Aurinkokiven havainnekuva

Aurinkokiven monitoimitalo rakennetaan Kivistöön

Aurinkokiven ensimmäinen vaihe valmistui kesällä 2016. Aurinkokivi toteutetaan vuonna 2012 järjestetyn yleisen arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Playa Arkkitehdit Oy ja pääurakoitsijana toimii Fira Oy. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 500 oppilaan alakoulu, päiväkoti, neuvola sekä tilat musiikkiopiston ja kuvataideopiston käyttöön. Tilat suunnitellaan Aurinkokiven pedagogisen konseptin mukaisesti monikäyttöisiksi eri käyttäjäryhmille soveltuvaksi:

  • tilojen monikäyttöisyys asukkaiden, yhteisöjen käyttöön
  • pedagogiset tavoitteet (ilmiökeskeinen pedagogiikka, yhteisöllisen oppimisen pedagogiikka)
  • taidekonsepti Kivistön alueella, taideteemat Aurinkokivessä
  • energiansäästö (aurinkopaneelit, suunnitteluvaiheen energiasimuloinnit, käyttövaiheessa lvis-automaation avulla energianseuranta)
  • Kivistön alueen putkijätesysteemiin liittyminen 2. vaiheessa
  • keskitetty pysäköinti Kivistön alueella (Aurinkokiven pysäköintipaikoista osa paikoitustalossa, 2- vaiheen pysäköintipaikat sijoitetaan paikoitustaloon)

Tilakeskus ja taidemuseo järjestivät vuonna 2014 taidekilpailun, jonka pohjalta taiteilija Stig Baumgartnerin teos ”Kuinka paljon valo on” toteutetaan rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteyteen.

Toisen vaiheen esittelyä ja tavoitteet

Koulu on oleellinen osa Kivistön kasvavan suuralueen peruskouluverkkoa, koska vuonna 2015 laaditun Vantaan väestöennusteen 2015–2025 mukaan suuralueen perusopetusikäisten määrä kasvaa ennusteajanjakson ajan. Aurinkokiven koulu korvaa purettavan Vantaankosken koulun. 2. vaihe täydentää 1. vaihetta siten, että rakennetaan aineluokat sekä perusopetustilaa lisää. Koulu toimii tämän jälkeen yhtenäiskouluna.

Rakennuksen toimintakulttuuriin kuuluu olennaisena osana monikäyttöisyys ja uusien oppimisympäristöjen tuomat mahdollisuudet siten, että ilmiökeskeinen oppiminen sekä yhteistyö eri käyttäjien kanssa on mahdollista.

Aurinkokiven 1. vaiheessa rakennetut perusopetuksen tilat mahdollistavat uuden oppimisen tavoitteiden toteutumisen. Ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisopettajuus, TVT:n tehokas käyttö sekä opettajien ja oppilasryhmien vuorovaikutteinen yhteistyö ovat osa muuttunutta oppimisympäristöä. Uusi oppiminen on huomioitu myös irtokalustussuunnittelussa.

Laajennus käsittää tilaryhmät, jotka ovat tarpeelliset luokka-asteille 7.-9. sekä täydentävät omalta osaltaan 1. vaiheen tilojen käyttömahdollisuuksia. Laajennusosan myötä Aurinkokiven koulusta tulee yhtenäinen peruskoulu, jonka tiloja tullaan käyttämään joustavasti kaikkien vuosiluokkien kesken.

Kouluun tarvitaan perusopetustiloja, jotka ovat muunneltavia sekä monikäyttöisiä erikokoisille ja -ikäisille oppimisryhmille. Sinne kaivataan myös erityisvarusteltuja oppimistiloja, jotka mahdollistavat sekä aineopetuksen taito- ja harrasteaineille että taipuvat perusopetustiloiksi. Tavoitteena on luoda tilakokonaisuuksia taito- ja taideoppiaineille sekä luonnontiede-fysiikka-kemia-oppiaineille. Esimerkiksi kirjasto/mediateekki, monitoimi- liikuntatila ovat laajennusosan tiloja, jotka soveltuvat opiskeluun ja yhteisiin kokoontumisiin.

Tällä hetkellä on menossa 2. vaiheen rakentaminen ja laajennusosat valmistuvat kesäkuussa 2019. Valmistuttuaan Aurinkokiven koulussa on yhteensä yli tuhat oppilasta, joista noin 540 oppilasta käy alakoulua (1.vaihe) ja noin 535 oppilasta yläkoulua (2. vaihe).

Ajankohtaista

Twitter