Saker och åtgärder att kontrollera projektvis vid byggande av jordvärmebrunn

En ändrad lägesritning över jordvärmehålet som avviker från den ursprungliga ritningen samt en borrningsrapport ska efter att borrningsarbetet avslutats bifogas till mellanbladet Planer och bilagor i Lupapiste samt sändas till Vanda mätningsavdelnings e-postadress mio@vantaa.fi

Om det på fastigheten finns en oljecistern under marken måste man ta bort den eller ansöka om tillstånd att lämna kvar den av Vanda miljöcentral.

Byggnadstillsynen känner inte till var på fastigheten eller grannfastigheten rör, ledningar, kablar ligger placerade eller vilka andra omständigheter som inverkar på borrningen av hålet. Den som tar sig an projektet ansvarar och sörjer för att ta reda på var rören m.m. ligger och hur de påverkar borrningsarbetet.

Själva anslutningen av värmepumpen kräver inget bygglov. Installationsarbetena ska utföras enligt bestämmelserna av en sakkunnig inom branschen.

Ifall jordvärmehålet borras som lutande hål så att det sträcker sig in på grannens tomt måste ett servitutavtal ingås och mätningsavdelningen ska inrätta ett fastighetsservitut.

Slam som uppstår vid borrningen av jordvärmehålet ska hanteras på lämpligt sätt, ansvaret ligger hos den som tar sig an projektet.

Värmebärarvätskor som används i jordvärmesystemen ska vara ofarliga för miljön och hälsan. De rörmaterial som användas måste vara godkända. Vid lagring och hantering ska bestämmelser om brandfarliga vätskor följas.

Eventuellt överloppsvatten från borrhålet ska ledas ut i ett dagvattennät eller i ett öppet dike genom ett avloppsrör försett med en uppdämningsventil. (inte i täckdiken)

Villkoren och anvisningarna som framställs i utlåtandena ska beaktas innan borrningsarbetena påbörjas.

Se närmare anvisningar:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4

Nyheter

Twitter