempien kanssa. Vantaalla pohditaan parhaillaan, millaisilla kriteereillä varhaiskasvatusta tarjotaan enemmän kuin 20 tuntia, jos vanhempi on kotona. Laki antaa tähän tiettyjä perusteita, mutta tarkemmat linjaukset tehdään kuntatasolla. Vantaalla lapsia, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona, on tällä hetkellä kokopäiväisessä päivähoidossa noin 1250. Muutos koskee välittömästi arviolta 410:tä lasta, joiden vanhemmat ovat erilaisilla perhevapailla tai työttöminä. Minne ja millaisia ryhmiä näille lapsille tarvitaan, ratkaistaan yhdessä vanhempien kanssa. Toivomme, että mahdollisimman moni vantaalainen vanhempi lähtisi mukaan suunnittelemaan ja kehittämään varhaiskasvatuspalvelujamme, toteaa Askola-Vehviläinen.

Vanhempien mielipiteitä ja ajatuksia on kerätty verkkokyselyllä ja näitä tuloksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa.
Alkuvuodesta alueilla järjestetään työpajoja vanhemmille ja muille yhteistyökumppaneille.

Tilaisuuksien tarkemmat aikataulut löytyvät aleittan vantaa.fi sivulta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter