Bullerbekämpning

Melunlähteitä

Vad orsakar buller?

Huvudleder som genomkorsar Vanda och Helsingfors-Vanda internationella flygplats skapar ett utomordentligt nätverk av vägar och flygleder, men gör samtidigt trafikbullret till en del av vardagen hos många vandabor. Utöver trafiken kan också t.ex. byggande och stenkrossverksamhet orsaka tillfälligt buller i närmiljön. Miljöcentralen i Vanda övervakar, styr och främjar bullerbekämpningen i Vanda.

Buller bekämpas genom god planering

För att främja boendetrivseln och hälsan i Vanda åtgärdar man bullerstörningar främst genom trafikplanering och planläggning. Buller kan också bekämpas genom planeringen av tomter och byggnader. Störande buller från flygtrafik minskas med hjälp av trafikbegränsningar. På grund av flygbuller finns det rätt få tysta områden i Vanda, så det är särskilt viktigt att bevara dem.

Anmälan om störande buller

Om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller eller skakningar ska enligt miljöskyddslagen en skriftlig anmälan lämnas in till miljöcentralen i Vanda stad. Miljöstörande byggnadsarbeten ska anmälas till miljöcentralen med stöd av Vanda stads miljöskyddsföreskrifter.

Nyheter

Twitter