Pysäköinnin usein kysytyt kysymykset

Pysäköinninvalvonta perustuu tieliikennelakiin ja -asetuksiin ja pysäköidessä on aina noudatettava liikennemerkkejä. Liikennemerkeistä ja niiden asentamisesta päättää liikennesuunnittelu. Kaupungin pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa, että pysäköinti tapahtuu merkkien mukaisesti.

Liikennemerkeistä ja muusta liikennesuunnittelusta Vantaan kaupungin alueella voi antaa palautetta kaupungin palautekanavan kautta.

Ajoneuvojen siirrot

Kuulin, että jos maksamattomia virhemaksuja kertyy liikaa, pysäköinninvalvonta voi hinata auton pois. Pitääkö tämä paikkansa?

 • Kyllä. Laki ajoneuvojen siirtämisestä (17.6.2011/729) mahdollistaa ajoneuvon varastosiirron, jos samalla ajoneuvolla tehdystä pysäköintiä koskevan säännöksen vastaisesta menettelystä on määrätty viidestä eri teosta pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksamatta ja joihin ei voi hakea muutosta.

Taloyhtiömme pihalle on ilmestynyt hylätty auto. Voiko kaupunki auttaa sen siirtämisessä?

 • Yksityisalueelta siirtoja tehdään vain alueen omistajan tai haltijan pyynnöstä. Virka-apupyyntö on tehtävä kirjallisena, lomakkeen löydät täältä.

Autoni on kadonnut. Voiko kaupunki hinauttaa autoni pois?

Kaupunki siirrättää:

 • kilvettömät, katsastamattomat ja liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot
 • puhtaanapitoa tai liikennettä haittaavat ajoneuvot
 • yli kaksi vuorokautta virheessä olleet ajoneuvot
 • ajoneuvot, joilla on viisi (tai enemmän) maksamatonta lainvoimaista pysäköintivirhemaksua
 • palaneet tai tuhoutuneet ajoneuvot

Ajoneuvoni on hinattu pelastustieltä heti eikä siihen ollut maanomistajan lupaa? Miksi?

 • Pelastuslain 11 §:n 1 momentin mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Saman lain 2 momentin mukaan pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Ajoneuvojen siirrosta säädetyn lain 5 §:n 5 momentin mukaan jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain (379/2011) 11 §:n 2 momentin vastaisesti pelastustielle, poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai varastosiirron viipymättä. (29.12.2011/1508).
  Pysäköinninvalvojan ohjeistuksen mukaan ajoneuvon rekisteriin merkittyä omistajaa/haltijaa yritetään ensin tavoitella puhelimitse, mutta mikäli se ei onnistu, siirretään ajoneuvon varastolle. Maan omistaja ei voi antaa lupaa pysäköidä pelastustielle pelastuslain 11 §:n perusteella.

Kuinka ilmoitan väärin pysäköidyistä ajoneuvoista?

 • Julkisella katualueella tai kaupungin omistamilla maastoalueilla olevista väärin pysäköidyistä ajoneuvoista voi kuka tahansa tehdä ilmoituksen. Myös pelastusteille pysäköinneistä voi kuka tahansa tehdä valvontapyynnön. Valvontapyyntö väärin pysäköidystä ajoneuvosta tehdään verkkolomakkeella.
  Yksityisissä kohteissa, joissa on valvontasopimus kaupungin pysäköinninvalvonnan kanssa, on sopimukseen erikseen määritelty valvontapyynnön tekoon oikeutetut henkilöt. Tällainen henkilö voi tehdä valvontapyynnön edellä mainitun verkkolomakkeen kautta.

Maastopysäköinti

Pysäköin autoni hiekkapohjaiselle alueelle tien läheisyyteen/tontin ja asfaltoidun tien väliselle alueelle eikä paikalla ollut pysäköinnin kieltäviä liikennemerkkejä. Miksi sain virhemaksun luvattomasta maastopysäköinnistä?

 • Maastoliikennelaki (4 § 1 mom.) kieltää moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumisen sekä sen pysäyttämisen ja pysäköinnin maastossa ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Maastoksi määritellään samassa laissa muun muassa maa-alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko-, tai ilmaliikenteeseen. Maastoa voi olla nurmi- ja puistoalueiden lisäksi myös erilaiset joutomaat.
  Kyseistä kieltoa ei merkitä liikennemerkein, koska se johtuu suoraan laista. Kielto on ehdoton, eikä sen voimassaolo riipu pysäköinnin vaikutuksista luonnolle tai muulle ympäristölle.

Maksullinen pysäköinti

Vantaalla siirrytään maksulliseen pysäköintiin vuoden 2018 alusta Tikkurilan, Kivistön ja Myyrmäen alueilla, lue lisää asiasta maksullisen pysäköinnin sivuilta.

Minulla ei ollut kolikoita mukana, joten pysäköin autoni ja menin vaihtamaan rahaa. Miksi sain sillä aikaa pysäköintivirhemaksun?

 • Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty maksulliselle pysäköintipaikalle, jollei maksua ole suoritettu (TLL 27 §). Kuljettajan on huolehdittava siitä, että hän voi suorittaa maksun pysäköinnin alkaessa. Osassa voi maksaa myös kortilla sekä mobiili-järjestelmällä.

Odotin vaimoani autossani, kun pysäköinnintarkastaja tuli kysymään pysäköintimaksulipuketta. Tarvitseeko minun maksaa pysäköinnistä, kun istun autossani?

 • Kyllä, tieliikennelain mukaan pysäyttäminen ja pysäköinti maksulliselle paikalle tai alueelle on kielletty, ellei maksua ole suoritettu. Tästä seuraa, että kuljettajan on viivyttelemättä käytävä hakemassa pysäköintilipuke autoonsa. Sillä seikalla, että autossa odottaa kuljettaja, matkustaja tai vaikkapa koira, ei ole asiassa merkitystä.

Toimin kuorma-autonkuljettajana jakelufirmassa. Pysäköin joskus maksullisille paikoille, kun vien paketteja asiakkaille. Tarvitseeko minun maksaa pysäköinnistä näissä tilanteissa?

 • Kyllä tarvitsee. Myös kuorman purkaminen tai lastaaminen maksulliselta pysäköintipaikalta vaatii maksulipukkeen noutamista autoon. Monet yritykset, jotka joutuvat pysäköimään maksullisille paikoille säännöllisesti mutta lyhytaikaisesti käyttävät autoissaan Easypark-järjestelmää.

Yritin maksaa pysäköinnistä, mutta lippuautomaatti vei rahat eikä tulostanut minulle pysäköintilipuketta. Mitä teen?

 • Lippuautomaattien vikatilanteissa on otettava yhteyttä automaatteja ylläpitävään tahoon. Tiedot ovat esillä jokaisessa lippuautomaatissa. Jos lippuautomaatti ei ole toiminnassa, on lipuke haettava toisesta saman vyöhykkeen automaatista tai maksettava mobiili-maksuna, mikäli sellainen on alueella käytössä.

Muutto/huoltoajo

Olin suorittamassa muuttoa/huoltoajoa ja autoni oli vain vähän aikaa pysäköitynä pysäköinti kielletty/pysäköintikieltoalue -liikennemerkin vaikutusalueella. Miksi sain virhemaksun?

 • Tieliikennelain 2 § 15 kohdan mukaan pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.
  Tästä johtuen saa purkaa ja lastata kuormaa, mutta toiminnan on oltava aktiivista ja jatkuvaa. Autoa saa seisottaa vain sen ajan, minkä aktiivinen lastaustyö kestää. Tämän jälkeen ajoneuvo on viipymättä siirrettävä sallitulle pysäköintipaikalle. Jos pysäköinnintarkastaja ei ole havainnut auton lähettyvillä kuormaamiseen liittyvää toimintaa, on hän määrännyt virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun.

Olin suorittamassa muuttoa/huoltoajoa ja autoni oli vain vähän aikaa pysäköitynä jalkakäytävällä/pyörätiellä. Miksi sain virhemaksun?

 • Tieliikennelain 27 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty jalkakäytävällä ja pyörätiellä. Saman pykälän 3 momentin mukaan ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin lähietäisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä.
  Pysäytetty ajoneuvo ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista ja kuljettajan on pysyteltävä ajoneuvon läheisyydessä sekä tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.
  Vaikka kadun varressa pysäköinti olisi kielletty, tulee ajoneuvo ensisijaisesti pysäyttää kadun varteen, koska pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Kts. Edellinen kysymys.

Olin suorittamassa huoltotehtävää läheisessä kiinteistössä ja kojelaudalla oli huoltoajolupa. Miksi sain pysäköintivirhemaksun?

 • Tieliikennelain 48 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävää ajoneuvoa sekä ajoneuvoa, jota käytetään liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolaitoksen taikka tullin virkatehtävässä, saa 26 - 28 §:n säännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta.
  Jos kyseessä ei ole yllämainittu tehtävä, huoltoajolupa ei oikeuta pysäköimään tieliikennelaissa määrättyjen kieltojen vastaisesti. Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävällä ajoneuvolla tarkoitetaan esim. kaivinkonetta, ei sitä ajoneuvoa, jolla kaivinkoneenkuljettaja on itse ajanut paikalle.

Pysäköintikiekko

Miksi sain pysäköintivirhemaksun pysäköintikiekon käyttämättä jättämisestä, vaikka olin kirjoittanut saapumisajan paperille?

 • Liikenne- ja viestintäministeriön pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta antaman asetuksen (1319/2015) mukaan pysäköinnin alkamisaika on osoitettava saapumisajan ilmaisevalla laitteella. Asetuksen perusteluissa nimenomaan todetaan, että ”laite ei saa olla paperinen tai pahvinen lappu, johon alkamisaika on kirjoitettu tai piirretty”.

Miksi sain pysäköintivirhemaksun pysäköintikiekon käyttämättä jättämisestä, vaikka ajoneuvossa on ollut sähköinen kiekko?

 • Liikenne- ja viestintäministeriön pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta antaman asetuksen (1319/2015) 3 § mukaan ”Pysäköintikiekko on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle auton tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.” Kiekon tulee sijaita sellaisella paikalla, että se on selvästi nähtävissä tuulilasin läpi katsottaessa. Joskus sähköinen kiekko on asetettu tuulilasin ylälaitaan, joka saattaa olla tummennettu. Lisäksi tuulilasi on noin 45 asteen kulmassa, jolloin näyttö osoittaa yläviistoon eikä siinä oleva aika ole selvästi luettavissa ajoneuvon ulkopuolelta. Tästä syystä sähköinen kiekko tulisi asettaa tuulilasin esim. kuljettajan puoleiseen alakulmaan huomioiden mahdolliset tummennukset myös siellä.

Kiekkoni oli tippunut auton lattialle ja sain virhemaksun. Miksi näin?

 • Liikenne- ja viestintäministeriön pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta antaman asetuksen (1319/2015) 3 § mukaan ”Pysäköintikiekko on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle auton tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.” Kiekon tulee sijaita sellaisella paikalla, että se on selvästi nähtävissä tuulilasin läpi katsottaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa pysäköintikiekon asettamista kojelaudalle tai kiinnittämistä tuulilasiin. Pysäköintikiekon putoamisia koskevissa eri hallinto-oikeuden päätöksissä on todettu, että ”ajoneuvon kuljettajan vastuulla on huolehtia, että ajoneuvossa on pysäköinnin aikana vaadittava pysäköintikiekko näkyvälle paikalle asetettuna” ja että ”tämänkaltainen virhe on helposti vältettävissä huolellisella toiminnalla”.

Autoni kojelaudalle/penkille oli unohtunut toinenkin kiekko ja sain virhemaksun pysäköintikiekon virheellisestä käytöstä. Mitä tämä tarkoittaa?

 • Pysäköinnin aikana auton tuulilasilla saa olla esillä vain yksi kiekko. Jos penkillä oleva pysäköintikiekko on selvästi havaittavissa ja siihen asetettu aika luettavissa auton ulkopuolelta, voidaan se edellä mainitun asutuksen mukaisesti luokitella näkyvälle paikalle sijoitetuksi pysäköintikiekoksi. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että pysäköintikiekkoihin on asetettu sama saapumisaika.

Sain virhemaksun syyllä ”Merkityn pysäköintiajan muuttaminen pysäköinnin kuluessa on kielletty”. Mitä tein väärin?

 • Kyseisessä tilanteessa pysäköinnintarkastaja on todennut, että pysäköintikiekkoon asetettua saapumisaikaa on muutettu pysäköinnin aikana. Saapumisaikaa ei saa muuttaa, vaan pysäköintiajan päättyessä pysäköintipaikka on vapautettava.
  Pysäköintikiekkoa koskevien säännösten tarkoituksena on, että sama ajoneuvo on pysäköitynä tietyllä paikalla vain liikennemerkillä osoitetun enimmäisajan. Pysäköintipaikan vapauttaminen on tapahduttava niin, että toisilla tienkäyttäjillä on tosiasiallinen mahdollisuus käyttää kyseistä pysäköintipaikkaa. Näin ollen ei riitä, että autoa siirtää vain vähän ja ajaa välittömästi takaisin samalle paikalle.

Pysäköintikieltoalue

Miksi sain pysäköintivirhemaksun syyllä ”Pysäköintikieltoalue-liikennemerkin noudattamatta jättäminen”, vaikka kadun alkupäässä ei ollut pysäköinnin kieltävää liikennemerkkiä?

 • Tieliikenneasetuksen 16 §: mukaan liikennemerkkien 373 (pysäköintikieltoalue) ja 374 (pysäköintikieltoalue päättyy) rajaamalla alueella pysäköinti on kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä. Pysäköintikieltoalue - liikennemerkki tarkoittaa sitä, että liikennemerkin jälkeen pysäköinti on kielletty molemmin puolin katua ja siitä erkanevilla kaduilla, jos erikseen liikennemerkein ei osoiteta, että pysäköinti on sallittua tai pysäköintikieltoalue päättyy.

Pysäköintivirhemaksu

Sain pysäköintivirhemaksun, mutta samalle alueelle pysäköityyn viereiseen autoon virhemaksua ei ollut laitettu. Miksi näin?

 • Jokainen kuljettaja on itse vastuussa siitä, että pysäköinti tapahtuu liikennesääntöjen mukaisesti. Se seikka, että toinen autoilija on välttynyt syystä tai toisesta pysäköintivirhemaksulta ei ole peruste poistaa aiheellisia virhemaksuja. Lisäksi on syytä huomioida, että pysäköinnintarkastajan ollessa paikalla tilanne on saattanut olla toisenlainen tai että toinen auto on saapunut paikalle tarkastuskäynnin jälkeen.

Sain samasta virheestä kolme pysäköintivirhemaksua. Miksi?

 • Pysäköinninvalvonnasta säädetyn lain 3 §:n mukaan jatkuvasta pysäköintivirheestä saadaan määrätä enintään kolme pysäköintivirhemaksua. Uutta pysäköintivirhemaksua ei saa määrätä ennen kuin on kulunut vuorokausi edellisen maksun määräämisestä.

Sain pysäköintivirhemaksun. Onko valittamisesta hyötyä?

 • Päätöksen muuttaminen tarvitsee erittäin hyvät perustelut ja näytön
 • Oikaisuvaatimusten hyväksymisprosentti on n. 5%

Sain aiheettoman pysäköintivirhemaksun. Mitä pitäisi tehdä?

 • Lue lapusta virhesyy
 • Tarkasta alueen liikennemerkit, johon pysäköity
 • Tarkista tarkastajan ottamat valokuvat www.helgapark.net
 • Voit tehdä oikaisuvaatimuksen mikäli sinulla on asiaan selkeät perustelut

Olen saanut pysäköintivirhemaksun virka-ajan ulkopuolella. Miksi sain laskun?

 • Yleiset pysäköintisäännöt ovat voimassa vuorokauden ympäri ja pysäköintivirhemaksuja määrää niin pysäköinnintarkastajat kuin poliisitkin.

Vammaisen pysäköintilupa

Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Asetuksella säädetään tarkemmin vamman laatu ja vaikeusaste. Tällä luvalla, tai vastaavalla asianomaisen ulkomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, jossa on kansainvälinen vammaisen tunnus, saa ajoneuvon pysäköidä:

 1. maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
 2. alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään
 3. sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi.

Kohdan 2 täsmennys: Vammaisen pysäköintiluvalla saa vammainen tai häntä kuljettava pysäköidä alueelle, missä pysäköinti on kielletty merkillä 372 (pysäköinti kielletty) tai 373 (pysäköintikielto-alue). Kohdasta 3 seuraa, ettei kyseisen luvan saaneen ole tarpeen käyttää pysäköintikiekkoa. (Tieliikennelaki 28 b § ja tieliikenneasetus 53 §)

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle. Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta saa vammaisen matkustajan ottamista ja jättämistä varten pysäyttää myös taksin tai invataksin. Milloin pysäköinnistä on ilmeistä haittaa vammaisen pysäköintiluvallakin oikeutetusta paikasta, ajoneuvo on poliisin tai pysäköinnintarkastajan kehotuksesta siirrettävä poliisin tai pysäköinnintarkastajan osoittamaan sopivaan paikkaan.

Vammaisen pysäköintilupa ei siis oikeuta pysäköimään esim. jalkakäytävälle tai pyörätielle tai olemaan noudattamatta pysähtyminen kielletty -liikennemerkkiä. Yksityisellä alueella on noudatettava siellä olevia liikennemerkkejä, sillä vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä luvassa mainituilla tavoilla vain julkisella katualueella.

Mikäli vammaisen pysäköintiluvalla on poikettu pysähtymiskiellosta tai muista kuin edellä 1-3 kohdissa mainituista pysäköintikielloista, on kysymyksessä pysäköintivirhe. Poliisi – ja pysäköinninvalvontaviranomaisilla on virhemaksuja määrättäessä rinnakkainen toimivalta.

Yksityinen pysäköinninvalvonta

Sain valvontamaksun pihasta, jossa toimii yksityinen pysäköinninvalvonta. Miten voin valittaa siitä?

 • Monien yksityisten kiinteistöjen pysäköintialueiden valvonnasta vastaa yksityinen valvontayritys. Mahdolliset valitukset on osoitettava suoraan näille yrityksille. Yhteystiedot on yleensä esitetty ajoneuvoon jätetyssä valvontamaksulomakkeessa. Kunnallinen pysäköinninvalvonta ei ota kantaa yksityisiin valvontamaksuihin.

Muita kysymyksiä

Näin, että pysäköinnintarkastaja otti kuvia virheellisesti pysäköidystä autosta. Onko tämä laillista?

 • Kyllä on. Julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua. Tarkastajat ottavat usein kuvia, jotta ajoneuvon tiedot ja tarkka sijainti voidaan todeta myös myöhemmässä vaiheessa. Kuvien ottaminen parantaa siis näin ollen myös ajoneuvon kuljettajan oikeusturvaa. Kuvia ei koskaan käytetä muuhun kuin kyseisen pysäköintivirheeseen liittyviin asioihin. Tietosuojavaltuutetun mukaan valokuvat virheellisesti pysäköidyistä autoista eivät loukkaa tietosuojasäännöksiä.
  Mikäli olet saanut pysäköintivirhemaksun, voit tarkistaa tarkastajan ottamat valokuvat voi osoitteesta www.helgapark.net.

Miksi en saa pysäköidä ajosuunnan vastaisesti, vaikka kyseessä on hiljainen/päättyvä katu tai pysäköin hetkellisesti purun/lastauksen/tms vuoksi?

 • Tieliikennelain 26 §:n mukaan ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu. Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä. Maitoa kuljettavan ajoneuvon saa taajaman ulkopuolella pysäyttää kaksisuuntaisellakin tiellä myös tien vasemmalle puolelle maitolaiturin kohdalle kuormaamista ja kuorman purkamista varten. Tällöin kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Koska laki ei salli edes pysäyttää ajosuunnan vastaisesti, ei ajoneuvon purku tai lastaus tahi matkustajan jättö tai kyytiinottokaan ole sallittua

Saavatko pysäköinnintarkastajat provisiopalkkaa?

 • Eivät saa, palkkaan ei vaikuta kirjoitettujen virhemaksujen määrä. Pysäköinnintarkastajat ovat virkasuhteessa kaupunkiin, minkä vuoksi provisiopalkkaus ei ole mahdollista.

Missä on vapaita pysäköintipaikkoja?

 • Pysäköinninvalvonnalla eikä sen asiakaspalvelulla ole mahdollisuutta tietää missä kaikkialla on vapaita pysäköintipaikkoja. Se jää kuljettajan itsensä selvitettäväksi.

Ajankohtaista

Twitter