Faktorer som påverkar stadsbilden

Med våra sinnen förnimmer vi alla vissa grundläggande saker i omgivningen även om vi inte egentligen medvetet tänker på dem eller analyserar dem. Då det gäller att anpassa en byggnad till omgivningen finns det vissa grundläggande faktorer som skapar en behaglig miljö om lösningen är bra, medan dåliga lösningar gör att miljön känns otrivsam eller likgiltig.

Byggnadens placering på tomten samt dess relation till gatan och de omgivande byggnaderna

Om de befintliga byggnaderna bildar en enhetlig länga med hus intill gatan bör den nya byggnaden inte skilja sig på ett avgörande sätt. Om å andra sidan de existerande byggnaderna är fritt placerade på tomten finns det också flera alternativ för hur den nya byggnaden kan placeras. Beroende på byggnadens placering kan gaturummet kännas antingen tätt och kompakt eller rymligt och luftigt. I detaljplanen eller byggnadsanvisningarna anges ofta ett bestämt mål.

Byggnadens form och volym i förhållande till närmiljöns struktur

En ny byggnad som känns alldeles för massiv verkar mindre till exempel genom att garaget placeras separat eller genom att vända på byggnadens form eller dela upp den i mindre delar. Redan genom att omforma taket och bryta upp stora ytor kan man påverka byggnadens helhetsintryck. Man får en alltför liten byggnadsmassa att verka större genom att förenkla formspråket och placera carport och terasser under ett enhetligt tak. Man bör dock noggrant överväga hur väl stora terrasser lämpar sig och vilken effekt de har på helheten. Om det redan sedan tidigare finns byggnader i olika storlek på området har man större frihet vid planeringen av den nya byggnaden.

Material och färger

Vid valet av material och färg måste man begrunda hur väl de stämmer överens med den omgivande bebyggelsen. Syftet är inte att åstadkomma sinsemellan liknande byggnader, utan att få dem att smälta ihop till en harmonisk helhet. Färger ter sig utomhus och på stora ytor mycket mer intensiva är på ett litet färgprov.

Byggnadens placering i terrängen

Även om en tomt kan verka platt vid en ungefärlig uppskattning kan det ändå förekomma förvånansvärt stora lutningar. Typhusen är ofta planerade för jämn mark vilket innebär att det alltid behövs en sakkunnig för att placera in byggnaden i terrängen, även med tanke på bortledning av ytvattnet. Då man bygger på en sluttande tomt ska byggnadens placering i terrängen göras med omsorg. Nuförtiden anser man inte att höga och kompakta källarsocklar passar in i stadsbilden. Ju svårare terräng och trängre byggplats, desto mer noggrant måste planeringen av byggnaden skräddarsys.

Byggnadens arkitektoniska stil

Fasaden är en gemensam angelägenhet. Särskilt de delar som vetter mot gatan har en stor inverkan på stadsbilden. På småhusområden, där det redan sedan tidigare finns småhus av allehanda slag och stilar från olika decennier, finns det också plats för byggnader i flera olika stilar. Konstlade lösningar bör dock undvikas. På generellt sett enhetliga områden bör nya byggnader noggrant placeras in i det befintliga byggnadsbeståndet. Kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla områden ställer högre krav. Frågan om stil är jämfört med punkterna ovan mer en smaksak. Småhus som dekorerats med detaljer i olika stilar inverkar inte på stadsbilden i samma grad som placering, storlek och form.

Planteringar, inhägnader och konstruktioner

Carportar, inhägnader, träd, buskar, sopcontainrar och postlådor etc. som placerats invid gatan formar stadsbilden och inverkar på områdets trivsel. Det är viktigt att satsa på planering och utförande. Carporten ska vara klart lägre och mindre än bostadshuset. I detaljplaner och bygganvisningar ingår ofta bestämmelser om inhägnader och planteringar.

Planläggningen anger ramarna för byggnationen och utformandet av stads- och landskapsbilden med områdets landskapsmässiga karakteristik som utgångspunkt. Den slutliga stadsbilden uppstår först efter att de enskilda byggprojekten slutförts. Lika viktiga som själva byggnaderna är för landskaps- och stadsbilden är även de obebyggda gårds- och gatuområdena mellan byggnaderna samt de utrymmen som bibehålls som park eller naturmiljö. En snygg och vårdad omgivning är dessutom en viktig faktor i stadsbilden.

Det är bra att på förhand diskutera frågor som anknyter till stadsbilden och byggnadernas arkitektur med byggnadstillsynens tillståndshandläggare. Kontaktuppgifter

Nyheter

Twitter