Livsmedelstillsyn


salladsbar

Syftet med livsmedelstillsyn är att skydda konsumenterna från hälsofaror som orsakas av livsmedel. Livsmedelstillsynen omspänner hela produktionskedjan från primärproduktionen till konsumenten.
Miljöcentralens hälsoinspektörer (livsmedels- eller hälsoskyddsinspektörer) har hand om tillsynen i fråga om livsmedelslokaler och –anstalter.

I hälsoinspektörernas arbete ingår också utredning av överklaganden som gäller livsmedel, misstankar om matförgiftning och matförgiftningsepidemier, handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden i anslutning till företagsverksamhet inom livsmedelsbranschen samt rådgivning för kommuninvånare och företag i frågor förknippade med livsmedel.

Tillsynen inriktas direkt på livsmedel och deras

  • produktion
  • transport
  • förvaring
  • försäljning
  • servering
  • import och export
  • förpackningsmärkningar

Nyheter

Twitter