Underhåll och renhållning

Stadens underhåll och renhållning omfattar cirka 1500 kilometer väg, gator och gång- och cy-kelleder samt grönområden, gatugrönområden medräknade, sammanlagt omkring 3 000 hektar. Vården av skogs- och jordbrukslandskap är också en viktig del i arbetet med att utveckla en trivsam och mångsidig stadsmiljö.

Skötseln av Vanda stads gatuområden är uppdelad på två vägmästardistrikt – det östra och det västra distriktet. Gränsen mellan dessa områden går längs Backasvägen. Storområdena Korso och Håkansböle sköts av privata områdesentreprenörer. Utöver dessa sköts Vanda stads trafiknät av Trafikverket, som svarar för bl.a. riksvägarna, medan Finavia sköter gatuområdena i omgivningarna kring flygplatsen och privatvägar sköts av flera olika väglag.

Vi ber er skicka all respons som gäller underhåll och renhållning av de gator som upprätthålls av Vanda stad till kommunalteknikcentralens kundservice, e-postadress:
asiakaspalvelu.kuntatekniikankeskus@vantaa.fi eller per telefon 09 8392 6085.

Vården av grönområden är uppdelad på tre distrikt – det västra, det mellersta och det östra distriktet. Till det västra distriktet hör storområdena Kivistö och Myrbacka samt stadsdelen Övitsböle, till det mellersta distriktet hör storområdena Dickursby och Björkby samt stadsdelarna Skattmans, Backas och Rosendal och till det östra distriktet storområdena Korso och Håkansböle. Det östra distriktet sköts av områdesentreprenörer.

Gatuhållningen

Vanda stads gatuhållning ansvarar bl.a. för underhållet och renhållningen av gator. Staden har sammanlagt omkring 1500 kilometer gator, vägar samt gång-och cykelleder som ska skötas.

Gatuområdena sköts med skattemedel. Till stadens gatuhållningsarbeten hör bl.a. plogning av trafikleder, halkbekämpning, avlägsnande av snövallar och snökörning till snömottagningsplatser. Fastigheterna ansvarar endast för att skotta undan plogad snö från anslutningarna till fastigheterna.

Under vintern underhålls gatorna i den ordning som gäller enligt underhållsklassen. Huvudleder och de gator som betjänar kollektivtrafik hör i allmänhet till klasserna I och II medan bo-stadsgator hör till klass III. Under sommarhalvåret sopas och tvättas alla gatuområden maskinellt, repareras asfalts- och stenbeläggningsskador, trafikmärken och annan utrustning samt läggs kantsten enligt behov.

Vi ber er skicka all respons som gäller underhåll och renhållning av de gator som upprätthålls av Vanda stad till kommunalteknikcentralens kundservice, e-postadress:
asiakaspalvelu.kuntatekniikankeskus@vantaa.fi eller per telefon 09 8392 6085.

Underhållet av grönområden

Grönområdesenheten ansvarar för underhållet av parker, grönområden och gatugrönområden. Dessa områden utgör cirka 3036 ha. Av denna areal är 60 % parkskog, 15 % ängar och öppna områden medan resten, dvs. 25%, utgörs av anlagda parker och gatugrönområden. Lekparkerna och hundparkerna är de områden som används mest intensivt.

Grönområdena underhålls enligt de principer som fastslagits i grönområdesprogrammet, vilka betonar trygga områden som är fria från nedskräpning och biodiversiteten. Grönområdena har också stor betydelse när det gäller anpassningen till klimatförändringen

Nyheter

Twitter