Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilu

Vantaa ja Kerava osallistuvat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkaa 1.3. 2021 ja päättyy 30.6. 2023. Kokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Kuntakokeilun asiakkaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Heihin kuuluvat kaikki kokeilualueella asuvat,

  1. työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  2. kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  3. kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen omavalmentajan, joka ohjaa häntä eteenpäin palveluihin.

Ajankohtaista


Twitter