Trädfällning

Träd får fällas på egen tomt

Träd som utgör en risk ska för den egna och allmänna säkerhetens skull fällas. Enligt byggordningens 52 paragraf är det ägarens eller innehavarens uppgift att bedöma om ett träd utgör en fara.

Om träd fälls på en del av en tomt där det enligt detaljplanen ska finnas planteringar bör träden som fällts ersättas med nya plantor. För träd som skyddats med stöd av naturvårdslagen eller i detaljplan krävs myndigheternas avgöranden. Detaljplanerna återfinns på webben på adressen KarttaVantaa.fi. Ytterligare information om detaljplaner finns att tillgå vid detaljplaneringens kundtjänst på adressen Konvaljvägen 28.

Vanliga träd på tomtens byggnadsyta får fällas enligt fastighetsägarens eller -innehavarens behov. Du kan fråga områdets tillståndshandläggare om information huruvida det krävs tillstånd för trädfällning. Träden bör fällas under en tid då inte fåglarnas häckning pågår. Fällning av större träd ska helst överlåtas åt professionella.

Nyheter

Twitter