Att göra upp avtal om parkeringsövervakning

Avtal om parkeringsövervakning görs upp för att möjliggöra övervakning av parkering på privata områden, närmast gårdsplaner och parkeringsområden som hör till husbolag och köpcentrum. Det kostar ingenting att göra upp ett avtal. I avtalet kommer man överens om hur övervakningen sker och det ger parkeringsövervakningen fullmakt att övervaka privata områ-den. Verksamheten baseras på 28 § i vägtrafiklagen (fr.o.m. 1.10.2003). Uppgörandet av avtal och avtalsbaserad övervakning förutsätter:

1. Beslut av markägare eller markinnehavare, t.ex. beslut av husbolagsstyrelse eller be-hörig verkställande direktör/ disponent om att ingå övervakningsavtal. Om det är fråga om ett mindre husbolag som sköter fastigheten i egen regi, är det nödvändigt med styrelsebeslut. I fråga om affärsfastigheter godtas också beslut av dispo-nent/verkställande direktör.1.

2. Innan avtalet görs upp förrättas en syn på objektet, där företrädare för parkeringsö-vervakningen (i regel en parkeringskontrollant) och fastighetens ägare/innehavare är på plats. Redan i detta skede kan man komma överens om att objektet över-vakas antingen i anslutning till normal övervakning eller endast efter öns-kemål. Vid synen överenskommer man om ordnandet av trafikmärken för övervak-ningsobjektet. Fastighetens ägare/innehavare skaffar/låter tillverka trafikmärken och andra nödvändiga märken på sin egen bekostnad.

3. I avtalet antecknar man namnen på dem som företräder den fastighet övervakningen gäller. Företrädare kan vara t.ex. en medlem i husbolagets styrelse, en person som permanent arbetar eller bor på fastigheten, fastighetsskötare e.dyl. Om fastigheten sköts av ett större fastighetsskötselbolag, kan man i avtalet anteckna att bolagets fas-tighetsskötare fungerar som företrädare. Det är omotiverat med fler företrädare än vad som är nödvändigt. Endast företrädare har rätt att kalla en parkeringsvakt till fastigheten.

4. Avtalet undertecknas i två exemplar och övervakningen inleds efter det att parke-ringsövervakningen har meddelats om att trafikmärkena är på plats och parkeringsvakterna varit på platsen och konstaterat detta. Av avtalet ska framgå vart och till vem korrespondens om avtalet riktas (t.ex. en sådan begäran om utlåtande som anges i avtalet), samt telefonnummer och fax- och e-postuppgifter.

Nyheter

Twitter