Kundtjänsten vägleder i tillståndsärenden och arrangerar vid behov ett möte med tillståndshandläggaren eller andra anställda. Det är bra att vara i kontakt med byggnadstillsynen redan i projektets inledningsskede.

Tidsbokning och kundtjänst: Markanvändningens gemensamma kundtjänst, Konvaljvägen 13, gatuplanet
Öppettider och kontaktinformation

Enheten för informationstjänster och kontinuerlig tillsyn

Byggnadstillsynen övervakar kontinuerligt den byggda miljön. Tillsynsobjekt är bland annat olovligt byggande och snyggheten och underhållet av den byggda miljön.

I byggnadstillsynens arkiv förvaras tillståndshandlingar och specialplaner. Det går att köpa kopior av dessa och de kan även levereras i digital form. Närmare information får du genom att kontakta arkivet som även ger annan information om fastigheter och byggprojekt. Arkivets telefonnummer är 050 302 7233 och 050 302 7098 och öppettider mån.–tors. kl. 8.15–16.00, fre. kl. 8.15–15.00.

Stadsbildsenheten

Stadsbildsenheten handlägger ansökningar om tillstånd och övervakar byggnadernas och fastigheternas kondition och prydlighet. Tillståndshandläggarnas telefontid är mån.–tis. och tors.–fre. kl. 11.00–12.00. Tillståndshandläggarnas arbetsfördelning enligt stadsdel samt kontaktuppgifter framgår ur tabellen över indelningen i distrikt.

Byggnadstekniska enheten

Byggnadstekniska enheten övervakar byggarbeten och förrättar syner enligt tillståndsvillkoren och godkänner de arbetsledare som bestäms i tillstånden. Projektens specialplaner lämnas in under en på förhand överenskommen tid. Inspektionsingenjörerna har telefontid mån.–tis. och tors.–fre. kl. 11.00–12.00. VVS-inspektörerna dejourerar vardagar kl. 11.00–12.00 Inspektionsingenjörernas och VVS-inspektörernas arbetsfördelning stadsdelsvis samt deras kontaktuppgifter framgår ur tabellen över indelningen i distrikt.

Nyheter

Twitter